Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Keila linna heakorraeeskiri

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Keila linna heakorraeeskiri

Vastu võetud 29.04.2014 nr 5
RT IV, 08.05.2014, 58
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2019RT IV, 30.04.2019, 503.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel.

§ 1.   Heakorraeeskirja reguleerimisala

  Keila linna heakorraeeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse heakorranõuded Keila linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kergliiklustee on tee, mis on ehitatud või kohandatud jalakäija ja jalgratturi liiklemiseks;
  2) kinnistu on juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev kinnisasi, maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) omanik on kinnistu omanik, volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  4) puhastusala on ala kinnistu piirist ja selle laiuselt avalikult kasutatava teeni (sh kergliiklustee või kinnistule sissesõidutee), kui Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega ei ole konkreetse kinnistu asendit arvestades kehtestatud teisiti;
  5) haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavafunktsioonilised rajatised;
  6) heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, jäätmete, mahalangenud lehtede, lume ja jää koristamine, niitmine, libedusetõrje tegemine ja muu linna puhtuse ja korra tagamiseks vajalik töö;
  7) romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub visuaalselt linna puhtust ja heakorda.
[RT IV, 30.04.2019, 5 - jõust. 03.05.2019]

§ 3.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) linna territooriumi risustamine ja reostamine, ehitiste lõhkumine, sealhulgas hoonete seinte ning piirdeaedade, teede, ühissõidukipeatuste ootekodade ning kommunikatsiooniehitiste määrimine või nende muul viisil kahjustamine, samuti suusa- ning terviseradade kasutamine neid kahjustaval viisil;
  2) avalikku ruumi paigaldatud asjade, sealhulgas tänava-ja pargiinventari, nime- või numbrisiltide, teabe- või mälestustahvlite, liiklusmärkide, päästevahendite, tehnovõrkude koordinaattabelite, kanalisatsiooniluukide, lõhkumine, rikkumine, ümberpaigaldamine või muul viisil kahjustamine;
  3) avalikku ruumi teisaldatavate väikevormide või rajatiste, sealhulgas müügitarindite, lillevaaside, jäätmemahutite, pinkide ja tõkkepiirete omavoliline paigaldamine;
  4) üldkasutataval maa-alal asuva haljasala või muu roheala ja selle rajatiste kahjustamine, puude ja põõsaste raiumine või hävitamine linnavalitsuse kooskõlastuseta;
[RT IV, 30.04.2019, 5 - jõust. 03.05.2019]
  5) haljastuse rajamine, puude ja põõsaste istutamine üldkasutataval maa-alal linnavalitsuse kooskõlastuseta;
  6) romusõiduki parkimine avalikul teel või muul üldkasutataval maa-alal või kinnistu tänavaäärses õueosas või korterelamu maal ilma maavaldaja loata;
  7) olme- või heitvee sajuvee kraavi või -kanalisatsiooni laskmine; sajuvee kraavi kinniajamine ilma linnavalitsuse kooskõlastuseta;
  8) tuha või kloriidide kasutamine lume- ja libedustõrjeks kergliiklusteel;
  9) lume loopimine sõiduteele ja sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus lume ja jää paigutamine kergliiklusteele, välja arvatud juhul, kui liiklejatele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  10) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või nende ladustamine ja hoidmine väljaspool kinnistu piiri, välja arvatud juhul, kui linnavalitsus on andnud loa materjalide mahalaadimiseks üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul;
  11) küttekoldevälise tule tegemine ja grillimine tuleohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tuleohutusnõudeid rikkudes;
  12) mootorsõiduki parkimine heakorratöid, sh lumekoristust segades.

§ 4.   Kinnistu, ehitise ja sõiduki omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras, puhtad ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga hoone fassaadi ja fassaadielemendid;
  3) tegema heakorratöid puhastusalal;
  4) niitma regulaarselt muru (muru kõrgus võib olla maksimaalselt 15 cm), pügama hekki ning lõikama põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piiri ja/või varjavad liikluskorraldusvahendit ning takistavad liiklemist teel;
  5) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile numbrimärgi olemasolu ning selle nähtavuse;
  6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äraveo ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  7) tagama ehitise ohutuse teiste isikute elule, tervisele või varale, sealhulgas varisemise ohtliku lume, jääpurikate, kivide, plaatide jms ehitiselt viivitamatu eemaldamise ning tööde ajal tänaval ja kergliiklusteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
  8) tagama kasutusel mitteoleva ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  9) tagama riigilipu heiskamise vastavalt kehtivale korrale;

  (2) Sõiduki omanik on kohustatud:
  1) tagama tehniliselt mittekorras sõiduki eemaldamise avalikult kasutatavalt teelt 24 tunni jooksul;
  2) tegema heakorratööd ise avalikult kasutataval teel parkiva heakorratöid seganud mootorsõiduki ümbruses ühe meetri ulatuses mootorsõidukist.
[RT IV, 30.04.2019, 5 - jõust. 03.05.2019]

§ 5.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kergliiklusteele ning naaberkinnistule;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) heakorrastama pärast töö lõpetamist tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse.

§ 6.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse ja ohutuse ning teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea või kaevukaas peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 7.   Linna kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist Keila linnas korraldab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsus korraldab ja koordineerib heakorra tagamisel:
  1) heakorratööde teostamist avalikes kohtades ja Keila linna munitsipaalomandis olevatel territooriumidel, sh linna teedel, parklates, teemaal asuvatel rajatistel ja haljasaladel;
  2) Keila linna omandis olevate mänguväljakute hooldust ja nende tehnilise vastavuse tagamist nõuetele;
  3) Keila linna omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamist ja hooldust;
  4) teede alguses, lõpus ja ristmikel liikluspinna nimega siltide või viitade paigaldamist, mis vastavad linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teeb linnavalitsus.

  (2) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (3) Väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikud.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

/otsingu_soovitused.json