Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2019. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 34

Türi valla 2019. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 25.04.2019 nr 4

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Türi valla 2019. aasta lisaeelarve 

Tulu kood

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

74 491,68

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

10 105,66

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

9 794,66

3224

Tulu sotsiaalalasest tegevusest

111,00

3233

Üüri ja rendi tulu

200,00

35

Toetused

64 386,02

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks

9 588,00

35200

Tasandusfond (lg 1)

-17 361,00

35201

Toetusfond (lg 2)

26 949,00

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

54 798,02

3500

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

54 798,02

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

517 208,45

 

PÕHITEGEVUSE TULEM

-442 716,77

Kood

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-537 941,22

15

Põhivara soetus (-)

-497 070,76

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

-40 870,46

 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

-980 657,99

100

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+suurenemine, - vähenemine)

-980 657,99

 

KOGU EELARVE TULUDE, KULUDE VAHE

0,00

 

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

1 055 149,67

Kood

Tegevusala

 

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-57 678,00

01112

Türi Vallavalitsus

51 104,00

01114

Reservfond

-108 782,00

05

KESKKONNAKAITSE

181 856,00

05101

Avalike alade puhastus

181 856,00

0510102

Türi Haldus

181 856,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

173 624,49

06100

Elamumajanduse arendamine

118 500,00

06300

Veevarustus, sh

40 870,46

0630001

vald

40 870,46

06605

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, sh

14 254,03

0660514

Türi Haldus

14 254,03

08

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

48 987,68

08102

Sporditegevus, sh

11 000,00

0810201

Toetus spordiorganisatsioonidele

11 000,00

08107

Noorsootöö ja noortekeskused, sh

29 042,00

0810704

Türi Noortekeskus

29 042,00

08201

Raamatukogud

434,00

0820102

Türi Raamatukogu

434,00

08202

Rahva- ja kultuurimajad

4 003,68

0820201

Türi Kultuurikeskus

4 003,68

08207

Muinsuskaitse

4 508,00

09

HARIDUS

559 839,65

09110

Alusharidus - Lasteaiad, sh

26 306,59

0911002

Retla-Kabala Kool, lasteaed

1 673,94

0911003

Käru Põhikool, lasteaia rühm

 

0911005

Väätsa Lasteaed Paikäpp

2 518,78

0911009

Türi Lasteaed

22 113,87

09212

Põhikoolid, sh

480 135,61

0921202

Laupa Põhikool, sh

36 057,00

09212021

vald

36 057,00

0921203

Retla-Kabala Kool, sh

531,48

09212031

vald

531,48

0921204

Türi Põhikool, sh

13 207,92

09212041

vald

13 207,92

0921205

Türi Toimetulekukool, sh

660,00

09212051

vald

660,00

0921206

Käru Põhikool

411 869,35

09212061

vald

411 869,35

0921207

Väätsa Põhikool

17 809,86

09212071

vald

17 809,86

09213

Gümnaasiumid, sh

14 010,72

0921301

Türi Ühisgümnaasium, sh

14 010,72

09213011

vald

14 010,72

09510

Huviharidus

36 574,90

0951001

Osalemine huvihariduse kuludes

34 854,90

0951002

Türi Muusikakool

1 720,00

09601

Koolitoit

2 811,83

0960101

Koolitoit Käru Põhikool

723,53

 

vald

723,53

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

616,89

 

vald

616,89

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

422,85

 

vald

422,85

0960104

Koolitoit Türi Põhikool

-38 080,00

 

vald

-38 080,00

0960105

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium

38 448,53

 

vald

38 448,53

0960106

Koolitoit Türi Toimetulekukool

89,10

 

vald

89,10

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

600,93

 

vald

600,93

10

SOTSIAALNE KAITSE

148 519,85

10120

Puuetega inimeste hoolekandeasutused, sh

25 515,00

1012001

Türi Päevakeskus, sh

25 515,00

1012001

vald

25 515,00

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh

43 971,97

10121

riik

43 971,97

10400

Asendus- ja järelhooldus

47 030,70

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

-30 691,00

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

-6 000,00

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

15 928,53

1060001

vald

15 928,53

10701

Riiklik toimetulekutoetus

25 866,23

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

16 374,42

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

10 524,00

 

EELARVE KULUD KOKKU

1 055 149,67

 § 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale (lisa kuuel lehel).

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2019. aasta lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json