KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Korrakaitseametnikud Rapla Vallavalitsuses

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 36

Korrakaitseametnikud Rapla Vallavalitsuses

Vastu võetud 25.04.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531 lõigete 1 ja 2, § 532 lõigete 1 ja 2 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5 alusel.

§ 1.   Korrakaitseametnike ametikohtade loomine ning ametisse nimetamine

  (1) Luua Rapla Vallavalitsuses ametikohad, mis täidavad korrakaitseametniku ülesandeid (edaspidi korrakaitseametnikud).

  (2) Rapla Vallavalitsusel on õigus nimetada korrakaitseametnikud, kelle ülesanneteks on osaleda avaliku korra tagamisel ja teostada Rapla Vallavolikogu vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas või määrata see teenistuskohtade koosseisus määratud ametikoha teenistusülesandeks. Ametikoha korrakaitsealased ülesanded määratakse kindlaks ametijuhendis kooskõlas käesoleva määruse §-ga 2.

  (3) Korrakaitseametnikud alluvad majandus-, arengu- ja planeeringuvaldkonna abivallavanemale.

  (4) Korrakaitseametnike tööpiirkonnaks on Rapla valla haldusterritoorium.

  (5) Korrakaitseametnikud teevad oma ülesannete täitmisel koostööd teiste kohalike omavalitsuste asutuste, riigiorganite, korrakaitse institutsioonide, eraõiguslike juriidiliste isikute, kodanike ja nende ühendustega ning on valmis tegema koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga korrakaitselepingu alusel.

§ 2.   Korrakaitseametnike määramine ja nende ülesanded

  (1) Määrata Rapla Vallavalitsuse korrakaitseametnike ülesandeid täitvateks ametikohtadeks järelevalvespetsialisti, keskkonnaspetsialisti, ehitusspetsialist ning teede spetsialisti ametikohad.

  (2) Korrakaitseametnike järelevalvepädevused Rapla Vallavolikogu kehtestatud eeskirjade üle järelevalve teostamisel on jaotatud järgmiselt:
  1) järelevalvespetsialistil on pädevus teha kõikide eeskirjade ning kordade üle järelevalvet olenemata eeskirja reguleeritavast valdkonnast;
  2) keskkonnaspetsialistil on pädevus teha järelevalvet heakorraeeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja, jäätmehoolduseeskirja, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskirja täitmise üle;
  3) ehituspetsialistil on pädevus teha järelevalvet heakorraeeskirja ja kaevetööde eeskirja täitmise üle;
  4) teede spetsialistil on pädevus teha järelevalvet heakorraeeskirja täitmise üle.

  (3) Rapla Vallavalitsus või muu seadusega määratud korrakaitseorgan võib määrata korrakaitseametniku pädevaks teostama riikliku järelevalvet tema pädevuses olevates küsimustes.

  (4) Rapla Vallavalitsus või muu seadusega määratud kohtuväline menetleja võib määrata korrakaitseametniku ametiisikuks, kelle kaudu ta osaleb väärteomenetluses.

  (5) Korrakaitseametnikud täidavad lisaks teisi otsese juhi või vallavanema antud või ametijuhendiga määratud ülesandeid.

§ 3.   Korrakaitseametnike tegevuse rahastamine

  Korrakaitseametnike tegevust finantseeritakse valla eelarvest.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json