Ehitus

ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 37

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Rapla valla eelarvest investeeringutoetuse taotlemise tingimusi ja korda elamuarenduspiirkondadele.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on investeeringute elavdamine uutes kinnisvara arenduspiirkondades. Antud toetused soodustavad Rapla vallas kui turutõrke piirkonnas uute eluruumide loomist (edaspidi nimetatud sh objekt). Täiendavate eluruumide arendamisel luuakse eeldused valla elanike arvu kasvuks ning uute töökohtade loomiseks.

§ 2.   Riigiabi reeglite kohaldamine

  (1) Antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) lõike 3 mõistes ja selle andmisel järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Ühele ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

  (3) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt ning võetakse arvesse nimetatud määruse artiklis 5 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (4) Toetuse andmisega seotud dokumente säilitatakse kümne eelarveaasta jooksul alates käesoleva määruse alusel viimase abi andmise päevast.

§ 3.   Kohaldamisala

  Määruse kohaldamisala on Rapla valla haldusterritoorium.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse taotlusele, mille elluviimine panustab käesoleva määruse § 1 lõikes 2 toodud eesmärgi saavutamisele. Abikõlblikud kulud peavad olema tehtud eesmärgiga soodustada elamute ehitamist. Toetatavad tegevused peavad olema suunatatud taristusse. Abikõlblikud tegevused on:
  1) ligipääsuteede rajamine (sõidu-, kõnni, ja kergteed);
  2) tänavavalgustuse taristu rajamine;
  3) kaugküttevõrgu või gaasivõrgu liitumisega seotud investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;
  4) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni);
  5) investeeringud drenažeerimise ja pinnasevee ära juhtimisega seotud taristusse;
  6) investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse;
  7) investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks.

  (2) Mitteabikõlblikud tegevused on:
  1) hoonete sisesed taristu investeeringud;
  2) investeeringud haljastuse rajamisse.

§ 5.   Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

  (1) Toetuse iga-aastane suurus määratakse läbi kehtiva Rapla valla eelarvestrateegia.

  (2) Toetus moodustab ühe taotluse kohta kuni 200 000 eurot ühel kalendriaastal.

§ 6.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

  (2) Taotleja on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas; (või)

  (3) Taotlejal ei ole taotluse esitamisest hetkel ega viimase viimasel kuuel kuul riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (4) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

  (5) Puuduvad võlgnevused, seal hulgas aruandlus toetuse andja ees;

  (6) Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 18 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Toetatavate tegevuste teostamisaega on võimalik pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra põhjendatud juhul taotleja avalduse alusel tingimusel, et projekti elluviimisel saavutatav tulemus ei halvene.

§ 7.   Nõuded toetatavale taristule

  (1) Toetatav taristu on kirjeldatud käesoleva määruse § 4 lõikes 1.

  (2) Toetatav taristu peab omama ehitusõigust, mis tuleneb kehtivast ehitusseadustikust või planeerimisseadusest.

  (3) Toetatav taristu peab olema projekti lõppedes valmis kasutuselevõtuks ja saanud kasutusloa.

  (4) Toetatav taristu rajatakse eesmärgiga teenindada eluhoonet, milles on vähemalt 8 korterit või 8 üksikelamut või 8 ridaelamuboksi. Eluruumid peavad vastama õigusaktides esitatud nõuetele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 kirjeldatud eluhooned peavad olema projekti lõppedes kasutuseks valmis ning omama kasutusluba.

§ 8.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluse esitamine toimub läbi näidisvormi, mis on kättesaadav Rapla valla kodulehel.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud määruses ettenähtud korras;
  2) toetust taotletakse § 4 lõike 1 punktides 1-7 sätestatud toetatavatele tegevustele ja § 7 kehtestatud nõuetele;
  3) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  4) taotluses esitatavate tegevuste elluviimise algus ei või olla varasem kui taotlusvooru avamise kuupäev;
  5) taotluse on allkirjastanud allkirjaõiguslik isik.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluste menetlemine, hindamine, rahuldamisotsuse tegemine, rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine on vallavalitsuse pädevuses.

  (2) Hindamiskriteeriumid kinnitab ja kaalutlusotsuste tegemiseks hindamiskomisjoni nimetab vallavalitsus hiljemalt taotlusvooru välja kuulutamisele eelneval päeval. Vajadusel kaasab komisjon valdkonna spetsialiste või/ja eksperte.

  (3) Toetuse taotlemiseks vajaliku taotlusvooru kuulutab välja vallavalitsus.

  (4) Taotlusvooru avamisest teavitatakse läbi Rapla valla erinevate meediakanalite.

  (5) Taotluse esitamiseks on aega vähemalt 45 kalendripäeva alates taotlusvooru väljakuulutamisest.

  (6) Taotluse menetlemiseks on aega 30 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtajast. Hindamiskomisjon võib taotluse läbivaatamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses ja selle lisades esitatud andmete kohta.

  (7) Kui esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb puudusi, määrab komisjon taotlejale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Taotluse menetlustähtaja kulgemine peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni. Iga puuduse kõrvaldamiseks antakse taotlejale üks võimalus.

§ 10.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluste hindamisel kasutatakse vaid hindamiskriteeriumites sätestatud objektiivseid mõõdikuid.

  (2) Hindamiskriteeriumite alusel koostatakse taotlustest pingerida. Taotluste rahuldamine toimub pingerea alusel parimatele taotlusele.

§ 11.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus rahuldatakse hindamiskomisjoni ettepanekul vallavalitsuse otsusega kas osaliselt või täielikult. Taotluse rahuldamata jätmise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsus.

  (2) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et toetuse andmise eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa muutmisega, teeb vallavalitsus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui taotluse rahaline maht ületab toetuste eelarve vaba jäägi.

  (4) Taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja;
  3) toetatavad tegevused;
  4) toetuse maksimaalne suurus ja maksimaalne toetusmäär;
  5) tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus;
  6) toetatavate tegevuste elluviimise tähtaeg;
  7) asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 tähenduses;
  8) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotluse hindamisel selgub, et toetuse eraldamine ei täida määruse §-s 1 kehtestatud toetuse andmise eesmärki ning teostatavad tegevused ei vasta määruse nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja on mõjutanud õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) toetuse eelarve on ammendunud.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) taotluse esitaja;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg.

§ 12.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud taotlema taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
  1) soovitakse pikendada tegevuste elluviimise tähtaega pikemaks kui määruse § 6 lõikes 6 sätestatud tähtaeg;
  2) toetuse saajal ei ole käesoleva määrusega ettenähtud tingimustel võimalik jätkata toetava taristu rajamist kooskõlas algse taotluse rahuldamise otsusega.

  (4) Muutva otsuse teeb vallavalitsus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse tunnistab vallavalitsus kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatud tingimusi või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaja jooksul abikõlblikke tegevusi ellu viinud;
  3) toetuse saaja esitab toetusest loobumise taotluse;
  4) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt;
  5) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  6) toetuse saaja taotlust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata.

§ 13.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse väljamakse menetlemise aluseks on toetuse saaja esitatav väljamakse taotlus koos käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 viidatud dokumentidega.
07.11.2023 10:47
Veaparandus: Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (3) Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib spetsialist kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse.

  (4) Väljamakse otsus tehakse 20 tööpäeva jooksul väljamaksetaotluse esitamisest arvates. Toetuse kantakse saaja kontole 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest arvates.

  (5) Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olev objekt olema lõpetatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud kasutusteatis või saadud kasutusluba.

  (6) Toetuse saaja peab vallavalitsusele esitama kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad, mis peavad vastama kehtivale Rapla valla raamatupidamise sise-eeskirjale.

  (7) Vallavalitsus võib teha toetuse väljamaksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
  1) esitatud väljamaksetaotlus või käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud dokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  2) teostatud tegevused ei vasta taotluse rahuldamise otsuses kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud.

  (8) Juhul kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt.

  (9) Juhul kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.

§ 14.   Toetuse tagasinõudmise alused ja kord

  (1) Vallavalitsus nõuab toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui täiendavate kontrollide käigus selgub, et määruse nõudeid ei ole täidetud.

  (2) Toetuse tagasinõudmise otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja nimi;
  3) projekti nimetus;
  4) tagasinõudmise alus;
  5) tagasinõutav toetuse summa;
  6) tagasinõudmise otsuse täitmise tähtaeg;
  7) tagasimakse tegemiseks konto number ja saaja nimi;
  8) otsuse vaidlustamise võimalused;
  9) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  10) tagasinõudmisega seotud muu oluline teave.

  (3) Toetuse saajal on kohustus saadud toetus tagasi maksta.

§ 15.   Rakendussäte

  Määrust ei rakendata enne selle jõustumist tehtud investeeringutele.

Tarmo Lukk
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json