Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Mulgi valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2020, 19

Mulgi valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Vastu võetud 12.01.2018 nr 1
RT IV, 18.01.2018, 10
jõustumine 21.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2020RT IV, 30.04.2020, 1704.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, avaliku teenistuse seaduse § 47, tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2, § 48 lõike 4 punkti 5, § 48 lõike 8 ning Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määruse nr 164 ”Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise korda ning vallavalitsuse ametnikele ja töötajale teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulude maksuvaba hüvitise maksmise tingimused.

§ 2.   Ametiauto kasutamine

  (1) Mulgi vallavalitsuse ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite kasutamise õigusteenistus- või töö- või ametiülesannete täitmisel on vallavalitsuse teenistujatel, hallatavate asutuste töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kellele on ametiauto kasutamiseks ametiasutuse või hallatava asutuse juhi luba.

  (2) Vallavalitsuse kasutuses olevate ametiautode vastutavad kasutajad määrab vallavanem käskkirjaga.

  (3) Hallatava asutuse kasutuses oleva ametiauto vastutava kasutaja määrab asutuse juht käskkirjaga.

  (4) Ametiauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut, milles näidatakse:
  1) ametiautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) ametiauto riikliku registreerimismärgi andmed;
  3) ametiauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
  4) kuupäev ja sõidu eesmärk teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
  5) tangitud kütuse kogused liitrites kuupäevade viisi.

  (5) Vastutav kasutaja peab tagama ametiauto tehnohoolduse vastavalt ettenähtud läbisõidu vahemikule, tagama tähtaegse tehnilise ülevaatuse läbimise ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remondi.

  (6) Ametiauto kasutajad on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest ametiautoga seotud probleemidest tuleb teavitada vastutavat kasutajat.

  (7) Ametiauto kasutajad on kohustatud:
  1) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  2) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse, v. a selleks õigustatud isikutele;
  3) teavitama vastutavat kasutajat mõistliku aja jooksul ametiauto korrasolekuks vajalikest hooldus- ja remonditöödest;
  4) viivitamatult informeerima vallavanemat ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt ja võtma tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  5) ametiauto osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitama vallale ametiauto osalise või täieliku hävimisega seotud kulud, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustuslepingu alusel.

  (8) Ametiauto kasutamise kulud kaetakse valla eelarvest ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

  (9) Ametnikel ja töötajatel on reeglina keelatud kasutada ametiautot isiklikuks otstarbeks. Ametiauto kasutamise vajadusest erasõiduks tuleb ametnikul või töötajal teha sellekohane avaldus piirkonnajuhile, piirkonnajuht annab autokasutuseks kirjaliku kooskõlastuse. Kooskõlastuse koopia saata esimesel võimalusel piirkonna raamatupidamisele. Selle kalendrikuu eest, millal kasutati ametiautot erasõiduks, makstakse erisoodustusmaksu vastavalt seadusele.

§ 3.   Ametiauto garažeerimine

  (1) Ametiautode garažeerimise kohaks on vastutava kasutaja elukoht, kui asutuse juht ei ole määranud teisiti.

  (2) Ametiautot võib garažeerida väljaspool vastutava kasutaja elukohta, kui see on seotud teenistus- töö või ametiülesannete täitmisega. Materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.

  (3) Sõitu garažeerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 4.   Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Vallavalitsuse ametnikule või töötajale ning vallavalitsuse hallatava asutuse juhile ja töötajale makstakse hüvitist tema isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel kasutatava sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö-või ametiülesannete täitmiseks.

  (2) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmine võib toimuda ainult eelarves sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud vahendite piires.

  (3) Hüvitise maksmise aluseks on isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise aruanne, milles on ära näidatud:
  1) sõiduauto omanik või kasutusõiguse alusel kasutaja isiku ees-ja perekonnanimi;
  2) auto mark ja riikliku registreerimismärgi andmed;
  3) sõidu kuupäev, marsruut ja eesmärk iga sõidukorra puhul;
  4) sõiduauto läbisõidumõõdiku alg-ja lõppnäit iga sõidukorra puhul.

  (4) Isikliku sõiduauto kasutamist ametisõitudeks hüvitatakse kuni 30 senti ulatuses ühe sõidukilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus.
[RT IV, 30.04.2020, 17 - jõust. 04.05.2020]

  (5) Hüvitis makstakse vallavanema või abivallavanema/piirkonnajuhi või hallatava asutuse juhi käskkirja alusel, milles näidatakse sõidu otstarve, hüvitise suurus ja sõidu kuupäev või periood, mille eest hüvitist makstakse.

  (6) Isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise suuruse ühe sõidukilomeetri kohta otsustab vallavanem käskkirjaga.
[RT IV, 30.04.2020, 17 - jõust. 04.05.2020]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json