HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2020, 27

Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 34
RT IV, 04.03.2020, 61
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2020RT IV, 04.03.2020, 2007.03.2020
23.04.2020RT IV, 30.04.2020, 2403.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning spordiseaduse § 3 p 2, p 21 ja p 3 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab spordiseaduse alusel toetuse andmise tingimused ja korra tegutsevale spordiklubile ja eraõiguslikule spordikoolile.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada harrastus– ja võistlusspordi alast tegevust Tartu vallas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Tartu valla elanike, eelkõige laste ja noorte, kehalist ja vaimset vormisolekut.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks eraõigusliku juriidilise isikuna moodustatud klubi, selts või muu ühing, mis tegutseb mittetulundusühinguna;
  2) spordikool – erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi spordialase hariduse omandamiseks kinnitatud õppekava alusel;
  3) sportlane – spordiklubi või spordikooli treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
  4) treeningrühm – spordiklubis või -koolis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.

2. peatükk Nõuded taotlejatele ja toetuste liigid 

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Toetust antakse tegutsevale spordiklubile või spordikoolile.

  (2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis kuulub üleriigilisse Spordiregistrisse ja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta ning majandusaasta aruanded.

  (3) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile spordiala kohta, millega tegeletakse Tartu vallas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille treeneril on vähemalt vastava spordiala 3. astme treeneri kutsekvalifikatsioon.

  (4) Toetuse arvutamise aluseks on sportlane ning iga sportlase kohta antava toetuse suuruse ja toetatavate sportlaste koguarvu kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 5-19 aastase sportlase kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu vald ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubile või spordikoolile liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe sportlase kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 5 lõike 4 kohaselt sportlase poolt valitud eelistatud kahte treeningrühma.

  (2) Toetust antakse treenerite ja juhendajate tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi alase tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

  (3) Toetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab Tartu Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab taotluse iga spordiala kohta eraldi.

  (3) Taotleja esitab hiljemalt 1. oktoobriks vallavalitsusele spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjad veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (4) Spordiklubile või spordikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud sportlane või alaealise sportlase seaduslik esindaja kinnitama sportlase osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Samuti tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei anta nimekirjas esitatud sportlase kohta toetust.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 04.03.2020, 20 - jõust. 07.03.2020]

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust vastava spordiala kohta, mille kohta esitatud taotluses valeandmeid esitati, toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud treeneri kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopiat.

§ 7.   Toetuse andmise, andmata jätmise või vähendamise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab vallavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Vallavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

  (2) Toetuse suuruse arvutamise alused ja toetatavate laste ja noorte koguarvu kehtestab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus võib otsustada antud toetuse suuruse, laste ja noorte arvu vähendamise ja täiendava toetuse andmise teisele spordiklubile või spordikoolile, kui spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud sportlased lähevad kalendriaasta jooksul, milleks toetus anti, üle teise spordiklubisse või spordikooli koos treeneri või juhendajaga.

  (4) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

4. peatükk Toetuse saaja kohustused  

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale sportlasele, kelle kohta toetust antakse, võimaluse osaleda treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas ja kümnel kuul aastas;
  2) tagama, et treeninguid viivad läbi taotluses nimetatud kvalifikatsiooniga treenerid;
  3) vabastama sportlase liikme-, osalus- või õppemaksust, kui nimetatud maksu on tasunud Tartu vald;
  4) kasutama toetust eelkõige treenerite ja juhendajate tasustamiseks, treeningpaikade kasutamise kulude katteks ning muuks noortespordi tegevuse arendamiseks;
  5) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  6) nimetama Tartu valda enda toetajana;
  7) andma esimesel võimalusel vallavalitsusele teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  8) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  9) esitama vallavalitsuse nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  10) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 15. jaanuariks.
[RT IV, 04.03.2020, 20 - jõust. 07.03.2020]

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toetuse saaja kogutuludest;
  3) toetuse saaja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul iga spordiala lõikes;
  4) sportlaste keskmine arv toetuse kasutamise ajal iga spordiala lõikes;
  5) liikme-, osalus- või õppemaksust vabastatud sportlaste arv;
  6) ülevaade treeneritest ja juhendajatest;
  7) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud kajastama aasta ringi veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjade muutusi.

5. peatükk Toetuse väljamaksmine ja järelevalve  

§ 10.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saajal puudub muu võlgnevus Tartu valla või Tartu vallaga seotud juriidilise isiku ees;
  3) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu vallalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande;
  4) toetused makstakse välja kaks korda aastas.
[RT IV, 04.03.2020, 20 - jõust. 07.03.2020]

  (2) Vallavalitsusel on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.

§ 101.   Toetuse vähendamine või maksmata jätmine seoses eriolukorra kehtestamisega
[RT IV, 30.04.2020, 24 - jõust. 03.05.2020]

  (1) Seoses eriolukorra kehtestamisega hädaolukorra seaduse alusel võib vallavalitsus kuni eriolukorra väljakuulutamise hetkeni vastava kalendriaasta välja maksmata jäänud toetust vähendada või jätta välja maksmata.
[RT IV, 30.04.2020, 24 - jõust. 03.05.2020]

  (2) Otsus toetuse vähendamise või välja maksmata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusena.
[RT IV, 30.04.2020, 24 - jõust. 03.05.2020]

§ 11.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb vallavalitsus, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud laste ja noorte nimekirjadega, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Vallavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.

§ 12.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab vallavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
  4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
  5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Toetuse taotlemine ja aruannete esitamine 2019. aastal
[Kehtetu - RT IV, 04.03.2020, 20 - jõust. 07.03.2020]

§ 14.   Treeneri kutsekvalifikatsiooni nõude rakendamine
[Kehtetu - RT IV, 04.03.2020, 20 - jõust. 07.03.2020]

§ 15.   Tartu Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 25 muutmine
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json