Teksti suurus:

Kuldre kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 1

Kuldre kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 20.04.2021 nr 14
jõustumine 01.09.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Kuldre Kooli kui ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli (edaspidi kool) hoolekogu liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisu kinnitamist ning töökorda.

§ 2.   Kooli hoolekogu mõiste

  (1) Kuldre Kooli (edaspidi kooli) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast määrusest ning teistest kooli tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) kooli pidaja määratud esindaja;
  2) vallavalitsuse poolt nimetatud esindaja;
  3) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid;
  4) igast kooliastmest vähemalt üks vanemate esindaja;
  5) igast lasteaia rühmast üks vanemate esindaja;
  6) vilistlaste esindaja;
  7) üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  8) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse esindaja.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate laste ja õpilaste vanemate esindajad ning kooli toetavate
organisatsioonide esindaja ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine ja liikmete valimine

  (1) Hoolekogu moodustamise algatab iga õppeaasta algul kooli direktor ja esitab hiljemalt 31. oktoobriks vallavalitsusele taotluse koos vajalike andmetega hoolekogu koosseisu kinnitamiseks või muutmiseks.

  (2) Hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja koostamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindajaks on õppenõukogu poolt nimetatud isik või isikud;
  2) vanemate esindajaks on kooli õpilaste ja lasteaia laste vanemate seast vanemate poolt avalikul koosolekul valitud isikud;
  3) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
  4) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab.

  (3) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Antsla Vallavalitsus kooli direktori ettepanekul.

  (4) Antsla Vallavolikogu mä ärab otsusega kooli pidaja esindaja oma liikmete hulgast volikogu uue koosseisu volituste algamisel. Volikogu esindaja volitused kestavad kuni volikogu uue koosseisu poolt volikogu esindaja määramiseni. Kui volikogu esindaja volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, määrab volikogu uue esindaja.

  (5) Vallavalitsus valib ja nimetab korraldusega oma esindaja haridusasutuse hoolekogusse.

§ 5.   Õpetajate esindaja valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul ja lasteaia õpetajate koosolekul.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt.

  (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpetajate esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 6.   Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate (üld)koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

  (2) Direktor avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist e-päeviku kaudu ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate koosolekut juhatab direktor.

  (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kooli õpilaste ja lasteaia laste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad). Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimisel hoolekokku võivad hääletamisest hääleõigusega osa võtta ka vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (7) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (8) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

  (9) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel koolist või lasteaia laste nimekirjast;
  2) vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku tööle asumisel koolis või lasteaias, mille hoolekogu liige ta on;
  3) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  4) õppenõukogu esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  5) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  6) esindaja surma korral;
  7) volikogu liikme volituse lõppemisel;
  8) vallavalitsuse esindajaks määratud ametniku teenistusest vabastamisel;
9 ) esindaja kirjaliku avalduse alusel.
(3 ) Kooli pidaja esindajat ei pea igal õppeaastal uuesti valima. Kooli pidaja esindaja volitused kehtivad volikogu koosseisu volituste ajal juhul, kui Antsla Vallavolikogu ei otsusta teisiti.

  (3) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

3. peatükk Hoolekogu ülesanded 

§ 8.   Hoolekogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 9.   Hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (2) Hoolekogu pädevuses on:
  1) arutada läbi ja anda arvamus kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  2) arutada läbi ja anda nõusolek lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks õppekava õppeainete nimistu koostamisel;
  3) teha volikogule ettepanek koolis või selle üksikutes klassides eesti keelest erineva õppekeele või kakskeelse õppe sisseviimiseks;
  4) anda nõusolek kehtestada põhikooli osas klassi täitumuse ülemiseks piirnormiks kuni 26 õpilast. Klassitäitumuse piirnormi suurendamise otsustab direktori ettepanekul Vallavalitsus.
  5) anda arvamus direktori poolt ettevalmistatud kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  6) anda arvamus õpilastega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  7) teha koolile ettepanek pikapäevarühma moodustamiseks ja selle töö korraldamiseks ning pikapäevarühma täitumuse ülemise piirnormi suurendamiseks. Pikapäevarühma täitumuse ülemise piirnormi suurendamise otsustab Vallavalitsus.
  8) osaleda vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  9) õpilase suhtes rakendatava mõjutusmeetmena arutada õpilasega tema käitumist hoolekogus;
  10) anda arvamus kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  11) osaleda kooli arengukava ja selle muudatuste väljatöötamisel ning anda arvamus arengukava ja selle muudatuste kohta enne arengukava või selle muudatuste kinnitamist;
  12) anda arvamus kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
  13) kehtestada kooli direktori ettepanekul kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord;
  14) anda arvamus kooli sisehindamise aruande kohta;
  15) anda arvamus kooli eelarve projekti kohta;
  16) osaleda oma esindaja kaudu kooli pedagoogide atesteerimiskomisjoni töös;
  17) otsustada lasteaia lapse toidukulu päevamaksumus;
  18) teha ettepanek suurema laste arvu kohta lasteaia rühmas;
  19) teha ettepanek lasteasutuse (lasteaia) tööaja kohta.
  20) täita teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

4. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 10.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 11.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 12.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pool hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  7) kinnitatud päevakord;
  8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  9) vastuvõetud otsused;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

  (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 13.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused avalikustatakse kooli veebilehel.

§ 14.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja sekretär.

§ 15.   Otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 16.   Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord aastas vanemate üldkoosolekule ja kooli pidajale. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Urvaste Vallavolikogu 18.04.2012 määrus nr 4 „Kuldre Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord”.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021. aastal.

Merike Prätz
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json