Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruse nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 8

Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruse nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.04.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruses nr 12 "Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:

  1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on aleviku, küla, vallasisese linna asumi või nimetatud kogukondade koostöövõrgustiku arendamiseks ja ühistegevuseks vajalike tegevuskulude katmine.“;
2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega või kogukondade koostöövõrgustiku arendamisega tegelev mittetulundusühing või seltsing. Aleviku või küla kogukondliku arendustegevusega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu taotlus peab olema allkirjastatud ka vastava aleviku- või külavanema poolt.“;
3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse ülempiiriks on 500 eurot taotleja eesmärkide täitmisel ettenähtud tegevuste kuludeks ja 500 eurot taotleja haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskuludeks.“;
4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Kogukondade koostöövõrgustiku arendamisega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu tegevustoetust antakse juhul kui valla eelarves on selleks vahendid ette nähtud.“;
5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse taotlus hiljemalt 1. novembriks ja kogukondade koostöövõrgustiku arendamise tegevustoetuse taotlus jooksvalt;“;
6) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist. Kogukondade koostöövõrgustiku tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json