HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 14

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 22.04.2021 nr 143

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 „Tori valla põhimäärus“ § 54 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Huvikooli nimetus on Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool (edaspidi muusikakool) ja lühendid Sindi Muusikakool ja SMK.

§ 2.   Asukoht

  (1) Muusikakool asub ja tegutseb Tori vallas Pärnu maakonnas.

  (2) Muusikakooli aadress on Kooli tn 9, Sindi linn, Tori vald, 86703 Pärnumaa.

§ 3.   Haldusala

  (1) Muusikakool on Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mis tegutseb muusikakoolina.

  (2) Muusikakool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Muusikakoolil on oma logo ja tunnuslause.

  (2) Muusikakoolil on oma nimega pitsat.

§ 5.   Õppekeel

  Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  Muusikakool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri kohaselt Tori vald. Lapsed ja noored, kelle elukohaks on muu omavalitsus, saavad õppimisvõimaluse vabade õppekohtade olemasolul juhul, kui omavalitsus, kus laps või noor rahvastikuregistri andmetel elab, hüvitab Tori vallale õpilaskoha maksumuse (so asutuse tegevuskulu (personalikulu, majandamiskulu ja materiaalsete varade soetamise kulu) jagatud õppurite arvuga).

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärgiks on luua võimalusi laste ja noorte mitmekülgseks arenguks ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. Vastavalt võimalustele anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaharidust.

  (2) Muusikakooli ülesanneteks on:
  1) muusikahariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist;
  2) õppetöö korraldamine huvihariduse õppekavast ja huviharidusstandardist lähtuvalt;
  3) täiskasvanute vabaharidusliku koolitusega tegelemisel õppijatele sobivas vormis õppe ja kursuste korraldamine;
  4) kontsertide, õppelaagrite, konkursside, õppereiside ning muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
  5) noore arengu toetamine lähtuvalt noorsootöö põhimõtetest;
  6) kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel;
  7) muusikaalase koostöö arendamine Tori valla asutuste vahel;
  8) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  9) koolitöötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  10) muusikakooli töö- ja õpikeskkonna arendamine ja kaasajastamine.

  (3) Muusikakooli õppekavavälisteks tegevusteks on:
  1) nõustamine ja koostöö koordineerimine Tori vallas muusikahariduse valdkonnas;
  2) muusikakooli valdkonnaga seotud koolituste, kursuste, kontsertide ja muude sündmuste korraldamine;
  3) tasuliste teenuste (sh õppevahendite rendile andmine) osutamine.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.   Struktuur

  (1) Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d);
  5) vabaõpe.

  (2) Instrumendiõpe jaguneb tava-, süva- ja vabaõppeks.

  (3) Tava-, süva- ja vabaõppe erialased nõuded määratletakse ja fikseeritakse iga eriala ainekavas vastavalt eriala spetsiifikale.

§ 9.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkooli ülesandeks on õppurite suunamine mängult õppimisele ning välja selgitada õppurite eeldused ja suunata nad õigele erialale.

  (2) Põhikooli noorema astme ülesandeks on välja selgitada õppuri võimed ja arenguvõimalused, et vastavalt sellele aidata õppuril teha valik õpingute jätkamiseks kas tava või süvaõppes.

  (3) Põhikooli vanema astme ülesandeks on loomevõimete kavakindel arendamine ning vajadusel professionaalse muusikahariduse jätkamise ettevalmistamine.

  (4) Lisa-aastad on mõeldud eelkõige õppuritele, kes on edukalt läbinud põhiõppe, omavad eeldusi ja on orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele ning vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele.

  (5) Vabaõpe on mõeldud õppuritele, kes soovivad õppida eelkõige ainult pillimängu.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekavad

  (1) Igal muusikakoolis õpetataval huvialal on huviharidusstandardile vastav õppekava.

  (2) Õppekava kinnitab direktor käskkirjaga, mille on heaks kiitnud õppenõukogu ja hoolekogu.

  (3) Direktor esitab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kõikide huvialade õppekavad ja määrab igale huvialale valdkonna.

  (4) Direktor esitab igal aastal Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed õppurite arvu, õppekava, selle muudatuste ja sulgemise kohta.

  (5) Õppekavad on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

  (6) Õppekavasid võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 11.   Õppeperiood ja vaheajad

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on poolaasta ja õppetund.

  (4) Õppeperiood jaguneb kaheks poolaastaks.

  (5) Õppeaastas on viis õppevaheaega, mis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (6) Õppetunni pikkus kehtestatakse õppekavas. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus.

  (7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 12.   Õpperühmade suurus ja moodustamine

  Kooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab õppenõukogu ning kooskõlastab vallavalitsusega. Õpperühmad moodustab õppenõukogu ja kinnitab direktor.

§ 13.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kinnitab õppenõukogu.

§ 14.   Õpilase vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine

  Õpilase vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra koostab õppenõukogu ja kinnitab direktor.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude muusikakoolis läbiviidavate tegevuste, muusikakooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor tagab koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga muusikakooli tulemusliku ning häireteta töö, arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise.

§ 16.   Direktori ülesanded

  Direktor:
  1) esindab muusikakooli ja tegutseb muusikakooli nimel, teeb muusikakooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses, sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) vastutab muusikakooli rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud muusikakooli töötajatega;
  5) vastutab arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  6) juhib muusikakooli õppenõukogu;
  7) tagab muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  8) kinnitab muusikakooli vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  9) kinnitab muusikakooli õppekavad ja selle muudatused või tunnistab õppekavad kehtetuks ja edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  10) kinnitab õppenõukogu poolt moodustatud õpperühmad;
  11) kinnitab muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded;
  12) koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele kinnitamiseks;
  13) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja tähtpäevadeks esitamise ning esitab vähemalt üks kord aastas aruande muusikakooli tegevusest hoolekogule ja vallavalitsusele;
  14) annab aru vallavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule.

§ 17.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Muusikakooli direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid.

  (3) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

§ 18.   Õppenõukogu

  (1) Muusikakoolil on õppenõukogu, mida juhib direktor.

  (2) Õppenõukogu töötab õppeaastaks koostatud tööplaani alusel.

  (3) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajad.

  (4) Õppenõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (5) Muusikakooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab õppenõukogu ning kooskõlastab vallavalitsusega.

  (6) Õppenõukogu moodustab muusikakooli õpperühmad, mille kinnitab direktor.

  (7) Õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra kehtestab õppenõukogu.

§ 19.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud küsimustes võtab õppenõukogu otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt viiendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 20.   Hoolekogu

  Muusikakooli hoolekogu on muusikakooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 21.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära direktori koostatud eelarvekavandi, teeb ettepanekuid eelarvekavandi muutmiseks või täiendamiseks;
  3) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  4) teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid muusikakooli arengu, tegevuse (sh tasuliste teenuste), õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  6) osaleb muusikakooli arengukava väljatöötamisel ja kooskõlastab selle;
  7) kooskõlastab muusikakooli kodukorra;
  8) teeb üksikküsimustes otsuseid.

§ 22.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad Tori Vallavolikogu poolt määratud kooli pidaja esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajate esindajat (välja arvatud direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt 2 lapsevanemate esindajat, õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, muusikakooli toetavate organisatsioonide esindajad ja teised isikud.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt esimese veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul muusikakooli direktor.

§ 23.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmed. Kui koosolekule koguneb alla poole hoolekogu liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud ja vajadusel teisi jooksvaid küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (8) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Hoolekogu esimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt viiendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa muusikakooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

6. peatükk TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 24.   Muusikakooli töötajad

  (1) Muusikakooli töötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Muusikakooli töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töötaja töökorralduse reeglite ja töölepinguga.

§ 25.   Muusikakooli õpilased

  (1) Muusikakooli õpilasteks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, muusikakooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja muusikakooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (3) Õpilane on kohustatud:
  1) järgima muusikakooli kodukorda;
  2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (4) Muusikakool tagab õpilase huvikoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 26.   Vara

  (1) Muusikakooli vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hoone, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Muusikakooli vara kuulub Tori valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 27.   Eelarve ja finantstegevus

  (1) Muusikakoolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osa. Muusikakool kasutab vallavalitsuse pangakontot.

  (2) Muusikakooli eelarve eelnõu koostab direktor, eelnõule annab arvamuse hoolekogu ja kiidab heaks vallavalitsus. Muusikakooli eelarve kinnitab Tori Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Muusikakooli finantstegevust juhib muusikakooli direktor.

  (4) Muusikakool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta toetusi ja annetusi.

  (5) Muusikakoolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Muusikakooli direktor teavitab vallavalitsust kõigist muusikakooli tuludest (va riigi- ja vallaeelarve eraldised), sh laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning muusikakooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning tagama nimetatud vahendite arvestuse raamatupidamises.

§ 28.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine muusikakoolis toimub direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorra alusel.

  (2) Muusikakool esitab aruandeid riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (3) Muusikakoolil on kodulehekülg www.sindimuusikakool.ee.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.   Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne muusikakooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 30.   Muusikakooli põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse muutmise eelnõu valmistab ette direktor ja esitab selle vallavalitsusele heakskiitmiseks.

  (3) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma vallavolikogu vastav alatine komisjon.

§ 31.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Sindi Linnavolikogu 12.11.2015 määrus nr 34 „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json