HaridusKool

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 18

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Lääne- Nigula valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse ja lasteaed-koolide (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ning korda.

  (2) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vastava taotluse e-keskkonnas ARNO või paberkandjal Lääne-Nigula valla haridusosakonnale (edaspidi haridusosakond).

  (3) Arvestust lasteasutuses koha taotlemise ja järjekorra kohta peab haridusosakond.

  (4) Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor. Lasteaia direktor teavitab haridusosakonda vaba koha tekkimisest.

§ 2.   Teeninduspiirkond

  Lääne-Nigula munitsipaallasteaedade teeninduspiirkonnaks on Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.12.2018 otsuse nr 50 alusel Lääne-Nigula valla territoorium.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib vanemal õigus kui:
laps on vanuses alates poolteist kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni ning lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Lääne-Nigula vald.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Lapse järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu õppeaasta kestel. Vabad kohad täidetakse vastavalt käesolevale korrale.

  (5) Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse järjekorra alusel vastu ühe pere lapsed.

  (6) Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus eraldada lasteaiakoht vallavalitsuse korraldusega otsustuskorras (järjekorraväliselt) valla sotsiaaltöö spetsialisti soovitusel.

  (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi vastu väljastpoolt Lääne-Nigula valda.

  (8) Lasteasutuse direktor sisestab lasteasutuses koha kasutamise soovitud algusaja e-keskkonda ARNO ja kinnitab sellega lapse lasteasutusse vastuvõetuks.

  (9) Lasteasutuses koha saamise võimalusest saab vanem teate e-keskkonnalt ARNO.

§ 4.   Lasteasutusse laste vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Haridusosakond komplekteerib rühmad uueks õppeaastaks koostöös lasteaia direktoriga maikuus, järjekorras registreeritud avalduste alusel.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust. Ühte vanusegruppi kuuluvad võimalusel 01. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Lasteasutusse koha eraldamisest järgmiseks õppeaastaks teavitab haridusosakond vanemat hiljemalt 2.juuniks.

  (4) Vanem teavitab haridusosakonda koha vastuvõtmisest, edasilükkamisest või loobumisest hiljemalt 13. juuniks. Peale tähtaja möödumist arvatakse laps järjekorra lõppu.

  (5) Lapse koha vastuvõtmise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks. Lapsevanem näeb e-keskkonnas ARNO koha kasutamise alguseaega.

  (6) Haridusosakond edastab lasteaedadele lasteaiakoha saanud laste nimekirjad hiljemalt 15.juuniks.

  (7) Rühmade komplekteerimine lõpeb 31.augustil. Lasteasutuse direktor kinnitab rühmade koosseisud 5.-10. septembrini ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (8) Konkreetse lasteaia andmete õigsuse eest ARNOs vastutab vastava lasteaia direktor.

§ 5.   Taotluse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapsevanem esitab taotluse e-keskkonnas ARNO või paberkandjal haridusosakonnale (Lisa 1). Paberkandjal esitatud avaldused sisestab ARNOsse haridusosakond.

  (2) Taotluses märgib lapsevanem eelistatava lasteaia nime. Võimalusel lapsevanema soov rahuldatakse.

  (3) Lapsevanem peab haridusosakonda teavitama (soovitavalt e-kirjaga) koheselt taotluses esitatud andmete muutumisest ja muutma e-keskkonnas ARNO esitatud taotlust.

  (4) Kui lapsevanem ei soovi enam Lääne-Nigula vallalt kohta lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade haridusosakonnale.

§ 6.   Lasteasutusega tutvumine

  (1) Lapsevanemal on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal tutvuda lasteasutusega.

  (2) Lasteasutuse direktor tutvustab lasteasutusega tutvuma tulnud lapsevanemale muuhulgas:
  1) lasteasutuse rühmade tööd;
  2) käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava.

§ 7.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteasutusest välja lasteasutuse direktori käskkirjaga järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse enne lahkumist ARNOs või paberkandjal;
  2) kui laps läheb kooli.

§ 8.   Rakendussätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud lapse lasteaeda vastuvõtmise avaldused sisestab ARNOsse haridusosakond.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Noarootsi Vallavalitsuse 10.11.2015 määrus nr 4 „Noarootsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“;
  2) Kullamaa Vallavalitsuse 30.04.2009 määrus nr 76 „Kullamaa Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“;
  3) Nõva Vallavalitsuse 22.01.2013 määrus nr 2 „Nõva Kooli lasteaeda vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord“;
  4) Lääne-Nigula Vallavalitsuse 20.05.2014 määrus nr 5 „Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord“.

Janno Randmaa
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json