Teksti suurus:

Järva Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 41

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Järva Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 01.12.2017 nr 2
RT IV, 13.12.2017, 5
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2021RT IV, 30.04.2021, 2603.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike palga ja töötajate töötasu, puhkusetasu ning hüvitiste määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määrusega määratakse kindlaks teenistustasemele vastav põhipalga või töötasu ülemmäär; palga ja töötasu määramise ning maksmise kord; muutuvpalga määramise ja maksmise kord; muude seaduses sätestatud lisatasude; hüvitiste maksmise kord ning palga ja töötasu maksmise aeg ja viis.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ametnik - isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel, ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  2) töötaja - ametiasutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd, või teeb ametiasutuse hallatavaid asutusi teenindavat ning vallavara valitsemise ja korrashoiuga seotud tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel, töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  3) teenistuskoht - ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  4) palk - ametnikule teenistusülesannete täitmise eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja lisatasust;
  5) töötasu - töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja lisatasust.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 4.   Üldpõhimõtted

  (1) Ametnike palkade määramisel ning töötajate töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist. Ametnikul ja töötajal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult.

  (2) Ametiasutus maksab kohaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid täitvatele ametnikele palka ja töötajatele töötasu, ametiasutuse hallatavaid asutusi teenindavatele ning vallavara valitsemise ja korrashoiuga seotud töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil ametnik või töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui ametnikule või töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka ja töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (4) Ametniku palga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja töötasu (v.a tulemuspalk ja preemia) lepitakse töötaja ja ametiasutuse juhi vahel kokku töölepingus või selle lisas.

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast (fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökohal täidetavate ülesannete ning ametniku või töötaja vastavate teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal);
  2) muutuvpalgast (tulemuspalk, lisatasu täiendavate ülesannete täitmise eest või preemia);
  3) lisatasust (puuduva ametniku või töötaja ülesannete täitmise eest (asendustasu), ööajal ja riiklikel pühadel ning ületunnitöö ja valveaja eest).
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 6.   Põhipalga ülemmäär ja palgagrupid
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

  (1) Ametiasutuse teenistuskohad on liigitatud teenistustasemeteks. Igale teenistustasemele vastab palgagrupp, milles on määratud kuu põhipalga ja töötasu astme (edaspidi palgaastme) ülemmäär (käesoleva määruse lisa).
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

  (2) Kuu põhipalga ja töötasu arvutamise aluseks on ühe palgaastme väärtus, mis korrutatakse ametniku või töötaja palgaastmega. Ühe palgaastme väärtus on 10 eurot.

  (3) Teenistustasemele vastava põhipalga ja töötasu ülemmäära muutmise vajaduse analüüsimise korraldab ametiasutuse juht ning selle viib läbi ametiasutuse finantsosakond.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 7.   Põhipalga ja töötasu määramine ning maksmine

  (1) Põhipalk on ametniku palga fikseeritud palga osa, mis määratakse ametikoha ülesannete ning ametniku teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel. Ettepaneku palga määramiseks teeb ametniku vahetu juht.

  (3) Töötaja töötasu lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus. Ettepaneku töötasu kokku leppimiseks teeb töötaja vahetu juht.

  (4) Ametniku põhipalk ja töötaja töötasu määratakse vastavuses tema teenistustaseme palgagrupile.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

  (5) Katseajal võib määrata ametniku põhipalgaks või töötaja töötasuks kuni 10 protsenti kokkulepitust või määratust madalama palgamäära.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

  (6) Ametnike põhipalgad ja töötajate töötasud vaadatakse üle kord aastas valla järgmise aasta eelarve eelnõu koostamise ajal. Juhul, kui ametiasutusel puuduvad eelarvelised võimalused ametnike põhipalkade ja töötajate töötasude muutmiseks, lükatakse põhipalkade ja töötasude ülevaatamine aasta võrra edasi.

  (7) Põhipalkade ja töötasude ülevaatamine ei tähenda automaatselt kõikide ametnike põhipalkade ja töötajate töötasude muutmist. Individuaalseid põhipalga ja töötasu muutmise otsuseid tehakse lähtuvalt ametniku ja töötaja teenistusalasest edukusest või muudest asjaoludest.

  (8) Individuaalsed põhipalga ja töötasu muutmise motiveeritud ettepanekud teeb ametniku ja töötaja vahetu juht ning ettepanekud vaatab üle ametiasutuse juht.

  (9) Eelarveliste vahendite olemasolul võib erandjuhtudel teha vahetu juhi põhjendatud ettepanekul ja ametiasutuse juhi nõusolekul individuaalseid põhipalga ja töötasu muutusi ka aasta jooksul.

  (10) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva arvelduskuu viimasel tööpäeval ametniku ja töötaja osundatud arvelduskontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Arvelduskonto muutumisest tuleb ametnikul ja töötajal teavitada kirjalikult ametiasutuse finantsosakonda.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

  (11) Palga ja töötasu arvutamise aluseks on tööaja arvestuse tabel.

  (12) Ametiasutuse finantsosakond väljastab ametnikule ja töötajale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

§ 8.   Muutuvpalga määramine ja maksmine

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistus- ja tööülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistus- ja tööalaste saavutuste eest. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale ja töötaja töötasule juurde maksta kuni 20 protsenti ametniku ja töötaja aastasest põhipalgast.

  (2) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas lõppeva aasta tulemuste põhjal.

  (3) Ettepaneku ametniku ja töötaja tulemuspalga suuruse osas teeb tema vahetu juht. Otsuse täpse tulemuspalga suuruse ja maksmise osas teeb ametiasutuse juht.

  (4) Ametiasutuse juhil on õigus käskkirjaga määrata ametnikule ja töötajale preemiat erakordsete teenistus- ja tööalaste saavutuste eest. Preemia suuruse otsustab ametiasutuse juht iga kord eraldi.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Kui lisaülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse vajadusel ametniku või töötaja ametijuhendit või töölepingut ning vaadatakse üle tema põhipalk või töötasu.

  (6) Ettepaneku täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmiseks teeb ametiasutuse juhile ametniku või töötaja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab ametiasutuse juht. Lisatasu maksmine vormistatakse ametiasutuse juhi käskkirjaga.

  (7) Kui täiendavad teenistusülesanded tuleb anda kiireloomuliselt, vormistatakse vajalikud dokumendid tagantjärele.

§ 9.   Lisatasu ja hüvitise maksmine

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasu (valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku või töötaja ülesannete täitmise eest) ja hüvitist makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses ja töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 10.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Puhkusetasu kantakse ametniku ja töötaja osundatud arvelduskontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või ametniku ja töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval.

  (3) Juhul, kui ametniku või töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb puhkus ametniku või töötaja haiguse tõttu ning talle on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

  (4) Puhkusetasu arvutatakse kas keskmise töötasu alusel või jätkatakse ametnikule määratud palga või töötajale kokku lepitud töötasu maksmist, juhul, kui see on ametnikule ja töötajale soodsam.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

  (5) Töölepingu seaduses sätestatud muu puhkus tasustatakse seaduses sätestatud alustel.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 11.   Haigushüvitise maksmine

  Ametnikule ja töötajale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetusslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70 protsenti ametniku keskmisest palgast ja töötaja keskmisest töötasust.

§ 12.   Tasustamine õppepuhkuse ajal

  (1) Tasemeõppes, mis on seotud ametniku või töötaja ameti- või tööalase haridustaseme tõstmisega, ja tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal makstakse ametnikule ja töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest või jätkatakse ametnikule määratud palga või töötajale kokku lepitud töötasu maksmist juhul, kui see on ametnikule ja töötajale soodsam.

  (2) Tasemeõppes osalemise ajal, mis ei ole seotud töötaja tööalase haridustaseme tõstmisega, makstakse ametnikule ja töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu.

  (3) Tasemeõppe lõpetamiseks antava täiendava õppepuhkuse eest makstakse ametnikule ja töötajale töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu 15 kalendripäeva eest.

  (4) Tasu õppepuhkuse eest makstakse sarnaselt käesoleva määruse § 10 lõikes 2 sätestatud korras.
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa Teenistustasemele vastav põhipalga või töötasu astme ülemmäär
[RT IV, 30.04.2021, 26 - jõust. 03.05.2021]

/otsingu_soovitused.json