KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Rakvere linna koerte andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 43

Rakvere linna koerte andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 26.04.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 435 lg 1, loomakaitseseaduse § 5, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja Rakvere linnavolikogu 26. augusti 2009. a määruse nr 27 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu nimi on Rakvere linna koerte andmekogu (edaspidi andmekogu) ja lühinimi on Rakverellr.

  (2) Andmekogu eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine Rakvere linna haldusterritooriumil peetavate koerte üle;
  2) informatsiooni kogumine ja väljastamine andmekogus registreeritud koerte ja muude lemmikloomade kohta;
  3) lahti pääsenud ja järelevalveta lemmiklooma omaniku leidmine ja kiire tagastamine tema omanikule.

  (3) Koera kohta andmete esitamine on kohustuslik. Muude lemmikloomade kohta on andmete esitamine vabatahtlik.

  (4) Andmekogus koera ja tema omaniku kohta sätestatut kohaldatakse ka muu lemmiklooma ja tema omaniku kohta, kui põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Rakvere Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Linnapea määrab vastutava töötleja õiguste teostaja ülesannete täitja, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on asutus või isik, kellega linnavalitsus on sõlminud vastava lepingu. Volitatud töötleja vastavalt oma ülesannetele:
  1) kasutab andmekogu ja andmeid üksnes enda ülesannete täitmiseks;
  2) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  5) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (4) Andmekogu majutav volitatud töötleja:
  1) osutab andmekogu majutus- ja hooldusteenust;
  2) arendab ning tagab andmekogu pidamiseks vajaliku tarkvara kasutamise;
  3) tagab andmekogu turvalisuse ja andmete säilimise.
  4) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja andmete majutamisel;
  5) võimaldab andmetele juurdepääsu.

§ 3.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Lemmikloomaregister", mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (3) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (4) ISKE klassifikatsiooni alusel on andmekogu turbeaste keskmine (M) ja turvaklass K2T1S1.

  (5) Andmekogu pidamist finantseeritakse Rakvere linnaeelarvest.

§ 4.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse Rakvere linna haldusterritooriumil elavate koerte ja muude lemmikloomade ning nende omanike andmed ning andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

  (2) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

  (3) Koera või muu lemmiklooma kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber - volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  2) loomaliik (koer või muu lemmikloom);
  3) nimi;
  4) vanus/sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sigimisvõime;
  7) välimuse lühikirjeldus või muu eritunnus;
  8) marutaudi vastu viimase vaktsineerimise kuupäev;
  9) marutaudi vastu järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  10) staatus;
  11) surma aeg;
  12) surma põhjus.

  (4) Koera või muu lemmiklooma omaniku kohta kantakse andmekogusse järgmised:
  1) nimi ja isikukood/sünniaeg või registrikood;
  2) elu- või asukoha-aadress;
  3) telefoninumber;
  4) e-posti aadress.

  (5) Andmekogusse kantavad andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  7) märkused.

§ 5.   Andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmeid kaitstakse andmete käideldavuse, andmete tervikluse ja andmete konfidentsiaalsuse osas.

  (2) Andmekogusse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (3) Ebaõigete andmete avastamisel parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed ühe tööpäeva jooksul.

§ 6.   Andmete kandmine andmekogusse

  Andmekogusse annavad andmeid:
  1) Rakvere linnas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 7.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistesse andmekogudesse:
  1) rahvastikuregistrist kontrollitakse isikukoodi alusel loomaomaniku eesnime, perekonnanime ja elukohaandmeid;
  2) aadressiandmete süsteemist kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 8.   Andmete alusdokumendid

  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) andmekogu https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 9.   Andmete andmekogusse kandmise kord

  (1) Andmed kannab andmekogusse loomaomanik andmekogu https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu või loomaomaniku taotluse alusel veterinaararst või andmekogu andmeid töötlev volitatud töötleja.

  (2) Andmekogu andmeid töötlev volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (3) Andmekogu andmeid töötleval volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (4) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

§ 10.   Andmetele juurdepääs

  (1) Andmekogule on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Andmekogu andmed on kättesaadavad:
  1) loomaomanikule iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja andmeid töötlevale volitatud töötlejale kõikidele andmekogu andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepingliste ülesannete täitmiseks.

§ 11.   Andmete väljastamine

  (1) Andmekogu andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Rakvere linna poolt määratud isik soovib looma omanikule tagastada;
  3) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed.

  (5) Andmeid väljastatakse tasuta.

§ 12.   Andmekogu kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja korralduse alusel andmekogu majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja andmekogu majutavale volitatud töötlejale korralduse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Andmekogu kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega korralduse saamisest kahe tööpäeva jooksul.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja andmekogu majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 13.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse andmekogus üks aasta peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Andmekogu alusdokumente säilitatakse Rakvere Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

  (3) Andmekogu majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse andmekoguga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

§ 14.   Järelevalve ja andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Rakvere linnavolikogu.

  (3) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või andmete hävitamine ning andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Triin Varek
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json