Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 57

Raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.04.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 ja § 156 lõigete 32 - 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigieelarve toetusfondist ettenähtud raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Rahaliste vahendite eraldamise üldised alused

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks.

  (3) Rahalisi vahendeid eraldatakse riigieelarvest raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite piires.

  (4) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahalised vahendid kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt eraldatud vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud alljärgnevate sotsiaalteenuste osutamiseks ning teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks:
  1) lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
  2) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  3) lapse ja tema pere nõustamisteenused (sh psühholoogiline nõustamine), logopeediteenus ja muud teraapiad, mis toetavad lapse arengut;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) laagrites osalemiskulude katmine;
  6) muud teenused ja toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Taotluse esitamine

  Lapse esindaja esitab Saarde Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) taotluse (vorm lisatud);
  2) lapse rehabilitatsiooniplaani selle olemasolu korral;
  3) otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  4) 16-aastase ja vanema lapse kohta Eesti Töötukassa otsuse töövõime hindamise kohta;
  5) ametniku nõudel vajaduse korral muid asjasse puutuvaid dokumente määratud tähtajaks.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Teenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest. Abivajadus ja selle maht selgitatakse välja iga lapse puhul eraldi, arvestades lapse ja tema perekonna vajadusi sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris (STAR) koostatava juhtumiplaani alusel. Vajadusel kaasatakse otsustusprotsessi eriala spetsialiste.

  (2) Teenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse enne otsuse tegemist teenust vajava lapse esindaja ja teenuse osutajaga.

  (3) Vallavalitsus otsustab teenuse toetamise või sellest keeldumise korraldusega sotsiaalametniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja viimase vajaliku dokumendi esitamise päevast arvates.

  (4) Korralduses määratakse teenuse osutaja, teenuse osutamise aeg ja teenuse rahastamise summa.

  (5) Vallavalitsus võib keelduda teenuse toetamisest kui:
  1) ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente;
  2) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või toetustega.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  Kui taotleja on esitanud taotluse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  Teenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping.

§ 8.   Teenuse eest tasumine

  Teenuse eest tasub vallavalitsus teenuse osutajale esitatud arve ja aruande alusel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2021.a.

Väino Lill
volikogu aseesimees

Lisa Taotlus raske või sügava puudega lapsele tugiteenuste saamiseks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetuse andmise meetme raames 1.01.2021-31.12.2022

/otsingu_soovitused.json