Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2022, 12

Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.04.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 "Linnavara võõrandamise kord" muutmine

  Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruses nr 18 "Linnavara võõrandamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"§ 8. Linnavara võõrandamine tasu eest
Linnavara võõrandamisel tasu eest toimub linnavara võõrandamine keskmise müügihinna (turuväärtuse) alusel. Linnavara alghinna määrab võõrandamise otsuse vastuvõtnud isik. Alghinna määramisel lähtutakse varale antud eksperthinnangust.
Eksperthinnangut ei teostata, kui vara hindamisega seotud kulud on suuremad kui vara müügist saadav eeldatav tulu või juhul, kui puuduvad vallasasja hindamiseks pädevad eksperdid. Eelnevas lauses määratud juhtudel lähtutakse alghinna määramisel vara bilansilisest maksumusest.
Avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise teistkordsel läbiviimisel võib võõrandamise otsuse vastuvõtnud isiku otsusega alghinda alandada või mitte määrata juhul, kui on ilmne, et selle määramine võib põhjustada enampakkumise nurjumise.";

  2) paragrahv 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
" § 9. Linnavara võõrandamise otsustajad
Linnavara võõrandamise otsus, välja arvatud käesoleva Korra §§-des 14, 15 ja 16 nimetatud juhtudel, võetakse vastu:
1) kinnisasjade ja vallasasjade suhtes bilansilise maksumusega 100 000 eurot ja enam, aktsiate ja osade suhtes – Linnavolikogu poolt Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) ettepanekul;
2) kinnisasjade ja vallasasjade suhtes bilansilise maksumusega alates 10 000 kuni 99 999 eurot - Linnavalitsuse poolt;
3) linnavara suhtes bilansilise maksumusega alla 10 000 eurot – linnavara valitseja poolt."
  3) paragrahv 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"§ 11. Võõrandamise korraldajad
Vallasasjade võõrandamise korraldaja on linnavara bilansiline valdaja ja kinnisasjade võõrandamise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi võõrandamise korraldaja).";
  4) paragrahv 14 lg 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kinnisasja kohese võõrandamise otsustamise vajadus on tingitud linna huvidest;"
  5) korda täiendatakse §-dega 151 ja 152 järgmises sõnastuses:
"§ 151. Pärimisseaduses sätestatud alustel saadud vara võõrandamine
Pärimisseaduses sätestatud alustel saadud vara (edaspidi ka pärimise teel saadud vara) võib võõrandada käesolevas Korras kehtestatud alustel ja viisil. Pärandvara hulka kuuluva vara võõrandamise vajaduse, võõrandamise viisi, müügihinna suuruse ja muude võõrandamise tingimuste kindlaksmääramisel arvestatakse pärandvaraga (mille hulka kuulub vara või selle osa) seotud õigusi ja kohustusi ning muid olulisi asjaolusid.
§ 152. Pärimisseaduses sätestatud alustel saadud vara osa võõrandamine
Arvestades pärandvaraga (mille hulka kuulub pärimise teel saadud vara või selle osa) seotud õigusi ja kohustusi ning muid olulisi asjaolusid võib pärimise teel saadud vara osa (mõtteline osa või ühisomandi jagamisel saadud mõtteline osa) võõrandada otsustuskorras tasu eest vara ühis- või kaasomanikule. Pärimise teel saadud vara võõrandamise otsustuskorras vara ühis– või kaasomanikule otsustab Narva Linnavalitsus.“;

  6) paragrahv 16 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"§ 16. Linnavara tasuta võõrandamine
(1) Linnavara võib tasuta võõrandada, kui:
1) vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
2) võõrandamine on ette nähtud seaduses või linnavolikogu õigusaktidega sätestatud korras;
3) tulenevalt linna huvidest;
4) juhul kui vallasasi on tunnistatud kõlbmatuks Linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
5) juhul kui vallasasja kohese võõrandamise otsustamise vajadus on tingitud linna huvidest.
(2) Linnavara võõrandatakse tasuta üksnes Linnavolikogu otsusel, välja arvatud Korra § 16 lg 1 p-des 4 ja 5 nimetatud juhtudel.
(3) Korra § 16 lg 1 punktis 4 nimetatud juhul otsustab vallasasja tasuta võõrandamise vallasasja kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsuse tegemiseks õigustatud isik.
(4) Korra § 16 lg 1 punktis 5 nimetatud juhul vallasasja tasuta võõrandamise otsustab vallasasja valitseja.
(5) Võõrandamislepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatu kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.
(6) Narva linna nimel kirjutab notariaalse võõrandamise lepingule alla linnapea või teda asendav isik või linnapea volitatud isik.";
  7) paragrahvi 21 lõiked 15, 16 ja 17 tunnistatakse kehtetuks;
  8) paragrahv 22 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"§ 22. Avalikul enampakkumisel osalemine
Enampakkumisest võivad osa võtta füüsilised isikud isiklikult või esindaja kaudu ning seaduses sätestatud registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
1) enampakkumise läbiviimisega (sealhulgas enampakkumise korraldajatega, alghinna määrajatega, isikutega, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõttes;
2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on linna ees täitmata võla- ja/või asjaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused;
3) juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
4) isikud, kelle süül on esialgne enampakkumine antud vara osas nurjunuks tunnistatud;
5) juriidilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimise või pankrotimenetlus.";

§ 2.   Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 "Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord" muutmine

  Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruses nr 34 "Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 14 lg 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"(2) vallasasi, mis on raamatupidamisseaduse kohaselt käsitletav põhivarana ja mille bilansiline maksumus on üle 5 000 eurot ja alates 01.01.2023.a on 10 000 eurot;"
  2) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
  3) korda täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:
"§ 161. Hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta võõrandamine
(1) Juhul kui hävitamisele kuuluva vallasasja vastu tunneb huvi isik, kes soovib saada vara enda omandisse, võib vallasasja kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsustaja otsustada vallasasja tasuta võõrandamise sellest huvitatud isikule.
(2) Juhul kui hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta omandamise vastu tunneb huvi mitu isikut, siis võõrandatakse vallasasi eelkõige sihtasutusele või mittetulundusühingule, mille asutajaks on Narva linn, osaühingule või aktsiaseltsile, mille osanikuks või aktsionäriks on Narva linn, ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 2 punkti 9 tähenduses Narva linna valitseva mõju all olevale üksusele.
(3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud isik hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta omandamise vastu huvi ei tundnud, siis vallasasi võõrandatakse tasuta eelkõige mittetulundusühingutele ja hooneühistutele, kelle asukoht on Narva linnas.
(4) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikedes 2 ja 3 nimetatud isikud hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta omandamise vastu huvi ei tundnud, siis vallasasi võõrandatakse selliselt, et võõrandamisel oleks tagatud võrdse kohtlemise põhimõte ja võõrandamise otsuse läbipaistvus, ja õiguse vallasasjade omandamiseks saavad füüsilised isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete järgi Narva linnas või juriidilised isikud, kelle asukoht on Narva linnas."
  4) korda täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:
"§ 191 Hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta võõrandamise vormistamine
Hävitamisele kuuluva vallasasja võõrandamise korral vormistatakse vallasasja tasuta võõrandamise leping või kahes eksemplaris muu dokument, mis peab sisaldama:
1) korra § 11 punktides 1-13 nimetatud andmeid;
2) viidet linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsusele."

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json