Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kõo noortetoa põhimäärus

Väljaandja:Kõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2012, 12

Kõo noortetoa põhimäärus

Vastu võetud 16.03.2006 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimi ja asukoht

  (1) Kõo Noortetuba (edaspidi: asutus) on Kõo Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) hallatav noorsooasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on noorsootöö korraldamine Kõo valla noortega.

  (2) Asutuse asukoht on Viljandi maakond, Kõo vald, Kõo küla.

§ 2.  Haldusala

  (1) Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on Vallavalitsus.

  (2) Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Kõo Vallavolikogu.

  (3) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti riigi õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Asutusel võib olla oma eelarve.

  (2) Asutusel võib olla oma arvelduskonto, oma nimetusega pitsat ja oma sümboolika.

§ 4.  Eesmärk, põhitegevusalad ja osutatavad teenused

  (1) Asutuse põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine Kõo valla noortega, sealhulgas vaba aja tervisliku sisustamise võimaluste loomine, noorte teavitamine ja nõustamine, tegevuste kaudu noorte narkomaania ja kuritegevuse ennetamine.

  (2) Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks asutus tegeleb järgmiste valdkondadega:
  1) korraldab noorte vaba aja tervisliku sisustamise võimalusi;
  2) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist;
  3) hooldab ja hoiab korras noortekeskuse ja selle juurde kuuluva maa-ala;
  4) korraldab noorteüritusi;
  5) korraldab koostööd noorteühingute ja teiste noortega töötavate organisatsioonidega;
  6) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale, milleks võivad olla: ürituste, proovide, õppuste jms läbiviimiseks ruumide rentimine;
  7) kontsertide, etenduste, peoõhtute, kursuste, näitusmüükide jms korraldamine.

§ 5.  Vara ja vahendid. Majandustegevus ja aruandlus

  (1) Asutuse bilansis olev vara on Kõo valla omand.

  (2) Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale:

  (3) Asutuse vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt põhimääruses sätestatud ülesannete elluviimiseks;
  1) majandusliku ja organisatoorilise töö korraldamiseks;
  2) noortetoa arendamiseks.

  (4) Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Kõo valla eelarvelistest vahenditest;
  2) tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;
  3) annetustest ja sihteraldistest;
  4) muudest seadusega lubatud vahenditest.

  (4) Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

  (5) Asutuse poolt osutatavate teenuste hinna kehtestab noorsootöötaja kokkuleppel Vallavalitsusega.

  (6) Asutuse raamatupidamist korraldab Vallavalitsus raamatupidamine.

  (7) Asutuse tegevust kontrollivad Vallavalitsus ja vallavalitsuse revisjonikomisjon.

§ 6.  Juhtimine

  (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab noorsotöötaja, kellega sõlmib töölepingu, kinnitab ametipalga ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Asutuse töötajate koosseisu ning palgamäärad määrab vallavanem.

  (3) Asutuse põhitegevuse tagamiseks noorsootöötaja riigi ja Kõo valla õigusaktidega kehtestatud korras:
  1) sõlmib asutuse nimel lepinguid;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) kehtestab asutuse sisekorra eeskirjad;
  4) asutus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub Kõo Vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

  (3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

§ 8.  Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 20.03.2006.a.

Ain Vahtra
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json