Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2012, 21

Raieloa andmise kord

Vastu võetud 29.04.2009 nr 121
jõustumine 02.05.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala, põhimõtted

 (1) Raieloa andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Viljandi linna territooriumil kasvava(te) puu(de) (edaspidi puu) raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist ja selle väljaandmist.

 (2) Puu raie ja hoolduslõikus (edaspidi ühiselt raie) Viljandi linnas toimub käesoleva korra kohaselt Viljandi Linnavalitsuse linnamajandusameti (edaspidi amet) väljaantud raieloa alusel.

 (3) Kord ei kohaldu puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses.

 (4) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
 1) viljapuude raieks v.a avalikel haljasaladel kasvavate viljapuude raieks;
 2) alla 10 cm rinnasdiameetriga puu raieks;
 3) ameti tellitud ja puuhooldusspetsialistide poolt teostatavate puude hoolduslõikuseks Viljandi linna hooldusaladel, puiesteedel jm avalikel haljasaladel.

 (5) Amet võib raieloa väljaandmisel seada täiendavaid tingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise ja istutatud puu hooldamise osas.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) puu – puu rinnasdiameetriga 10 cm või enam;
 2) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
 3) raieluba – vormikohane luba, mis annab õiguse nii puu raieks kui ka hoolduslõikuseks ning vajadusel sätestab tööde korraldamiseks lisatingimused;
 4) raie – puu likvideerimine juurekaelalt või hoolduslõikuse tulemusena puu kahjustamine sellisel määral, et puu muutub kasvujõuetuks;
 5) hoolduslõikus – puu võra hooldamiseks või kujundamiseks ettevõetav lõikus selliselt, et on tagatud puu edaspidine elujõulisus ja mille käigus puu võra vähendatakse rohkem kui 25 %;
 6) asendusistutus – raiutava puu asemele uue puu istutamine;
 7) puuhooldusspetsialist – on kõrghariduse omandamisel täitnud dendroloogia õppekava täies mahus või kutsehariduse omandamisel täitnud dendroloogia õppekava või arboristi õppekava täies mahus või omab Arborist II kutsetunnistust. [Viljandi Linnavolikogu 28.09.2011 määrus nr 87 - jõust. 01.10.2011]
 8) dendroloogia - botaanika ja metsanduse haru, mis uurib puittaimi, puid ja põõsaid.[Viljandi Linnavolikogu 28.09.2011 määrus nr 87 - jõust. 01.10.2011]
 9) arborist - on puuhooldusspetsialist, kes tunneb puittaimeliike, nende kasvukohanõudeid, agrotehnikat, puude anatoomiat ja füsioloogiat ning lähtuvalt neist teadmistest oskab puid nende erinevatel eluetappidel hooldada. Arborist tunneb puittaimede kahjustusi ning oskab kindlaks määrata puittaimede tervislikku seisundit ning hooldusvajadusi. Valdab puuhooldusvõtteid ning oskab kasutada arboristi keerukat erivarustust. Kutsekvalifikatsioonid II ja III antakse peale kutseeksami sooritamist. [Viljandi Linnavolikogu 28.09.2011 määrus nr 87 - jõust. 01.10.2011]

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 3.  Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise põhimõtted
[Viljandi Linnavolikogu 28.09.2011 määrus nr 87 - jõust. 01.10.2011]

 (1) Raieluba võib taotleda:
 1) ) puu kasvukoha maa omanik, seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või nende volitatud isik;
 2) puu kasvukoha naaberkinnistu omanik või tema volitatud esindaja, kui taotletakse üle kinnistu piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse tähenduses ja käesoleva korra terminiga ,,hoolduslõikus“ sätestatud mahus;
 3) ettevõte, kes teostab Viljandi linna eelarvest finantseeritavaid ehitus-, remont- või hooldustöid lepingus sätestatud mahus ja tähtaegade piires;
 4) muud asjast huvitatud isikud.

 (2) Raieloa saamiseks esitatakse ametile taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja andmeid (nimi/ärinimi, registri- või isikukood, kontaktandmed);
 2) informatsiooni selle kohta, et taotleja on korra § 3 lõikes 1 nimetatud isik;
 3) põhjendust puu raiumiseks;
 4) raiutava puu asukoha aadressi ja puu asukoha kirjeldust;
 5) kinnitust, et taotleja on tutvunud korraga ja tööde teostamisel järgitakse ohutusnõudeid.

 (21) Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

 (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
 1) volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
 2) plaan, millel on näidatud raiutavad puud;
 3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek, kui raieluba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud elamuühistu, korteriühistu või korterihoonestusõiguse omanike mittetulundusühistu;
 4) kinnistu kaasomanike nõusolek, kui raiutav puu kasvab kinnistul, mis on kaasomandis;
 5) dokumendid, mis tõendavad, et asjaõigusseaduses sätestatud tingimused on täidetud, kui puud soovitakse raiuda korra § 3 lõike 1 punkti 2 tähenduses;
 6) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu kasvab kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
 7) Muinsuskaitseameti luba raie läbiviimiseks, kui raiutav puu kasvab Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 8) väljavõte kehtivast detailplaneeringust või ehitusprojektist ja -loast.

 (4) Viljandi linna hooldusaladel, puiesteedel jm avalikel haljasaladel peab puude võra hoolduslõikust teostama puuhooldusspetsialist või isik, kes töötab tema järelevalve all. [Viljandi Linnavolikogu 28.09.2011 määrus nr 87 - jõust. 01.10.2011]

§ 4.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotlus registreeritakse Viljandi linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) dokumendiregistris.

 (2) Amet teostab järgmised toimingud:
 1) kontrollib taotluse vastavust korra § 3 sätestatud nõuetele ja puuduste esinemise korral informeerib nendest taotlejat;
 2) kontrollib taotluses esitatud taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist (haljastusprojekti, dendroloogi hinnangut vms) või selgitusi ning annab nende esitamiseks tähtaja;
 3) hindab kavandatava raie põhjendatust;
 4) korraldab puu ülevaatuse ja vajadusel märgistab looduses raiumisele kuuluva puu;
 5) vajadusel kaasab otsuse tegemiseks eksperte.

 (3) Menetlustoiminguid teostab ameti juhataja poolt määratud ametnik.

 (4) Raieloa väljaandmine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest arvates.

§ 5.  Raieloa väljaandmine

 (1) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb ametile.

 (2) Raieloa kehtivusaeg on 1 aasta väljaandmise kuupäevast arvates.

 (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

 (4) Raieloa vormi kinnitab linnavalitsus. Raieloas on fikseeritud:
 1) taotleja andmed (nimi/ärinimi, isiku- või registrikood, aadress);
 2) taotluse registreerimise kuupäev;
 3) raiekoha andmed;
 4) raiutavate puude liik ja arv;
 5) kaasnevad täiendavad tingimused (asendusistutuse kohustus, raierahu periood, käitlemise eritingimused jmt);
 6) raieloa kuupäev, milleni raieluba on kehtiv;
 7) raieloa koostaja nimi ja kontaktandmed, mis on kinnitatud ameti juhataja allkirjaga.

§ 6.  Raieloa väljaandmisest keeldumine

 (1) Raieloa väljaandmisest võib keelduda, kui:
 1) taotlejaks on isik, kel puudub õigus taotlust esitada;
 2) taotleja ei ole etteantud tähtajaks esitanud kõiki täiendavaid dokumente või selgitusi;
 3) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 4) puu, millele taotletakse raieluba, on terve ja elujõuline ega ohusta hoonete ja rajatiste konstruktsioone;
 5) puu, millele taotletakse raieluba, on looduskaitseseadusest tulenevalt riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt;
 6) puu, millele taotletakse raieluba, on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
 7) taotleja on jätnud täitmata varem väljastatud raieloaga sätestatud tingimusi ja kohustusi;
 8) raie on vastuolus avalike huvidega.

 (2) Raieloa taotlejat teavitatakse raieloa väljaandmise keeldumisest kirjalikult, näidates ära keeldumise põhjuse.

§ 7.  Erijuhud

 (1) Tormiheite ja tuulemurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale avariiohtlikule puule raieluba ei vormistata. Puu kasvukoha maa omanik või valdaja teatab ametile mahalangenud või ohtlike puude arvu, liigid, tüve diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest arvates ja korraldab avariiohtliku olukorra või tuuleheite ning tormimurru likvideerimise.

 (2) Amet fikseerib korra § 7 lõikes 1 nimetatud olukorra ja puu likvideerimise ning vajaduse korral kontrollib sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

3. peatükk RAIELOAGA KAASNEVAD KOHUSTUSED 

§ 8.  Üldised kohustused

 (1) Raieloa saaja on kohustatud kinni pidama raieloas sätestatud raie ulatusest.

 (2) Raieloa saaja peab raietööde korraldamisel järgima raieloa kehtivusaega, loa aegumisel tuleb esitada uus taotlus.

 (3) Raieloa saaja peab raietööde korraldamisel järgima kõiki raieloas sätestatud täiendavaid tingimusi.

 (4) Kui raietööde teostamiseks on vajalik üldkasutatava territooriumi ajutine sulgemine, on raieloa saajal kohustus taotleda sulgemisluba vastavalt kehtivale Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise korrale.

§ 9.  Raiutud puu käitlemine

 (1) Raiutud puu käitlemise korraldab raieloa saaja kehtiva Viljandi linna heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja kohaselt.

 (2) Amet võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 10.  Korrastustööd

 (1) Raiekoha korrastamise korraldab raieloa saaja. Korrastustööd peavad toimuma vahetult peale raietööde lõpetamist. Korrastustööde hulka loetakse ka raietööde käigus kahjustatud haljasalade taastamine.

 (2) Raiutud puu kännu ja juurestiku eemaldamisel tuleb lähtuda kehtivast Viljandi linna kaevetööde eeskirjast.

4. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 11.  Asendusistutuse kohustus

 (1) Amet võib põhjendatud juhtudel seada raieloa väljaandmisel täiendava tingimusena nõuda raiutava puu asendamist uuega v.a käesoleva korra § 7 lõikes 1 nimetatud juhtudel.

 (2) Asendusistutuse korraldab raieloa saaja raieloas sätestatud tähtajaks.

 (3) Asendusistutuse kohustuse saaja informeerib ametit kohe peale nimetatud kohustuse täitmist ja amet fikseerib täitmise.

§ 12.  Asendusistutuse tingimused

 (1) Asendusistutuse kohustuse saaja peab tagama asendusistutuse korras istutatud puule vajalikud kasvutingimused ja hoolduse.

 (2) Kui asendusistutuse korras istutatud puu hävib asendusistutuse tingimuste rikkumise tõttu 2 aasta jooksul asendusistutuse fikseerimisest ameti poolt, on ametil õigus nõuda samaväärse asenduspuu istutamist ameti nimetatud istutuskohta.

 (3) Asendusistutuse koha ettevalmistus ja istik peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 13.  Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Raieloa kehtivust on õigus peatada või raieluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
 1) peale raieloa väljaandmist ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) rikutakse raieloa väljaandmisel seatud täiendavaid tingimusi (raiutud puude käitlemise, raierahust kinnipidamise vms osas);
 3) raiutakse raieloaga mittefikseeritud puid.

 (2) Raieloa peatamisest või raieloa kehtetuks tunnistamisest teavitatakse raieloa saajat kirjalikult. Loa peatamise puhul informeeritakse raieloa saajat loa peatamise kestusest.

§ 14.  Järelevalve teostaja

  Järelevalvet korra alusel väljastatud raieloa kasutamise ja raietööde läbiviimise osas teostavad vastavad volitused saanud linnavalitsuse ametnikud.

§ 15.  Vastutus

  Käesoleva korra rikkumise eest kantakse vastutust ja puu omavolilise raie eest karistatakse looduskaitseseaduses ja teistes Eesti Vabariigis õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.