HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2012, 22

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.08.2011 nr 85

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Viljandi linna eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise korra Viljandi linna munitsipaalkoolides statsionaarses õppes õppivatele põhikooli õpilastele.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste (1.-9. klass) toitlustuskulud riigieelarvest Viljandi linnale koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

  (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse Viljandi linna eelarvest.

  (3) Koolilõuna maksumuse kehtestab Viljandi Linnavalitus.

  (4) Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustusteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib Viljandi Linnavalitsus toitlustusteenuse korraldava ettevõtjaga.

§ 3.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigus teha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 4.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Viljandi Linnavalitsus.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 30.12.2005 määrus nr 5 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine”.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json