Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liiklusmärkide „Sõidukeeld", „Veoauto sõidu keeld", „Sissesõidu keeld", „Peatumiskeeld", „Parkimiskeeld", „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval", „Parkimiskeeld paariskuupäeval" keelupiirkonda lubade väljastamise kord

Liiklusmärkide „Sõidukeeld", „Veoauto sõidu keeld", „Sissesõidu keeld", „Peatumiskeeld", „Parkimiskeeld", „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval", „Parkimiskeeld paariskuupäeval" keelupiirkonda lubade väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2013, 3

Liiklusmärkide „Sõidukeeld", „Veoauto sõidu keeld", „Sissesõidu keeld", „Peatumiskeeld", „Parkimiskeeld", „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval", „Parkimiskeeld paariskuupäeval" keelupiirkonda lubade väljastamise kord

Vastu võetud 21.05.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib liiklusmärkide 311a „Sõidukeeld", 313a „Veoauto sõidu keeld", 331 „Sissesõidu keeld", 361 „Peatumiskeeld", 362 „Parkimiskeeld", 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval", 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval" lisatahvliga 891b „välja arvatud linnavalitsuse kirjaliku loaga“ tähistatud piirkonda sissesõitu Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

  (2) Termineid tuleb käesolevas korras mõista alljärgnevalt:
  1) auto – vastavalt liiklusseaduse § 2 punktile 1 on sõitjate või veose veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks ettenähtud vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis. Autoks loetakse ka elektrikontaktliiniga ühendatud mitterööbassõidukit. Autoks ei loeta mopeedi, mootorratast, traktorit ega liikurmasinat;
  2) mootorsõiduk – vastavalt liiklusseaduse § 2 punktile 40 on mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, pisimopeedi, maastikusõidukit, trammi ega sõidukit, mille valmistajakiirus on alla kuue kilomeetri tunnis;
  3) liiklusmärk – vastavalt liiklusseaduse § 2 punktile 30 on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda;
  4) märk 311a „Sõidukeeld” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 1 keelab kõigi sõidukite liikluse;
  5) märk 313a „Veoauto sõidu keeld” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooni- ministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 4 keelab C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasina liikluse. Märgile kantud tonnide arvu korral ei tohi sõita ühegi nimetatud sõiduki, autorongi ega masinrongiga, mille veduk on üks neist, kui C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasina registrimass ületab selle arvu;
  6) märk 331 „Sissesõidu keeld” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooni- ministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 17 keelab kõigi sõidukite edasisõidu;
  7) märk 361 „Peatumiskeeld” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 35 keelab peatumise ja parkimise. Märk ei kehti ühissõiduki kohta;
  8) märk 362 „Parkimiskeeld” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 36 keelab parkimise;
  9) märk 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 37 keelab parkimise paaritul kuupäeval;
  10) märk 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 9 lõike 1 punktile 38 keelab parkimise paariskuupäeval;
  11) lisateatetahvel 891b „Välja arvatud” vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011.a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded foorile“ § 21 punktile 29 teatab, et märk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta.
  12) kontrollija – vastavalt liiklusseaduse § 2 punktile 24 on seadusega antud pädevuse piires sõidukeid, liiklejaid ja sõitjaid kontrolliv isik, kellel on kaasas oma pädevust tõendav dokument.

§ 2.   Loa taotlemine ja menetlemine

  (1) Loa taotluse vorm on kehtestatud käesoleva korra lisas 1. Taotluse võib esitada ka vabas vormis tingimusel, et taotlus sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud andmeid.

  (2) Luba väljastatakse sõiduki omanikule või sõiduki kasutusõigust omavale isikule või sissesõidu keelu piirkonnas paiknevale füüsilisele või juriidilisele isikule kirjaliku taotluse alusel.

  (3) Loa taotleja märgib avaldusse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood / isikukood, aadress ja kontaktandmed (telefon, e-mail);
  2) sõiduki mark, registreerimismärk ja registrimass;
  3) keelupiirkonda sissesõidu vajalikkuse põhjendus, marsruut;
  4) loa taotleja allkiri ja kuupäev.

  (4) Loa väljastajal on õigustaotlejalt nõuda täiendavat informatsiooni ja dokumente, mis tõendavad sissesõidu vajalikkust ja / või sissesõidu vajalikkust konkreetse sõidukiga (mootorsõiduki ja haagise tehniline pass, ehitusluba, kalapüügiluba jm), samuti sõiduki kasutusõigust tõendavat dokumenti.

  (5) Kohtla-Järve Linnavalitsuse majandusteenistus väljastab loa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest. Loa väljastamisest keeldumisest teatatakse taotlejale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.

  (6) Luba väljastatakse taotlejale isiklikult või skaneerituna e-maili teel.

§ 3.   Loa väljastamine

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse majandusteenistus võib väljastada loa käesoleva korra § 1 lõ ik e 2 punktis 5 kirjeldatud liiklusmärgi mõjupiirkonda lisatahvli 891b „ välja arvatud linnavalitsuse kirjaliku loaga“ olemasolul:
  1) kauba veoks ja laadimistöödeks;
  2) objektide teenindamiseks;
  3) erisõiduki tööülesannete täitmiseks;
  4) parkimiskohale sõitmiseks.

  (2) Käesoleva korra § 1 lõike 2 punktides 4 ja 6-10 kirjeldatud liiklusmä rkide mõ jupiirkonda lisatahvli 891b „ välja arvatud linnavalitsuse kirjaliku loaga“ olemasolul võib väljastada loa:
  1) kauba veoks ja laadimistöödeks;
  2) objektide teenindamiseks;
  3) erisõiduki tööülesannete täitmiseks.

  (3) Luba ei väljastata, kui loataotleja sissesõidu vajalikkus ei ole piisavalt põhjendatud või kui loa taotleja ei esita käesoleva korra § 2 lõikes 3 nimetatud dokumente.

  (4) Loa väljastamise õigus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse transpordi vanem-spetsialistil tema äraoleku ajal linnapea käskkirjaga määratud isik või aselinnapea majandusküsimustes.

§ 4.   Loa vorm

  (1) Loa vorm on kehtestatud käesoleva korra lisas 2.

  (2) Luba sisaldab järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi, kellele luba on väljastatud;
  2) sõiduki (haagise) registreerimismärk;
  3) sõiduki (haagise) mark ja registrimass;
  4) konkreetse liiklusmärgi (liiklusmärkide) asukoht, mille suhtes luba kehtib;
  5) sissesõidu keelu piirkonda sõitmise eesmärk, vajadusel dokumendi nimetus ja number, millega koos luba kehtib, lubatud marsruut;
  6) loa number;
  7) loa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg;
  8) loa väljastanud ametiisiku nimi, ametikoht ja allkiri;
  9) loa väljastaja pitsati jäljend.

§ 5.   Loa kehtimine

  (1) Luba kehtib ainult lisatahvli 891b „välja arvatud linnavalitsuse kirjaliku loaga“ olemasolul.

  (2) Loa kehtivuse kuupäev ja kellaaeg märgitakse loale lähtuvalt konkreetsest olukorrast. Kehtivuse tähtaeg määratakse põhjendatud sissesõidu vajalikkuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui üks aasta.

  (3) Majandusteenistuse juht võib väljastatud loa kehtetuks tunnistada kui:
  1) autojuht on rikkunud käesoleva korra nõudeid või;
  2) kui loa taotleja on esitanud valeandmeid või;
  3) kui antud liiklusmärgi kehtivuse piirkonnas on toimunud sissesõitu takistav liikluskorralduse muudatus või;
  4) veoki tegelik mass ületab registrimassi või;
  5) on tuvastatud kõrvalekalde loal märgitud lubatud marsruudist või;
  6) on tuvastatud tee kahjustamine.

§ 6.   Rakendussätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud load kehtivad loal toodud tingimustel loale märgitud tähtpäevani.

Ljudmila Jantšenko
aselinnapea finantsküsimustes linnapea kohustes

Uljana Zaidentsal
vanemjurist linnasekretäri kohustes

Lisa 1  Taotlus

Lisa 2  Luba

/otsingu_soovitused.json