KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2013, 4

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 22.05.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi ka loom) pidamise korra Meremäe valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest, Meremäe valla õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub, või kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  2) hulkuv loom – omaniku valdusest ja/või järelevalve alt lahkunud koer või kass, kelle kuuluvust ei ole olnud võimalik tuvastada;
  3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus;
  5) avalik koht – vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 2.   Koera ja kassi pidamise üldnõuded

  (1) Koera ja kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil selle omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et koer sealt omal tahtel välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera või kassi pidamine korterelamus ei tohi häirida teiste elanike rahu. Omanik on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse koristamise.

  (3) Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

  (4) Koera või kassiga avalikus kohas viibimine on lubatud ainult järgmistel tingimustel:
  1) omanik peab tagama järelevalve koera või kassi üle;
  2) omanik peab tagama koera või kassi reostuse koristamise.

  (5) Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

  (6) Koera on lubatud rihmata või ketita välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate riigi või Meremäe valla õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.

  (7) Asutuses tohib koera või kassi pidada, kui see ei ole vastuolus asutuse töö sisekorraeeskirjaga ning on loodud loomale vastavad tingimused. Seejuures ei tohi loom ohustada seal viibivaid inimesi.

  (8) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

  (9) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (10) Inimest või teist kodulooma hammustanud koer või kass tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

  (11) Koera või kassi omanik kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ja ei ole seotud olukorraga, kus koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

§ 3.   Koera ja kassi omaniku kohustused

  (1) Koera ja kassi omanik on kohustatud :
  1) paigaldama temale kuuluval või tema kasutuses oleval territooriumil koera olemasolust teatava hoiatussildi ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu;
  2) tagama operatiivtalituste ja postiljonide ohutu tööülesannete täitmise loomapidajale kuuluval territooriumil;
  3) laskma 3 kuu vanuse koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerida ja kindlustama hilisemad vaktsineerimised veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  4) esitama pädeva ametiisiku nõudmisel koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi.
  5) tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke;

  (2) Omanik kannab täielikku vastutust kõigi koera või kassi tegudest tulenevate tagajärgede eest, välja arvatud, juhul kui koer kaitseb omaniku territooriumi või koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (3) Koera omanik on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu koera kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering jne), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud koera omanikku.

§ 4.   Keelatud tegevused

  Koera ja kassi omanikul on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine supluskohtades;
  2) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
  3) viibimine koera või kassiga supluskohas (1. maist kuni 1. septembrini), kalmistul, kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, turul, spordi- või mänguväljakul ning haridusasutuse kasutuses oleval territooriumil, v.a selleks ette nähtud kohad;
  4) lasta koeral või kassil reostada koridori, trepikoda, treppi, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud selle kohe koristama.

§ 5.   Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning hukkamine

  (1) Meremäe valla territooriumil ilma omanikuta hulkuvatest loomadest tuleb teatada vallavalitsusele.

  (2) Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele vallavalitsuse poolt selleks määratud juriidilise või füüsilise isiku poolt.

  (3) Kui omaniku juurest lahti pääsenud looma kinni püüdmise korraldas vallavalitsus, kannab nimetatud looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud looma omanik.

  (4) Püütud looma hoitakse vähemalt kaks nädalat, mille kestel omanik võib looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise ja ülalpidamise kulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

  (5) Omanik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma omal kulul loomade varjupaika viimise, nõuetekohase hukkamise või otsima ise loomale uue peremehe.

§ 6.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

  (2) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 ettenähtud korras:
  1) koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga;
  2) sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

  (3) Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad Meremäe Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 25.04.2002.a. määrus nr 12 "Avaliku korra, heakorra- ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Lillmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json