Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõelähtme valla keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2013, 9

Jõelähtme valla keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2011 nr 77
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34, § 22 lg2, § 35 lg 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 ja § 12 lg 1 ja kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 8 lg 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 41 lg 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Raamatukogu eesmärk

 (1) Käesolev põhimäärus sätestab Jõelähtme valla keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, tema juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

 (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu ja Jõelähtme valla (edaspidi valla) raamatukoguteeninduse keskus ning tema teeninduspiirkonnaks on valla territoorium.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (4) Raamatukogu eesmärgiks on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (5) Raamatukogu asutamise otsustab, põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 2.  Raamatukogu nimi, asukoht ja struktuur

 (1) Raamatukogu on Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Jõelähtme valla keskraamatukogu.

 (3) Raamatukogu postiaadress on Saha tee 7b, Loo alevik, 74201 Jõelähtme vald, Harju maakond.

 (4) Raamatukogu struktuuri kuuluvad järgmised üksused:
 1) Loo raamatukogu, Saha tee 7b, Loo alevik, 74201 Jõelähtme vald, Harju maakond;
 2) Kostivere raamatukogu, Raasiku tee 2a, Kostivere alevik, 74204 Jõelähtme vald, Harju maakond;
 3) Jõelähtme külaraamatukogu, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald, Harju maakond;
 4) Neeme raamatukogu, Neeme küla, 74226 Jõelähtme vald, Harju maakond;
 5) Kaberneeme raamatukogu, Kaberneeme küla, 74211 Jõelähtme vald.

 (5) Raamatukogu töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

 (6) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja töökorraldusreeglite ning töölepingutega.

 (7) Raamatukogu personali ülesanne on tagada raamatukogu häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

2. peatükk RAAMATUKOGU TEGEVUS 

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab vallaelanikele ning teistele soovijatele põhiteenuseid vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja teistele õigusaktidele ning raamatukogu kasutamise eeskirjadele;
 2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 3) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Jõelähtme valda käsitleva informatsiooni.
 4) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), kusjuures eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
 5) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
 6) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

 (2) Neeme raamatukogu on Neeme kooli õpikeskkonna osa ning toetab oma tegevusega kooli õppekava täitmist;

§ 4.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab ning konkursi korraldab vallavalitsus.

 (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem. Direktoriga sõlmitakse kolme kuni viieaastane tähtajaline tööleping.

 (4) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus, selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (5) Direktor:
 1) vastutab raamatukogu üldseisundi, varade säilimise eest;
 2) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab põhiülesannete täitmise eest;
 3) valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu valduses olevat vara vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale;
 4) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks raamatukogu struktuuri ja töötajate koosseisu;
 5) sõlmib, muudab ja ütleb üles raamatukogu töötajate töölepingud;
 6) juhindudes vallavalitsuse poolsetest ettekirjutustest koostab raamatukogu eelarve projekti;
 7) korraldab ja vastutab eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest;
 8) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja esindab raamatukogu oma pädevuse piires;
 9) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 10) kehtestab käskkirjaga raamatukogu töökorralduse eeskirjad;
 11) esitab raamatukogu tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
 12) täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid.
 13) kinnitab raamatukogu ja tema struktuurüksuste lahtioleku ajad.

§ 5.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

 (2) Ettepaneku nõukogu liikmete määramise kohta teeb raamatukogu direktor. Nõukogusse ei kuulu raamatukogu töötajad. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

 (3) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (4) Nõukogu töötab tema poolt vastu võetud kodukorra alusel ja tema töövormiks on koosolek

 (5) Nõukogu kutsub kokku esimees vähemalt kaks korda aastas.

 (6) Raamatukogu direktor osaleb nõukogu koosolekutel sõnaõigusega.

 (7) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ning nende väljatöötamises osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja arengukavade kohta ettepanekute tegemine;
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

 (8) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

 (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokollide koopiad esitatakse vallavalitsusele ja raamatukogule.

 (10) Nõukogu tegutseb ühiskondlikel alustel ja nõukogu liikmete töö ei ole tasustatav.

§ 6.  Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus:
 1) saada vallavalitsuselt ja teistelt valla asutustelt vajalikku teavet ja abi oma ülesannete täitmiseks;
 2) teha ettepanekuid raamatukogu valdkonda puudutavate õigusaktide ettevalmistamiseks, muutmiseks või täiendamiseks ning valmistada ette vastavad eelnõud;
 3) võtta eriteenuste eest tasu vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud tasumääradele;
 4) täiendada kogusid vahetuste ja annetustega;
 5) osa võtta valla arengukava koostamisest, täiendamisest ja muutmisest;
 6) osa võtta kirjandusega ja raamatukogu tööga seonduvatest raamatukogu välistest üritustest ning koolitustest;
 7) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
 8) teha muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 7.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu vara kuulub Jõelähtme valla omandisse. Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu kehtestatud vallavara kasutamise korrale.

 (2) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) vallaeelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
 5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt ning muudest allikatest.

 (3) Raamatukogule äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute poolt annetatud vara võetakse vallavalitsuse poolt arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

 (4) Raamatukogu varade arvestust korraldab vallavalitsus ja peab vallavalitsuse raamatupidamine.

 (5) Raamatukogu kasutuses oleva vallavara omandivormi muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 8.  Raamatukogu kogud ja teeninduse korraldus

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

3. peatükk LÕPPSÄTTED  

§ 9.  Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Järelevalvet raamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

 (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 10.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel.

 (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Jõelähtme valla keskraamatukogu alustab tööd 1.01.2012

 (2) Raamatukogu esimese töötajate koosseisu struktuuri kinnitab vallavalitsus vastavat valdkonda juhtiva abivallavanema ettepanekul.

 (3) Jõelähtme Vallavolikogu 30. november 2009 määrusega nr 2 kehtestatud „Jõelähtme valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ kehtib Jõelähtme valla keskraamatukogus kuni uue raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamiseni.

 (4) Tunnistada kehtetuks alljärgnevad määrused:
 1) Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 määrus nr 137 “Loo Raamatukogu põhimäärus”;
 2) Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 määrus nr 138 “Kostivere Raamatukogu põhimäärus”;
 3) Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 määrus nr 139 “Jõelähtme Raamatukogu põhimäärus”;
 4) Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 määrus nr 140 “Kaberneeme Raamatukogu põhimäärus”;
 5) Jõelähtme Vallavolikogu 03.09.2009 määrus nr 141 “Neeme Raamatukogu põhimäärus”.

 (5) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Toomas Laanejõe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json