KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2014
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 2

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 21.05.2014 nr 12
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Räpina vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Räpina valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (4) Määrust kohaldatakse kooskõlas Räpina valla põhimäärusega ja Räpina valla heakorra eeskirjaga.

  (5) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline isik või juriidiline isik.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse, kes registreerib ürituse loa taotluse.

  (3) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-post, jms (selle olemasolu korral);
  7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;

  (4) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Vallavalitsuse kantselei registreerib esitatud taotluse.

  (2) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).

  (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.

  (4) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

  (5) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa nõutekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab § 5 lõike 2 punkti 1 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (6) Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

  (7) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Räpina valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Räpina valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Avaliku korra eeskirja rikkumine

  (1) Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse ja väärtegude kohtuvälised menetlejad määratakse seaduses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldajal.

§ 9.   Väärtegude menetlejad

  (1) Eeskirja täitmist kontrollivad, õigusrikkumise asju arutavad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud alusel ja korras isikud, kellele vastavad volitused on antud seadusega või vallavolikogu otsusega.

  (2) Väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Õigusaktide muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Muuta Räpina Vallavolikogu 23. jaanuari 2013. a määruse „Räpina valla heakorra eeskiri” § 1 lõiget 3 järgnevalt: (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, koerte ja kasside pidamise-, kalmistute kasutamise-, välireklaami paigaldamise eeskirjadega ning puu raieloa andmise tingimuste ja korraga Räpina vallas”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 17. novembri 2010. a määrus nr 22 „Räpina valla avaliku korra eeskiri”.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Kaido Palu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json