HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Räpina Muusikakooli põhimäärus

Räpina Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 9

Räpina Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2008 nr 9
jõustumine 01.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2013RT IV, 08.10.2013, 1011.10.2013
21.05.2014RT IV, 30.05.2014, 102.06.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 35 lõike 2 ning huvikooli seaduse paragrahvi 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Muusikakooli nimi ja asukoht

  (1) Haridusasutuse täielik nimi on Räpina Muusikakool (edaspidi Muusikakool).

  (2) Muusikakooli asukoht ja aadress on Pargi 28, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, sihtnumber 64505.
[RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]

§ 2.   Muusikakooli õiguslik seisund

  (1) Muusikakooli tegutsemise aluseks on huvikooli ja õppekavade registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (2) Muusikakool on Räpina Vallavalitsuse hallatav haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob lastele ja noortele võimalused professionaalse muusikalise alghariduse saamiseks, süvendatud muusikaõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õppurite soovidele ja eeldustele.

  (3) Muusikakooli kõrgemalseisev ametiasutus on Räpina Vallavalitsus, mille õigusaktid on täitmiseks kohustuslikud.

  (4) Muusikakoolil on Räpina valla eelarves iseseisev eelarve.

  (5) Muusikakool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Muusikakooli põhimäärusest ja muudest kehtivatest riiklikest ning kohalikest õigusaktidest.

§ 3.   Muusikakooli sümbolid

  (1) Muusikakoolil võib olla oma sümboolika, milleks on lipp ja vapp.

  (2) Muusikakool esitab Räpina Vallavalitsusele kirjaliku taotluse sümbolite registreerimiseks, millele on lisatud kavandid koos kirjeldustega.

  (3) Räpina Vallavalitsus hindab esitatud kavandeid kaasates vajadusel eksperte ning vormistab sümbolite registreerimise oma korraldusega mõistliku aja jooksul. Sümbol võidakse jätta registreerimata, kui see on vastuolus heade tavade ja kommetega või kunstiliselt sobimatu.

  (4) Registreeritud sümboli muudab Muusikakool kirjaliku motiveeritud taotluse alusel Räpina Vallavalitsus.

  (5) Muusikakooli sümbolite kasutamise korra kinnitab Räpina Vallavalitsus oma korraldusega direktori ettepanekul.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Muusikakooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Juhul kui õppur Muusikakooli astudes ei valda küllaldaselt eesti keelt, on noorema astme individuaaltundides lubatud õppekeelena paralleelselt kasutada eesti ja vene keelt.

  (3) Asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kinnitab Muusikakooli direktori ettepanekul Räpina Vallavalitsus korraldusega.

  (4) Muusikakoolil on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise, pedagoogilise ja majandusliku tegevuse üle.

  (5) Muusikakoolil on oma pitsat. Pitsat on ovaalne, kõrgus 2,6 cm, laius 4 cm. Ovaali ülaservas on suurtähtkiri „Räpina vald”, ovaali alaservas suurtähtkiri „Räpina Muusikakool”, ovaali keskmes on tiibklaveri kujutis.

§ 5.   Haldusmenetlus

  Muusikakooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 6.   Põhimääruse muutmine

  Muusikakooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Räpina Vallavolikogu Räpina Vallavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  (1) Muusikakooli põhitegevuse eesmärgid on:
  1) professionaalse muusikalise põhihariduse andmine.
  2) laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine, eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset muusikaharidust ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikalisi andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

  (2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata anda täiskasvanute koolitust, korraldada seminare ja kursusi, tegeleda õppematerjalide kirjastamisega ja õppevahendite valmistamisega, välja rentida muusikainstrumente vastavalt Räpina vallavara valitsemise korrale ning osutada muid tasulisi teenuseid.
[RT IV, 30.05.2014, 1 - jõust. 02.06.2014]

  (3) Kool arendab kohaliku kultuurielu elavdamiseks kontserttegevust, esinedes õppurite ja õpetajatega nii omas koolis kui ka teistes allasutustes ning mujal.

§ 8.   Osalemine muusikakoolide ühistegevuses

  (1) Muusikakool osaleb muusikakoolide ühistegevuses, võttes osa haridus- ja teadusministeeriumi poolt korraldatavatest kursustest ja seminaridest ning õpilaskonkurssidest nii piirkondlikes eelvoorudes kui ka üleriigilises lõppvoorus.

  (2) Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige, tasudes oma eelarvest liikmemaksu, kasutades ühistegevuse tulemusi soodustatud tingimustel ning osaledes liidu kaudu rahvusvahelises muusikahariduse-alases koostöös.

§ 9.   Muusikakooli ülesanded

  Tegevuse eesmärkide realiseerimise eeldusena seab Muusikakool oma ülesanneteks:
  1) luua parimad võimalused kooli õpilas- ja õpetajaskonnale kaasaegse professionaalse muusikahariduse saamiseks ja andmiseks;
  2) tagada tihe partnerlus Räpina valla allasutustega ning Lõuna-Eesti muusikakoolidega.

§ 10.   Muusikakooli teeninduspiirkond

  (1) Muusikakooli teeninduspiirkond on Räpina vald.

  (2) Muusikakooli võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi vastava omavalitsusega või lapsevanemaga (eestkostja või hooldajaga) sõlmitud kokkuleppe alusel vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 11.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Muusikakooli koostatud oma eripära ja võimalusi arvestavad õppekavad, mis realiseeruvad igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava, ainekava ja tööplaanide kaudu ning lähtuvad haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud huvialade riiklikest raamõppekavadest (nende olemasolul) ning huviharidusstandardist.

  (2) Kasvatustöö kui õppe- ja kasvatusprotsessi lahutamatu osa viiakse läbi õppetundide ning kontserttegevuse käigus, õppekogunemistel ja vabal ajal ning on suunatud üldinimlike väärtuste hindamisele, suhtlemisoskuse arendamisele, muusikasündmustel viibimise ning käitumise arendamisele, et tagada muusikahariduse kaudu mõtleva ning maailmale avatud haritlaskonna olemasolu Eesti ühiskonnas.

§ 12.   Õppekava ja ainekavad

  (1) Õppetöö alusdokumendiks on huviala riikliku raamõppekava olemasolul selle alusel Muusikakooli poolt koostatud õppekava, mis määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad.

  (2) Muusikakooli õppekava koondab endas erinevate huvialade õppekavad. Muusikakooli õppekava peab vastama huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolul).

  (3) Muusikakool koostab iga koolis õpetatava huviala kohta õppekava, mille kinnitab direktor käskkirjaga.

  (4) Enne õppekava kinnitamist peab õppekava eelnõu heaks kiitma muusikakooli hoolekogu ning õppenõukogu.

  (5) Ainekavad koostavad vastavate huvialade pedagoogid ning need kinnitatakse direktori poolt.

  (6) Muusikakooli õppekava registreeritakse EHIS-is peale selle läbivaatamist haridus- ja teadusministeeriumis.

§ 13.   Õppekava muutmine

  (1) Ettepanekud Muusikakooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha Räpina Vallavalitsus ja Räpina Vallavolikogu või nende poolt volitatud isik, Muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (2) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direkor. Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 14.   Õppetasu

  (1) Muusikakoolis on õppimine tasuline.

  (2) Õppekulude osaliseks katmiseks kehtestab õppetasu Räpina Vallavolikogu.

  (3) Õppetasust vabastamise või soodustuse andmise korra kehtestab Räpina Vallavalitsus oma määrusega.

  (4) Eelkool töötab isemajanduslikul printsiibil, st lapsevanem (hooldaja või eestkostja) tasub kõik õppetööks vajalikud kulutused.

§ 15.   Õppeaeg

  (1) Õppeaja arvestuslikeks ajaühikuteks on õppetund, trimester ja õppeaasta.

  (2) Õppeaasta jaguneb õppeperioodiks ja õppevaheaegadeks.

  (3) Otsene õppeperiood jaguneb kolmeks trimestriks ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

  (4) Muusikakool järgib õppekorralduses üldhariduskoolile kehtivaid vaheaegu, mis kehtestatakse igaks aastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

  (5) Õppeaasta algab 1. septembril ja ja kestab 31. augustini.

  (6) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

  (7) Õpe Muusikakoolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena, v.a üldklaveritunnid ja eelkooli 2. aasta individuaaltunnid, mis kestavad 22 minutit.
[RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]

  (8) Õppetundide arv ning nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab Muusikakooli direktor.

  (9) Õpe Muusikakoolis toimub õppuri alus-, põhi-, kesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

§ 16.   Õppevormid ja meetodid

  Muusikakoolis kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:
  1) individuaaltunnid;
  2) rühmatunnid;
  3) koosmängutunnid;
  4) õppimine kontserttegevuse kaudu: esinemine, kuulamine ja analüüs;
  41) õppimine tippinterpreetide kontsertide kuulamise ja analüüsimise kaudu;
[RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]
  5) osalemine konkurssidel;
  6) osalemine muusikaalastel suursündmustel;
  7) osalemine muusikalaagrites;
  8) ringreisid;
  9) osalemine vaba õppekavaga muusikalises huvitegevuses.

§ 17.   Hindamine

  (1) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (trimestri, õppeaasta, astme) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavaga.

  (2) Kooli klassi- ja lõputunnistustele kantavad hinded lähtuvad 5-pallisest hindamissüsteemist, tagamaks nende võrreldavust õppuri üleminekul ühest õppeasutusest teise.

  (3) Õppurite hindamine toimub Muusikakoolis kehtestatud õppurite hindamise korra alusel.

§ 18.   Õppuri vastuvõtmine ja Muusikakoolist välja arvamine

  (1) Ettevalmistusklassi võetakse õppurid vastu ilma katseteta.

  (2) Muusikakooli põhikooli 1. klassi vastuvõtt toimub sisseastumiskatsete alusel.

  (3) Muusikakooli põhikooli 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õppur, kes mõnes muus muusikalist põhiharidust pakkuvas huviharidusasutuses on läbinud eelneva(d) klassi(d). Selleks peab õppuri seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama muusikakooli tunnistuse ja huviala individuaalplaani koopia.

  (4) Vormikohase avalduse lapse või noore Muusikakooli õppima asumiseks esitab lapsevanem (hooldaja või eestkostja), võttes sellega endale vastutuse õppuri õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppemaksu õigeaegse tasumise eest.

  (5) Õppur kustutatakse õppurite nimekirjast:
  1) Muusikakooli või selle õppeetapi lõpetamisel;
  2) tervislikel põhjustel;
  3) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
  4) Muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
  5) õppetasu võlgnevuse tõttu;
  6) muudel põhjustel avalduse alusel.

  (6) Õppuri nimekirjast kustutamise aluseks on
  1) lapsevanema (hooldaja või eestkostja) avaldus käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 2 ja 6 nimetatud juhtudel;
  2) õppenõukogu otsus käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud juhtudel;
  3) hoolekogu otsus käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 5 nimetatud juhul.

  (7) Muudatused Muusikakooli õppurite nimekirjas vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 19.   Muusikakooli lõpetamise kord

  (1) Muusikakooli lõpetajaks loetakse õppur, kes on täitnud vastava huviala õppekava täies mahus.

  (2) Õppur on lõpetanud Muusikakooli, kui ta on sooritanud lõpueksamid ning saanud vastava tunnistuse.

  (3) Lõputunnistusel kajastatakse Muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

4. peatükk MUUSIKAKOOLI ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Õppuri õigused

  Muusikakooli õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne Muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) saada haridus vastavalt Muusikakooli õppekavale ja tunniplaanile;
  3) avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  4) osaleda valitud õpilasesindaja kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  5) saada Muusikakoolist teavet koolikorralduse ja õppuri õiguste kohta;
  6) asutada Muusikakoolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus Muusikakooli kasvatustaotlustega, ja osaleda nendes;
  7) kasutada muid seaduse ja Muusikakooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

§ 21.   Õppuri kohustused

  Muusikakooli õppur on kohustatud:
  1) järgima Muusikakooli põhikirja ja täitma Muusikakooli kodukorda;
  2) võtma osa õppetööst õppekavaga määratud mahus;
  3) osalema eksamitel, arvestustel, konkurssidel ja kontsertidel;
  4) seisma Muusikakooli hea maine eest;
  5) hoidma ja kasutama tema kasutusse antud Muusikakooli inventari heaperemehelikult vastavalt selle sihtotstarbele.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 22.   [Kehtetu - RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]

§ 23.   Muusikakooli õppeastmed

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.- 4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.- 7. klass;
  4) lisaaste.

§ 24.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkool on ettevalmistuseks muusikakooli põhiõppesse astumisel, ülesandega äratada õppuris huvi ja armastus muusika vastu, arendada tema loomupäraseid eeldusi ja musitseerimise teel rikastada tema tundeelu.

  (2) Põhikooli noorem aste kestab reeglina 4 õppeaastat, mille kestel omandatakse mitmekülgne repertuaar vastavalt arenguastmele, suunab õppuri oskusele õppida ja töötada, koostöövalmidusele, vastutusele.

  (3) Põhikooli vanem aste kestab reeglina 3 õppeaastat, mille kestel õpetatakse läbi muusikalise tegevuse arendama kunstitaju, fantaasiat, loovat mõtlemist, tegevuse eesmärgistamist, kavandamist ja hindamist ning teadmiste ja pidevõppe tähtsust.

  (4) Lisaaste koosneb 1-2 õppeaastast, mille kestel õppur viimistleb ja täiendab oma oskusi astumaks järgmistesse muusikahariduse kooliastmetesse.

§ 25.   Muusikakooli huvialad ja osakonnad

  (1) Muusikakooli õppeastemete tegevus jaguneb järgmiste osakondade vahel:
  1) klaveriosakond;
  2) akordioniosakond;
  3) puhkpilliosakond;
  4) keelpilliosakond;
  5) löökpilliosakond.

  (2) Muusikakooli osakonna sulgemise või uue avamise otsustab Räpina Vallavolikogu direktori ja hoolekogu ettepanekul.

  (3) Muusikakooli huviala sulgemise või uue avamise otsustab Räpina Vallavalitsus Muusikakooli direktori ja hoolekogu ettepanekul.

  (4) Lisaks põhihuvialale on individuaalne lisaaine ehk üldklaver alates 3. klassist kohustuslik kõigile õppuritele, kelle põhiinstrumendiks ei ole klaver, kuna klaverimänguoskus on vajalik kõrgemates muusikaharidust andvates õppeasutustes.

  (5) Muusikakoolis on võimalik saada muusikaharidust ka vaba õppekava ja üldkultuurilise õppekava alusel.
[RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]

§ 26.   Muusikakooli juhtimine

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada Muusikakooli tulemuslik töö, vastutada Muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Muusikakooli direktoril on lisaks arvestatavale (vähemalt 5-aastasele) pedagoogilisele kogemusele kooli profiilile vastav kõrgharidus.

  (3) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kinnitab konkursi tingimused ja korra ning kuulutab välja ja viib läbi avaliku konkursi Räpina Vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib töölepingu konkursil välja kuulutatud ajaks vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (5) Töölepingu peatab, muudab või lõpetab vallavanem või tema volitatud isik.

§ 27.   Muusikakooli direktori õiguslik seisund

  Muusikakooli direktor:
  1) juhib Muusikakooli, tagades Muusikakooli põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) esindab Muusikakooli;
  3) teostab Muusikakooli kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses või käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) tagab Muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  5) kinnitab Muusikakooli kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
[RT IV, 30.05.2014, 1 - jõust. 02.06.2014]
  6) kinnitab Muusikakooli personali ametijuhendid;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  8) koostab Muusikakooli eelarveprojekti ning esitab selle koos hoolekogu arvamusega vallavalitsusele;
  9) esitab vähemalt üks kord aastas Muusikakooli tegevuse aruande kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
  10) annab seaduses ja Muusikakooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks;
  11) [kehtetu - RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]
  12) moodustab vajaduse ainekomisjone jm õppekorraldust teostavaid üksusi;
  13) koostab koostöös Muusikakooli õppekavad ning esitab need läbivaatamiseks õppenõukogule;
  14) määrab pedagoogide koormused vastavalt Muusikakooli õppekavadele ja tunnijaotuskavale kooskõlas pedagoogidega sõlmitud töölepingu tingimustega;
  15) lahendab muid seadusega, Muusikakooli põhimäärusega ja direktori ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

§ 28.   Õppenõukogu liikmed ja ülesanded

  (1) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor, tema äraolekul direktori kohusetäitja.

  (3) Õppenõukogu ülesandeks on Muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning Muusikakooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (4) Õppenõukogu:
  1) teeb ettepanekuid Muusikakooli arengu- ja tegevuskava muutmiseks;
  2) arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga õppepoolaasta eel;
  3) arutab läbi ja kiidab heaks kooli kodukorra;
  4) arutab läbi järelevalve tulemused ja teeb ettepaneku tarvilike meetmete rakendamiseks;
  5) annab õppeaasta lõpul hinnangu kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
  6) vaatab läbi ja kinnitab Muusikakooli õppekava ning sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õppetulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  7) määrab kindlaks õppurite hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  8) otsustab õppurite järgnevasse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursuse kordamisele jätmise;
  9) delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu;
  10) võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 29.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koguneb vähemalt viis korda aastas: iga õppeaasta alguses, iga trimestri lõpul ning enne eksamiperioodi algust.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest, kelle hulgas on Muusikakooli direktor.

  (5) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja hääletamine on kas avalik või salajane. Võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (7) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval päeval.

  (8) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib direktor ning jälgib hoolekogu.

§ 30.   Hoolekogu

  Muusikakooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata Muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 31.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogus on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad Räpina Vallavalitsuse esindaja, Räpina Vallavolikogu esindaja, vastavalt Muusikakooli õppenõukogu otsusele õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja (v.a kooli direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel lastevanemate esindaja, õppurite või õpilasomavalitsuse esindaja, kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Räpina Vallavalitsus korraldusega.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt õppeveerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel töökoosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees ja aseesimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmise osas peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 32.   Hoolekogu kokkukutsumine ja töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul ja need kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees (aseesimees) vähemalt kolme liikme, Muusikakooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpetajate esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (7) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (8) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletusel, ent hoolekogu liikmete enamuse otsusel võib hääletamine olla ka salajane, kusjuures otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- või vastuhäälte võrdsuse korral on otsustav hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (9) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab Muusikakooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (10) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord aastas Muusikakooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks aastaks.

§ 33.   Õpilasomavalitsus

  (1) Õpilasomavalitsus on Muusikakooli õppurite õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õppurite huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (3) Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab direktor.

  (4) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud õigusakti kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

6. peatükk MUUSIKAKOOLI PERSONAL 

§ 34.   Muusikakooli personali mõiste

  (1) Muusikakooli personali koosseisu kinnitab Räpina Vallavalitsus Muusikakooli direktori ettepanekul.
[RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.10.2013, 10 - jõust. 11.10.2013]

  (3) Koolitöötajatega sõlmib, muudab ja peatab töölepingud Muusikakooli direktor.

§ 35.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personalil on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) võtta osa atesteerimisest;
  3) taotleda täiendkoolitust;
  4) avaldada arvamust Muusikakooli tööd ja arengut puudutavates küsimustes.

  (2) Muud pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused ning vastutus sätestatakse töösisekorraeeskirja, käesoleva põhimääruse, ametijuhendi ja töölepinguga.

  (3) Muusikakooli personal on kohustatud:
  1) mitte kahjustama Muusikakooli mainet avalikes kohtades tööajal ega väljaspool seda;
  2) järgima Muusikakooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda.

§ 36.   Töötasustamise alused

  (1) Muusikakooli personali töötasustamise alused kinnitab Räpina Vallavolikogu.

  (2) Õppekavade täitmiseks tarvilike pedagoogiliste koormuste kohta koostatakse iga õppeaasta alguses pedagoogide kvalifikatsiooni määramiseks ja töötasufondi arvutamiseks vajalikke andmeid sisaldav koondtabel (tarifitseerimisnimekiri).

7. peatükk MUUSIKAKOOLI FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 37.   Varad ja raamatupidamine

  (1) Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Muusikakooli raamatupidamist korraldab Räpina Vallavalitsus.

§ 38.   Muusikakooli rahalised vahendid

  (1) Muusikakooli rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille määra kehtestab Räpina Vallavolikogu;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja annetustest;
  5) muusikakooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest vahenditest.

  (2) Muusikakooli eelarve täitmist jälgib hoolekogu ja kontrollib Räpina Vallavalitsus ning eelarve täitmine kinnitatakse valla majandusaasta aruandega Räpina Vallavolikogu poolt.

§ 39.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjon kontrollib Muusikakooli tegevust vastavalt tööplaanile.

  (3) Juhul, kui koolipidaja peab seda vajalikuks, on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigusteostada riiklikku järelevalvet Muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkuse üle. Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata riikliku järelevalve teostamisse eksperte.

8. peatükk MUUSIKAKOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 40.   Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamine seisneb koolide ühinemises või jagunemises.

  (2) Muusikakooli korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab Räpina Vallavolikogu hoolekogu ettepanekul.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, personalile ning EHIS`i volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (5) Muusikakooli ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel kustutatakse kool EHIS`ist kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (6) Muusikakooli ümberkorraldamise tulemusel moodustatud kool registreeritakse EHIS`is huvikooli seadusega kehtestatud tingimustel ja korras.

  (7) Tegevuse lõpetanud Muusikakooli õigused ja kohustused, sealhulgas dokumentatsiooni säilitamine ning duplikaatide väljastamine, läheb üle Räpina Vallavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 41.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 42.   Põhimääruse jõustmine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2008. a.

/otsingu_soovitused.json