Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Räpina valla heakorra eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Räpina valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 23.01.2013 nr 1
RT IV, 29.01.2013, 57
jõustumine 01.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2014RT IV, 30.05.2014, 201.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punktide 4 ja 36¹ ning § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Räpina valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Räpina valla haldusterritooriumil heakorra ja puhtuse pidamise nõuded.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Räpina valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, koerte ja kasside pidamise-, kalmistute kasutamise-, välireklaami paigaldamise eeskirjadega ning puu raieloa andmise tingimuste ja korraga Räpina vallas.
[RT IV, 30.05.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
  2) heakorratööd – on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
  3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  4) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
  5) kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  6) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;
  7) puhastusala –kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist avaliku sõiduteeni;
  8) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

2. peatükk VALLA KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab Räpina vallas Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab heakorratöid avalikes kohtades ja haljasaladel;
  2) korraldab valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste (sh ühissõidukipeatus ja ootekoda) ja haljasalade heakorratööde teostamist;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse.

3. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 4.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

  (2) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama ürituse territooriumi koristamise hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 8.00 või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu jäätmemahutite paigaldamise ja tühjendamise ning vajadusel käimlate olemasolu. Avaliku ürituse käimlate ja jäätmemahutite arv tuleb kooskõlastada vallavalitsusega. Ürituse korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt jäätmemahutite paigaldamist.

§ 5.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;
  4) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine kõnniteel;
  6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  7) puhastusalalt koristusjäätmete pühkimine sõiduteele;
  8) pesu kuivatamine avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  9) telkimine ja ööbimine avalikus kohas, välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades või kinnistu omanike loal;
  10) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami paigaldamine selleks mitte ettenähtud kohta
  11) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
  12) mootorsõidukiga ja/või haagisega sõitmine ja parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;
  13) sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;
  14) kinnistul romusõiduki(te) või vanaraua hoidmine selliselt, et romusõiduk(id) või vanaraud on nähtavad möödujatele avalikult teelt;
  15) riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel. Akna välisküljele ja maja välisseinale mittesobivate esemete ja toiduainete asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal.

4. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  4) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  5) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  6) katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud) ning hoidma korras nimetatud katted;
  7) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  8) kõrvaldama üldkasutatava territooriumiga (tänava, kõnniteega, kergliiklusteega või teega) piirneva ehitise katuselt varisemisohtlikud jääpurikad, jää, kivid, plaadid, vihmaveerennid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama nende tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liikluse, piiritledes eelnevalt varisemise ohtlikud kohad;
  9) niitma või muul moel tagama vastavalt maa sihtotstarbele kinnistu korrapärase hooldamise vähemalt ühe korra aastas kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa;
  10) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  11) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning tagama selle nähtavuse;
  12) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje.

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Kasutusest väljalangenud ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 7.   Kaupleja ja teenindaja kohustused avalikel üritustel

  (1) Kauplemisel tuleb hoida korras kauplemisest mõjutatud ümbrus kuni 6 meetri raadiuses.

  (2) Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

  (3) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu ja nende tühjendamise käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud raadiuses.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt ehitus- või kaevetöö loa;
  2) teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
  3) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  5) vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;
  6) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

  (2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Räpina valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid.

§ 9.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte, pargi- või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;
  2) kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendid;
  3) tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi;
  4) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 10.   Sõiduki omaniku ja kasutaja kohustused

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses.

  (2) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

  (3) Põllumajandustööde tegija peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

5. peatükk VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 11.   Vastustus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json