Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 17

Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kehtestamine

Vastu võetud 26.06.2008 nr 42
jõustumine 04.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.201001.01.2011
22.05.2014RT IV, 30.05.2014, 1002.06.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõigete 2 ja 4, § 67 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva korraldatud jäätmeveo rakendamise korraga sätestatakse järgmist:
 1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
 2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;
 3) korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg;
 4) korraldatud jäätmeveoga liitumine ja lepingute sõlmimine;
 5) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine;
 6) korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 7) jäätmeveo teenuse osutaja leidmise kord;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 8) jäätmeveo teenuse kontsessiooni ennetähtaegne lõpetamine.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesolevas korras kasutatakse järgmisi põhimõisteid:
 1) korraldatud jäätmevedu – olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast jäätmekäitluskohta või -kohtadesse Kiviõli Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) valitud ettevõtja poolt;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 2) veopiirkond– Kiviõli Linnavolikogu poolt kindlaksmääratud omavalitsuse haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaarne olmejäätmete kogumine ja vedu;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 3) jäätmevaldaja – jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 4) jäätmevedaja – ettevõtja, kellele korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel on antud õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 5) jäätmekäitlusleping – jäätmevaldaja ja jäätmekäitleja vahel sõlmitav kahepoolne leping, millega jäätmekäitleja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega jäätmekäitleja muutub pärast jäätmevedaja poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 6) jäätmeveo teenustasud – jäätmevaldaja poolt jäätmevedajale jäätmete vedamise eest makstavad tasud;
 7) korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad – linnavalitsuse ja jäätmevedaja vahel sõlmitud lepingus fikseeritud jäätmeveo teenuste hinnad, millest kõrgemat jäätmeveo teenustasu ei tohi jäätmevedaja korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmevaldajalt nõuda;
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]
 8) korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessioon – korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel linnavalitsusega lepingu sõlminud isiku õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas ning saada teenuse osutamise eest jäätmeveo teenustasu.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, Kiviõli linna jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.  Korraldatud jäätmeveo piirkond

 (1) Kiviõli linna haldusterritoorium moodustab ühe korraldatud jäätmeveo piirkonna.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud kogu Kiviõli linna haldusterritoorium.

§ 4.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

 (1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse jäätmeliigid, mis on tähistatud Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” järgmiselt:
 1) 20 01 01 – paber ja kartong;
 2) 20 03 01 – (prügi) segaolmejäätmed;
 3) 20 03 07 – suurjäätmed.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad segaolmejäätmed, bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja viimatinimetatud jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1 ja 2 nimetatud olmejäätmed kogutakse liigiti eraldi jäätmemahutitesse. Suurjäätmed võib ajutiselt paigutada mahutite vahetusse lähedusse korraldades nende äraveo hiljemalt viie päeva jooksul.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (4) Juhul kui liigiti kogutava paberi ja kartongi mahutis olevad jäätmed ei vasta antud mahutiga kogutavate jäätmeliigile, siis on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest objektile ning jäätmeveo teenustasu sama suurusega mahuti segaolmejäätmete vedamise eest. Käesolevas lõikes nimetatud tasu on vedajal õigus rakendada üksnes siis, kui vedajal ei ole võimalik mahutis asuvaid jäätmeid vedada sama jäätmeveokiga, millega veetakse paberit ja kartongi.

 (5) Juhul kui jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu mahutile, siis on jäätmevedajal õigus rakendada teenustasu tühisõidu eest. Tühisõit on võrdsustatud jäätmekäitluslepingus sätestatud sama suurusega mahuti tühjendamisega.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 5.  Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

 (1) Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid üldjuhul mitte harvemini, kui üks kord nelja nädala jooksul. Üle 24-korteriliste elamute olmejäätmete valdajate jäätmemahutitele on veosagedus vähemalt üks kord kahe nädala jooksul.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (2) Paberi ja kartongi jäätmete mahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

 (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust sagedamini.

 (4) Jäätmevaldajal on õigus taotleda, et tema jäätmemahuti tühjendamine toimuks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust harvemini. Jäätmevaldaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse linnavalitsusele. Jäätmevaldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (5) Jäätmevedaja on kohustatud ära vedama jäätmemahutite ümbrusesse paigutatud suurjäätmed hiljemalt viie päeva jooksul alates jäätmevaldaja poolt esitatud tellimusest.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (6) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib avalikku korda ja liiklust.

 (7) Jäätmete vedu elumajade juurest on keelatud öörahu ajal, välja arvatud juhul, kui linnavalitsus on andnud nõusoleku olmejäätmete vedamiseks öörahu ajal.

§ 6.  Jäätmekäitluskohad

  Veopiirkonnas kogutavad segaolmejäätmed ladestatakse Uikala prügilas või mõnes muus lähimas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus.

§ 7.  Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja lepingute sõlmimine

 (1) Kiviõli linna haldusterritooriumil loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik jäätmevaldajad jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel, sõltumata sellest, kas ta on sõlminud kirjaliku jäätmeveolepingu jäätmevedajaga või ei ole seda teinud.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (2) Korraldatud jäätmeveoga liitmise kohustusest on jäätmeseaduse § 69 lõike 41 alusel vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

 (3) Jäätmevedaja ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima omavahelise kirjaliku jäätmekäitluslepingu. Nimetatud lepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmevaldaja võib volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtet sõlmima jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingut jäätmevaldaja nimel.

 (4) Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti(te) suurus ja tühjendamise sagedus määratakse kindlaks jäätmekäitluslepingus, kuid ei tohi olla väiksem korras sätestatud miinimumnõuetest.

 (5) Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest. Juhul kui jäätmevaldaja ei ole tegeliku jäätmeveo alguseks sõlminud jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingut või vabastatud korraldatud jäätmeveost, paigaldab jäätmevedaja korra §-s 8 toodud miinimumpaketi alusel jäätmevaldajale segaolmejäätmete jäätmemahuti ja tühjendab seda jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimustel (sagedusel).

§ 8.  Miinimumpaketid

 (1) Jäätmemahuti minimaalne maht leitakse lähtudes inimeste arvust. Minimaalne arvutuslik jäätmeteke ühepereelamus on 45 liitrit ja korterelamus 60 liitrit segaolmejäätmeid inimese kohta nelja nädala jooksul.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (2) Ettevõtete puhul on arvutuslik minimaalne segaolmejäätmete teke 600 liitrit nelja (4) nädala jooksul.

§ 9.  Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

 (1) Jäätmevaldajal on õigus esitada linnavalitsusele avaldus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Avalduse vorm on kehtestatud lisana 1.

 (2) Avalduses märgitakse:
 1) põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda mitteliitunuks lugemist;
 2) tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja soovib olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;
 3) kuidas kavatseb jäätmevaldaja oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.

 (3) Linnavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks kuni viieks aastaks.

 (4) Linnavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks ühe või mitme jäätmeliigi osas.

 (5) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks Kiviõli Linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 (6) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama linnavalitsust tema mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

 (7) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise või tema avalduse rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus. Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise otsustab linnavalitsus oma korraldusega.

 (8) Linnavalitsus võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugeda vähemalt ühe alljärgneva tingimuste esinemisel:
 1) jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid;
 2) jäätmevaldaja ajutiselt ei kasuta elu-, äri- või büroo- või muud sarnast ruumi. Ajutiseks ruumi mittekasutamiseks loetakse perioodi, mis on pikem kui 6 kuud;
 3) aiandusühistute või mõnel muul maa-alal asuv jäätmevaldaja loetakse avalduse alusel mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoober kuni 30. aprill) juhul, kui ta omab elamumaa sihtotstarbega kinnistut ja ei kasuta seda aastaringselt elamiseks;
 4) kinnistul asuv elamu või äriruum on ehitusjärgus;
 5) jäätmevaldaja kinnisasjal või krundil tekib olmejäätmeid suurtes kogustes massiürituste korraldamise ajal, muul ajal olmejäätmeid ei teki;
 6) teeolud ei võimalda jäätmeveoki pääsu kinnistule ja lähipiirkonnas puuduvad võimalused ühismahutite paigaldamiseks.

 (9) Linnavalitsus teavitab vedajat veopiirkonnas jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemisest ja tähtajast, alates millest on nimetatud jäätmevaldaja loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

 (10) Linnavalitsuse vastav ametnik kannab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isikute kirjalikes selgitustes sisalduvad andmed jäätmevaldajate registrisse.

 (11) Linnavalitsusel on õigus kontrollida mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja jäätmekäitluse korraldust.
MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 30 - jõust. 01.01.2011

§ 91.  Mitteliitumise lõppemine

 (1) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine lõpeb eeskirja § 9 lõikes 7 nimetatud linnavalitsuse korralduses märgitud mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumisel.

 (2) Jäätmevaldajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist linnavalitsusele uus avaldus, millega taotletakse jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist.
MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 30 - jõust. 01.01.2011

§ 92.  Mitteliitumise ennetähtaegne lõpetamine

  Linnavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine, kui:
 1) jäätmevaldaja on esitanud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduses valeandmeid;
 2) jäätmevaldaja avaldab selleks soovi linnavalitsusele;
 3) mitteliitunuks lugemise aluseks olnud põhjused on ära langenud;
 4) jäätmevaldaja ei ole esitanud õigeaegselt jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud selgitust või jäätmevaldaja poolt esitatud selgitus sisaldab valeandmeid;
 5) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitlust.
MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 30 - jõust. 01.01.2011

§ 10.  Teenustasud
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (1) Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud.

 (2) Jäätmeveo teenustasu sisaldab kõiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide käitlemise kulusid, sh jäätmete kogumise, vedamise, utiliseerimise ja kõrvaldamisega seotud kulusid ning korraldatud jäätmeveoga kaasnevate toimingute kulusid.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (3) Jäätmeveo teenustasu ei või olla suurem kui korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär. Jäätmeveo teenustasu piirmäärad on fikseeritud linnavalitsuse ja jäätmevedaja vahel teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusel sõlmitud lepingus. Jäätmevedajal puudub õigus ühepoolselt muuta jäätmeveo teenustasusid veopiirkonnas.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (4) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (5) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 11.  Jäätmeveo teenustasude muutmine
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (1) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (3) Jäätmevedajal on erandkorras õigus taotleda jäätmeveo teenustasu piirmäärade muutmist veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt (vähemalt 25% ulatuses) mõjutavad korraldatud jäätmeveo teenustasusid.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (4) Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav teenustasu piirmäära muutmise taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
 1) milliseid teenustasusid jäätmevedaja muuta soovib;
 2) milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid muuta;
 3) millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (5) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärade muutmise või taotluse tagasilükkamise otsustab linnavalitsus hiljemalt kolmekümne päeva jooksul, alates vastavasisulise taotluse saamisest.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (6) Linnavalitsuse poolt muudetud teenustasu piirmäärad rakenduvad mitte varem kui kolmekümne päeva pärast alates linnavalitsuse vastava korralduse jõustumisest. Linnavalitsus avalikustab muudetud teenustasud linna veebilehel.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (7) Jäätmeveo teenustasusid ei saa muuta sagedamini kui üks kord aasta jooksul.

 (8) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

 (9) Ühe jäätmeliigi teenustasu muutmine linnavalitsuse poolt ei too automaatselt kaasa jäätmevedajale makstavate teiste teenustasude muutumist.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 12.  Avaliku konkursi korraldamine ja ainuõiguse andmine
[Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 121.   Jäätmevedaja valik ja jäätmeveo õigus

 (1) Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab linnavalitsus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni riigihanke lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.

 (2) Teenuste kontsessiooni riigihanke läbiviimisel koostatakse hankedokumendid vastavalt jäätmeseaduse § 67 lõikele 3 ning enne hanke väljakuulutamist esitatakse hankedokumendid Keskkonnaametile seisukohavõtuks.

 (3) Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel lepingu sõlminud jäätmevedajal on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava lepingu kestus on kuni viis aastat.

 (4) Linnavalitsuse ja jäätmevedaja vaheline leping sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates jäätmevedaja pakkumuse edukaks tunnistamise jõustumisest.

 (5) Linnavalitsus avalikustab otsuse korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga lepingu sõlmimise kohta kohalikus ajalehes.

 (6) Riigihange jäätmevedaja väljaselgitamiseks tuleb välja kuulutada sellise arvestusega, et uus jäätmevedaja jõuaks enne eelmise vedajaga teenuse kontsessiooni tähtaja lõppemist sõlmida linna ja jäätmevedaja vahelise lepingu ning oleks eelmisele jäätmevedajale antud jäätmeveo õiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist, sealhulgas oleks suuteline müüma või andma üürile jäätmemahutid kõigile jäätmevaldajatele, kes seda soovivad.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 13.  Ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine
[Kehtetu - RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 131.  Teenuse kontsessiooni ennetähtaegne lõpetamine

 (1) Linnavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmeveo teenuse kontsessioon olmejäätmete vedamiseks Kiviõli linna haldusterritooriumil linnavalitsuse vastava otsuse alusel, kui selle tingib vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
 1) jäätmevedaja ei ole sõlminud käesoleva korra § 121 lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul linna ja jäätmevedaja vahelist lepingut;
 2) jäätmevedaja ei ole alustanud jäätmeveo piirkonnas segaolmejäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete vedamist kontsessiooni kehtimahakkamisele järgneval päeval;
 3) jäätmevedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid üürida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt kontsessiooni kehtimahakkamisele järgneval päeval;
 4) jäätmevedaja on korduvalt või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või linna ja jäätmevedaja vahelist lepingut;
 5) jäätmevedaja suhtes on esitatud pankrotiavaldus või kuulutatakse välja jäätmevedaja pankrot.

 (2) Juhul kui esineb vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab linnavalitsus jäätmevedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust. Jäätmevedaja peab selgituse esitama seitsme päeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest.

 (3) Juhul kui jäätmevedaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid jäätmevedaja poolt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumist, otsustab linnavalitsus jäätmeveo teenuste kontsessiooni ennetähtaegse lõpetamise.
[RT IV, 30.05.2014, 10 - jõust. 02.06.2014]

§ 14.  Rakendussätted

  Delegeerida seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud jäätmehooldeküsimuste lahendamine Kiviõli Linnavalitsusele, v.a kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 järgi volikogu ainupädevusse antud küsimused.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 4. juulil 2008. a.

Lisa Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm