Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 19

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 20.04.2011 nr 2

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja § 282 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib hoolduse seadmist ja hooldaja määramist ning riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahendite arvelt hooldajatoetuse määramist ja maksmist isikutele, kes vastavad käesolevas määruses hooldajatoetuse saamise tingimustele.

 (2) Hoolduse seadmisel ja hooldaja määramisel ning hooldajatoetuse määramisel ja maksmisel kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, perekonnaseadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust, haldusmenetluse seadust ning hooldajatoetuse määramist ja maksmist käsitlevaid Vabariigi Valitsuse õigusakte.

§ 2.  Põhimõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi põhimõisteid:
 1) hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) korralduse alusel hooldab ja abistab:
   1) 3-16-aastast keskmise, raske või sügava puudega last ja elab rahvastikuregistri järgi samal aadressil ning on mittetöötav;
   2) 16-18 aastast raske või sügava puudega last ja elab rahvastikuregistri järgi samal aadressil ning on mittetöötav;
   3) üle 18 aastast raske või sügava puudega isikut;
 2) hooldatav – raske või sügava puudega isik, kelle hooldusvajadus on välja selgitatud hindamisinstrumendi abil ja kes vajab oma igapäevatoimingutes kõrvalabi;
 3) hindamisinstrument – hooldusvajaduse väljaselgitamiseks ekspertide poolt väljatöötatud ja Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud hindamismetoodika, mille alusel sotsiaaltöötaja selgitab välja hooldusvajaduse;
 4) hooldajatoetus – puudega isiku hooldajale makstav rahaline toetus või teenus, mille vajadus selgitatakse välja hindamisinstrumendi abil;
 5) hooldajatoetuse määr – ühe isiku hooldamise eest makstav tasu kuus, mille suurus sõltub hooldatava hooldusvajadusest.

2. peatükk HOOLDUSE SEADMISE JA HOOLDAJA MÄÄRAMISE TAOTLEMINE JA HINDAMINE 

§ 3.  Üldpõhimõtted

 (1) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste sellele isikule ei ole vajalik.

 (2) Hooldus võidakse seada ja hooldaja määrata sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikutele ning isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas.

 (3) Puudega lapse puhul seatakse hooldus ja määratakse hooldajaks üks vanematest või võõrasvanem last kasvatavate vanemate kokkuleppe alusel; eestkostja või sotsiaalhooldekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud isik. Juhul, kui vanemad ei jõua hooldaja isiku suhtes omavahel kokkuleppele, määrab puudega lapsele hooldaja vallavalitsus.

 (4) Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas.

 (5) Hooldajaks ei määrata isikut, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse mõttes raske või sügav puue.

 (6) Hooldaja saab olla korraga kuni kahe isiku hooldajaks.

§ 4.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

 (1) Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik Häädemeeste Sotsiaalkeskusele (edaspidi Sotsiaalkeskus) koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi otsusega puude raskusastme kohta.

 (2) Hooldaja määramiseks esitavad hooldust vajav isik ja võimalik hooldaja Sotsiaalkeskusele ühisavalduse, millele lisatakse võimaliku hooldaja isikut tõendav dokument ja hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

 (3) Kui esitatud taotluses on puudusi või on jäetud esitamata nõutavad dokumendid, määrab Sotsiaalkeskus taotlejale vähemalt 5-päevase tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

§ 5.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks vajaliku hindamise viib läbi Sotsiaalkeskuse sotsiaaltöötaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

 (2) Hooldusvajaduse hindamisel täidetakse hindamisinstrument, mille põhjal selgitatakse välja hooldust vajava isiku abivajadus, hooldaja ülesanded ja hooldaja võimekus hooldaja ülesannete täitmiseks.

3. peatükk HOOLDUSE SEADMINE JA HOOLDAJA MÄÄRAMINE NING HOOLDUSE SEADMISEST JA HOOLDAJA MÄÄRAMISEST KEELDUMINE 

§ 6.  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

 (1) Hooldust teostab hooldust vajavale isikule Vallavalitsuse korraldusega määratud hooldaja. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

 (2) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise otsustab Vallavalitsus korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

 (3) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt:
 1) tähtajaliselt määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) tähtajatult määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel üheks aastaks.

 (4) Hooldajaks määratud isikul on õigustaotleda hooldajatoetust käesolevas määruses kehtestatud korras.

§ 7.  Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
 2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 3) teavitama Sotsiaalkeskust hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama Sotsiaalkeskust hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutva(te)st asjaolu(de)st kümne päeva jooksul vastava(te) asjaolu(de) tekkimisest arvates.

§ 8.  Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumine

 (1) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata isikule:
 1) kellel puudub pidev abi- ja hooldusvajadus vaimse või kehalise puude tõttu oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks;
 2) kellele osutatakse muud abi või sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema hooldusvajaduse rahuldamise.

 (2) Hooldajaks ei määrata isikut, kes nähtuvalt täidetud hindamisinstrumendist ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega.

 (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata, kui hooldust vajav isik või võimalik hooldaja ei ole nõus hoolduse seadmise või hooldaja määramisega.

 (4) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse laekumisest arvates, esitades hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumise põhjused.

4. peatükk HOOLDUSE LÕPETAMINE 

§ 9.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse ja hooldaja vabastatakse hoolduskohustusest Häädemeeste Vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
 1) hooldatava või hooldaja avalduse alusel;
 2) hooldatava elamaasumisel ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse enam kui 30 kalendripäevaks;
 3) hooldatava või hooldaja surma korral;
 4) hooldatava hooldusvajaduse äralangemise korral;
 5) hooldaja poolt oma kohustuste mittetäitmise korral;
 6) hooldatava või hooldaja elamaasumisel teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel.

 (2) Hooldaja või hooldatav on kohustatud vallavalitsust teavitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest arvates.

 (3) Vallavalitsus otsustab hoolduse lõpetamise ja hooldaja hoolduskohustusest vabastamise hiljemalt 15 päeva jooksul vastava taotluse saamisest või vastavast asjaolust teadasaamisest arvates.

5. peatükk HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE JA MAKSMINE 

§ 10.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetust võib määrata ja maksta:
 1) Vallavalitsuse korraldusega 3-18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajaks määratud isikule või kohtu poolt määratud keskmise, raske või sügava puudega isiku eestkostjale, kes elab koos hooldatavaga rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse mõttes rasket ega sügavat puuet;
 2) Vallavalitsuse korraldusega 18-aastase või vanema inimese hooldajaks määratud teovõimelisele isikule või eestkostjale, kes elab rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes raske või sügavat puuet.

 (2) Hooldajatoetuse määramise aluseks on hooldatava või asjast huvitatud isiku (edaspidi Avaldaja) poolt Sotsiaalkeskusele esitatud kirjalik avaldus ja seda põhjendavad dokumendid.

 (3) Taotlust põhjendavateks dokumentideks on:
 1) vallavalitsuse korraldus hooldajaks määramise kohta või kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta;
 2) arstliku ekspertiisikomisjoni otsus hooldatava kohta või selle koopia;
 3) isikuttõendavate dokumentide koopiad;
 4) hooldatava isiklik rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
 5) omakäeline selgitus hoolduse tagamise kohta.

 (4) Sotsiaalkeskusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi.

 (5) Ettepanekud hooldajatoetuse määramiseks või toetusest keeldumiseks esitab Sotsiaalkeskus Vallavalitsusele kinnitamiseks kuu aja jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevast.

 (6) Toetuse saajad ja makstava toetuse suuruse kinnitab Sotsiaalkeskuse ettepanekul Vallavalitsus korraldusega ja teavitab otsusest hooldatavat, hooldajat ja sotsiaalosakonda kirjalikult 5 tööpäeva jooksul istungi toimumise päevast arvates.

§ 11.  Hooldajatoetuse maksmine ja hooldajatoetuse määr

 (1) Hooldajatoetuse maksmist alustatakse toetuse määramise päevast.

 (2) Hooldajatoetust makstakse hooldajale jooksva kuu 28. kuupäevaks tema pangaarvele kandmisega või erandjuhtudel Vallavalitsuse kassast sularahas.

 (3) Hooldajatoetust makstakse vastavalt hooldajatoetuse määrale.

 (4) Hooldajatoetuse määr raske puudega isiku hooldamise eest on 15,34 eurot kuus ja hooldajatoetuse määr sügava puudega isiku hooldamise eest on 25,56 eurot kuus.

6. peatükk HOOLDAJATOETUSE MAKSMISEST KEELDUMINE JA MAKSMISE LÕPETAMINE, PEATAMINE JA ÜMBERARVESTAMINE 

§ 12.  Hooldajatoetuse maksmisest keeldumine

  Hooldajatoetust ei maksta:
 1) isikutele, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse alusel määratud raske või sügav puue;
 2) statsionaarses õppevormis õppivale isikule;
 3) 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale, kui hooldajatoetuse taotlejal on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustus perekonnaseaduse mõistes;
 4) juhul, kui hooldatava toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste, haridusteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 13.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine, peatamine, ümberarvestamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse Vallavalitsuse korraldusega Sotsiaalkeskuse ettepanekul juhul, kui on ära langenud käesolevas määruses toodud hooldajatoetuse määramise alused.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse või peatatakse hooldajatoetuse maksmist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu 1. kuupäevast alates.

 (3) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglaravil enam kui 30 kalendripäeva.

 (4) Hooldajatoetuse suuruse ümberarvestamine toimub hooldatava hooldusvajaduse muutumisel.

 (5) Arvestust hooldajate määramise ja hooldajatoetuse maksmise kohta peab Sotsiaalkeskus.

 (6) Hooldajatoetusega kaasnevad maksud tasub Vallavalitsus vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab vajalikud andmed ravikindlustuse andmekogusse.

 (7) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama Sotsiaalkeskust kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, peatamise või toetuse suuruse muutumise.

 (8) Hooldajatoetuse saaja poolt valeandmete esitamisel võib Vallavalitsus liigselt makstud summad tagasi nõuda.

§ 14.  Vaidluste lahendamine

  Toetuse saaja võib toetuse määramise või sellest keeldumise otsuse vaidlustamiseks taotleda hooldusvajaduse ümberhindamist või esitada vaide vastavalt haldusmenetluse seadusele.

§ 15.  Rakendussätted

 (1) Häädemeeste Vallavolikogu 23.03.2009.a määruse nr 6 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ alusel tehtud hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad nende aluseks olevas arstliku ekspertiisi otsuses määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, välja arvatud otsused, mis ei vasta käesoleva määruse tingimustele. Hooldajatoetuse määramise otsused, mis ei vasta käesoleva korra tingimustele, lõpetatakse 1. juunist 2011. a Sotsiaalkeskus teatab hooldajatoetuse saajale toetuse maksmise lõpetamisest kirjalikult.

 (2) Häädemeeste Vallavolikogu 23.03.2009.a määruse nr 6 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ alusel tehtud hooldajatoetuse määramise otsused, mille aluseks olevas arstliku ekspertiisi otsuses on puude raskusaste määratud tähtajatult, kehtivad kuni korduvhindamise kuupäevani.

 (3) Häädemeeste Vallavolikogu 23.03.2009. a määrus nr 6 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Määrus jõustub 29. aprillil 2011. a.

Toomas Troska
Volikogu esimees