HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 21

Häädemeeste Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 27.05.2008 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 2, haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 «Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord» § 4 lõike 1 punkti 1 alusel, Häädemeeste Vallavolikogu 16. aprilli 2008. a määrus nr 10 „Häädemeeste Muusikakooli põhimääruse kinnitamine” § 25 lõike 2 ja § 34 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab Häädemeeste Muusikakoolis (edaspidi muusikakool) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset ja erialast ettevalmistust või/ja juhtimisalast koolitust.

 (2) Pedagoogid käesoleva määruse mõistes on muusikakooli direktor, kontsertmeister ja õpetajad.

 (3) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

 (4) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 2.  Muusikakooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Muusikakooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
 1) muusikaalane pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töökogemus ja läbitud või läbimisel 240-tunnine juhtimiskoolitus või
 2) muusika- või kultuuritööalane kõrgharidus, vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud või läbimisel 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 3.  Muusikakooli kontsertmeistri kvalifikatsiooninõuded

  Muusikakooli kontsertmeistril peab olema muusikaline kõrg- või keskeriharidus klaveri erialal.

§ 4.  Muusikakooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Muusikakooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
 1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus või
 2) õpetatavale erialale vastav kõrg- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
 3) muusikaalane kõrg- või keskeriharidus ja läbitud õpetatavale ainele vastav kutsealane koolitusprogramm.

3. peatükk ATESTEERIMINE 

§ 5.  Ametijärgud

  Atesteerimisel omistatakse järgmised ametijärgud:
Noorempedagoog
Pedagoog
Vanempedagoog

§ 6.  Noorempedagoogi ametijärgu omistamine

  Noorempedagoogi ametijärk omistatakse määramata ajaks kvalifikatsiooninõuetele vastavale õpetajale.

§ 7.  Pedagoogi ametijärgu omistamine

  Pedagoogi ametijärk omistatakse määramata ajaks õpetajale, kes vastab kvalifikatsiooninõuetele ning on töötanud noorempedagoogina edukalt vähemalt 1 aasta.

§ 8.  Vanempedagoogi ametijärgu omistamine

 (1) Vanempedagoogi ametijärk omistatakse õpetajale, kes on vähemalt viimased 3 aastat töötanud edukalt õpetajana, omades pedagoogi või vanempedagoogi ametijärku, on viimase 5 aasta jooksul läbinud ainealase või pedagoogilise täiendkoolituse 160 tunni ulatuses (sellest 80 tundi võib olla iseseisva tööna) ning täitnud samal perioodil vähemalt 6 tingimust järgnevast loetelust:
 1) on juhendanud praktika läbijaid või noorempedagooge;
 2) on osalenud õppeasutuse arendustegevuses;
 3) on korraldanud vähemalt piirkondlikke õpilasüritusi ja -konkursse;
 4) on juhendanud õpilasi, kes on esinenud vähemalt piirkondlikel õpilasvõistlustel;
 5) on osalenud aine- või pedagoogilist ühenduste või töörühmade juhtimises vähemalt maakondlikul tasandil;
 6) on koostanud või retsenseerinud pedagoogilist või ainealast uurimistööd;
 7) on koostanud või retsenseerinud avaldatud õppevara;
 8) on omandanud teadus- või kutsekraadi hariduse alal;
 9) on olnud lektoriks 40 tunni ulatuses täiendkoolitusel, mida tõendab registreeritud organisatsioon;
 10) on esinenud haridusüritustel, -konverentsidel või ajakirjanduse pedagoogilistel või erialastel teemadel;
 11) on juhendanud noorteühingut.

 (2) Vanempedagoogi ametijärk omistatakse 5 aastaks.

§ 9.  Atesteerimise läbiviimine

 (1) Atesteerimise korraldamine toimub vastavalt haridusministri 2.10.2002. a määrusega nr 69 kinnitatud „Pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korrale”.

 (2) Atesteeritav annab kirjaliku hinnangu oma tööle õpetajana nõutava perioodi jooksul.

 (3) Atesteeritava tööle annab kirjaliku hinnangu muusikakooli direktor.

 (4) Iseseisvat tööd täiendkoolitusel tõendab kirjalikult muusikakooli direktor.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. juunil 2008. a.

Urmas Aava
Vallavanem

Moonika Ani
Vallasekretär