Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 54

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord

Vastu võetud 21.05.2013 nr 106

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel


1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Palgapoliitika

  (1) Vallavalitsuse palgapoliitika peab toetama kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete tulemuslikku elluviimist ning motiveerima teenistuskoha nõuetele vastavate vallateenistujate töötamist Rae Vallavalitsuse ametiasutustes (edaspidi Ametiasutus).

  (2) Töö tasustamise süsteemi eesmärgiks on maksta valla ametiasutuse teenistujatele nende tööülesannetele vastavat tasu. Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile teenistujatele.

  (3) Töö tasustamise süsteem peab suurendama valla teenistuja huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks,

2. peatükk Tasustamise üldpõhimõtted 

§ 2.   Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine

  (1) Valla ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgaastmete ja nendele vastavate palgamäärade kinnitamine on vallavolikogu ainupädevuses. Vastava ettepaneku esitab volikogule kinnitamiseks vallavalitsus.

  (2) Vallavolikogu kinnitab ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused järgnevaks aastaks enne valla eelarve kinnitamist, näidates selles ära ametiasutuse struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning nende kuuluvuse vastavasse ametikoha põhigruppi.

  (3) Lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuse struktuurist, teenistujate koosseisust ja palgamääradest, kinnitab vallavanem käskkirjaga teenistujate koosseisunimestiku koos palgaastmete ja palgamääradega.

  (4) Teenistuja on Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale valitud või teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja.

  (5) Ametnikud ja töötajad on jaotatud viide põhigruppi:
  1) juhid;
  2) tippspetsialistid;
  3) keskastme spetsialistid;
  4) nooremspetsialistid;
  5) töölised.

  (6) Teenistuja ametinimetus tuleneb teenistuskoha kirjeldusest ning teenistuskohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis kajastatakse ametijuhendites.

  (7) Teenistujate töö tasustamise aluseks on palgaastmestik. Palgaaste seob teenistuskoha sellele vastava palgamäärade vahemikuga. Palgaastme määramisel on aluseks palgamudel, mis on käesoleva määruse lisaks 1.

  (8) Palgaastmestik vaadatakse üle struktuuri muutmisel ja teenistuskoha palgaaste vastava teenistuskoha ametijuhendi muutmisel või töömahu muutumisel.

  (9) Töötasukulude eelarve koostamisel võetakse aluseks teenistuskohtadele kinnitatud palgaastmed ning neile vastavad palgamäärad. Lisaks kavandatakse summad lisatasude ja rahaliste ergutuste maksmiseks ning vahendid sotsiaalsete garantiide tagamiseks.

  (10) Puhkuse, sealhulgas õppepuhkuse ajaks säilitatakse teenistujale põhipalk. Päevatasu alusel arvutatakse teenistujale puhkusetasu üksnes juhul, kui sel alusel arvutatav puhkusetasu on teenistuja jaoks soodsam.

3. peatükk Tasu komponendid 

§ 3.   Põhipalk

  (1) Põhipalk määratakse teenistujale vastava teenistuskoha palgaastmele vastavate palgamäärade alusel. Põhipalga määramisel arvestatakse teenistuja tööalast kompetentsust, töötulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid (nt materiaalset vastutust, juhi asendamise kohustust jms).

  (2) Ametniku palgaaste ja põhipalk vormistatakse vallavanema käskkirjaga ning töölepingulise töötaja põhipalk töölepingus. Kõik teenistujate töö tasustamist puudutavad haldusaktid (lisatasu, rahaline ergutus jm) vormistatakse vallavanema käskkirjana välja arvatud juhul, kui käesolevast korrast ei tulene teisiti.

  (3) Teenistuja põhipalk vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu juhi ettepanekul iga-aastase arenguvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta teenistuja põhipalka, samuti muuta või ära jätta talle määratud lisatasu.

§ 4.   Lisatasud

  (1) Teenistujale makstakse eelarve piires järgmisi lisatasusid:
  1) lisatasu ühekordsete ajutise iseloomuga täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest.
  3) Ületunnitöö eest makstakse teenistujale 1,5-kordset põhipalka või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega ületunnitööga võrdses ulatuses. Kui ületunnitöö hüvitatakse rahas, peavad ületunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

  (2) Teenistujale, kes täidab ühekordseid ajutise iseloomuga täiendavaid teenistusülesandeid, makstakse lisatasu, kuid mitte rohkem kui 50% tema põhipalgast ühes kalendrikuus. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis sätestamata ülesandeid, mida annavad vahetu juht, ametiasutuse juht või mis tulenevad riiklikest õigusaktidest.

  (3) Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse järgmiselt:
  1) teenistujale, kes asendab puuduvat teenistujat, vabastamata teda oma enda ülesannete täitmisest, makstakse asendamise eest lisatasu 20% asendatava ametipalgast;
  2) teenistujale, kes asendab puuduvat teenistujat ja on seetõttu vabastatud oma ülesannete täitmisest, makstakse puuduva teenistuja ametipalka, kui see on tema palgast suurem ja lisatasusid, millele asendajal on õigus. Kui puuduva teenistuja ametipalk on asendaja palgast väiksem, säilitatakse asendajale tema senine palk.

  (4) Lisatasu maksmine vormistatakse käskkirjaga (välja arvatud lisatasu ületunnitöö eest), milles märgitakse lisatasu maksmise alus, lisatasu suurus ning ajaperiood, mille jooksul lisatasu makstakse.

§ 5.   Rahaline ergutus

  (1) Vallavanemal on õigus tööaasta vältel määrata teenistujatele ühekordseid rahalisi ergutusi. Põhjendatud ettepaneku ergutuse kohaldamiseks teeb vahetu juht või vallavanem.

  (2) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal rahalist ergutust ei maksta.

§ 6.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistujatele makstakse järgmisi sotsiaalseid garantiisid:
  1) perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral;
  2) isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

  (2) Perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral makstava sotsiaalse garantii maksmise juhud ja suuruse määrab kindlaks vallavalitsus oma määrusega.

  (3) Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava sotsiaalse garantii maksmise juhud ja suuruse määrab kindlaks vallavalitsus oma määrusega.

  (4) Sotsiaalse garantii maksmine vormistatakse vallavanema käskkirjaga, milles märgitakse selle maksmise alus ja summa suurus.

4. peatükk Palga maksmise põhimõtted 

§ 7.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Teenistujatele makstakse palka üks kord kuus, hiljemalt iga kuu 05. kuupäevaks.

  (2) Palk kantakse ametiasutuse kulul töötaja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole.

5. peatükk Palgajuhendi rakendamine ja muud sätted 

§ 8.   Vallavanema ja abivallavanema tasustamine

  Vallavanema ja abivallavanema põhipalga, lisatasude ja töötamisega seotud täiendavate kulutuste hüvitamise määrab vallavolikogu eraldi õigusaktiga. Ühekordseid ergutusi ja sotsiaalseid garantiisid, mida makstakse vallavalitsuse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka vallavolikogu esimehele ja vallavanemale ning abivallavanematele.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 05. oktoobri 2010 määruse nr 31 "Rae valla ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord" § 1 ja § 2 ning Rae Vallavolikogu 20. novembri 2012 määrus nr 92 "Rae Vallavolikogu 05.10.2010 määruse nr 31 "Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord" lisade nr 2 ja 3 kinnitamine".

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolevat korda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. aprillist 2013.

  (2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

Lisa Palgamudel

/otsingu_soovitused.json