HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 74

Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord

Vastu võetud 19.05.2010 nr 9
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 punkti 6 ning ühistranspordiseaduse § 29 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas elukohta omavate üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide ning nendega võrdsustatud koolitusluba omavate asutuste ja organisatsioonide õpilastele ühistranspordi kasutamisega seotud sõidusoodustuste andmist.

 (2) Sõidusoodustust antakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö, õppepraktika või eksamiperioodi ajal sõidusoodustuse andmine toimub koolipoolse kinnitusega lisataotluse alusel.

§ 2.  Sõidusoodustust saavad õpilased

 (1) Sõidusoodustust saavad 100% ulatuses õpilased, kes kasutavad ühistransporti sõiduks:
 1) Häädemeeste valla üldhariduskoolidesse;
 2) Häädemeeste Muusikakooli;
 3) Pärnu linna ja maakonna üldhariduskoolidesse koolipäevadel või kojusõiduks nädalavahetustel;
 4) Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi koolipäevadel;
 5) Pärnu linna ja maakonna huvikoolidesse ning teistesse koolitusluba omavatesse huviharidusasutustesse.

 (2) Väljaspool Pärnu maakonda üld- ja huviharidust omandavatest õpilastest saavad sõidusoodustust taotleda keskharidust andvate spordi-, kunsti- ja muusikakoolide õpilased. Nimetatud õpilaste kooli- ja kojusõidu kulud kompenseeritakse üks kord kuus vastava taotluse ja sellele lisatud sõidupiletite alusel, kuid mitte rohkem kui 19,17 eurot ulatuses kuus.
[Muudetud 17.11.2010 määrusega nr 13 - jõust. 01.01.2011]

 (3) Erivajadustega laste koolidesse sõitvate õpilaste sõidukulud hüvitatakse kuni 100% ulatuses sotsiaaltöötaja ettepaneku alusel.

 (4) Kutseharidusasutuste õpilaste sõidukulude kompenseerimise ja muud erijuhtumid lahendab Häädemeeste Vallavalitsus vastava kirjaliku avalduse alusel.

§ 3.  Sõidusoodustuste taotlemine

 (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud õpilastele määratakse sõidusoodustused vastavalt koolide poolt esitatud nimekirjadele.
 1) Häädemeeste Vallavalitsus kontrollib koolide poolt esitatud nimekirjad ning edastab need vedajale.
 2) Häädemeeste Vallavalitsusel on õigusteha nimekirjades esitatud andmetes muudatusi vastavalt tegelikule olukorrale.
 3) Vajaduse korral on Häädemeeste Vallavalitsusel õigus nõuda lapsevanematelt ja/või nimekirja kantud vähemalt 18-aastaselt õpilaselt lisaselgitusi.
 4) Huviharidusega seotud sõidusoodustuse taotlemise puhul on Häädemeeste Vallavalitsusel õigus hinnata sõidusoodustuse otstarbekust.

 (2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud juhtudel esitab lapsevanem või vähemalt 16-aastane õpilane Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse (lisa 1).

 (3) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud juhtudel esitab lapsevanem või vähemalt 16-aastane õpilane Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse (lisa 1) koos sotsiaaltöötaja vastava ettepanekuga.

§ 4.  Sõidusoodustuste maksmine

 (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud sõidusoodustustega seotud summa kannab Häädemeeste Vallavalitsus vastavalt esitatavatele arvetele ühistranspordi korraldaja arveldusarvele ning õpilastele väljastatakse vedaja poolt nimelised sõidukaardid.

 (2) Paragrahvi 2 lõigetes 2-4 nimetatud juhtudel kannab Häädemeeste Vallavalitsus sõidusoodustuseks arvestatud summa taotluses märgitud isiku või vastavalt lepingule vedaja arvele.

 (3) Arvestust sõidusoodustuste suuruse üle peab ja sõidusoodustuste väljamaksmist korraldab Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamine sõidusoodustuse saajate nimekirja alusel.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Käesolevas korras kehtestatud sõidusoodustus makstakse Häädemeeste valla eelarves õpilaste transpordiks ettenähtud summadest.

 (2) Sõidusoodustuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral on Häädemeeste Vallavalitsusel õigus väljamakstud sõidusoodustus tagasi nõuda.

§ 6.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 01. septembril 2010.

Lisa Taotlus