KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Vändra alevi haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 85

Vändra alevi haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 22.05.2014 nr 15
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse „Korrakaitseseaduse“ § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirja reguleerimisala

  Vändra alevi avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded.

§ 2.  Avalik üritus

  Avalik üritus on pargis, teel, tänaval, avalikul platsil või mõnes muus avalikus kohas vabas õhus määratlemata isikute ringile korraldatav üritus, mida ei reguleeri spordiseadus ja avaliku koosoleku seadus.

§ 3.  Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
 1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse. Vajadusel kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
 3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
 4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
 5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
 6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;
 7) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid. Peale ürituse toimumist need ka ära viima.
 8) heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 3 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 4.  Avaliku ürituse taotluse esitamine

 (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

 (2) Ürituse korraldaja esitab Vändra Alevivalitsusele (edaspidi alevivalitsus) vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase või vabas vormis loa taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus). Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatud) aadressile alev@vandra.ee.

 (3) Vändra Kultuuriosakonna korraldatava kultuuri-, etendus- või mõni muu sarnane ürituse läbiviimiseks ei ole vaja esitada avaliku ürituse taotlust.

§ 5.  Avaliku ürituse loa taotlus

 (1) Ürituse korraldamise taotlus sisaldab:
 1) korraldaja nimi/ärinimi;
 2) korraldaja juriidiline aadress;
 3) registri- või isikukood;
 4) ürituse nimi;
 5) toimumise koht;
 6) toimumise aeg (kuupäev(ad), alguse ja lõpu kellaajad);
 7) eeldatav külastajate/osavõtjate arv;
 8) vastutava isiku nimi, kontakttelefon, e-posti aadress.

 (2) Vastavalt ürituse iseloomule lisada taotlusele:
 1) ürituse kirjeldus;
 2) territooriumi korrastamise garantiikiri;
 3) välikäimlate ja jäätmemahutite paigaldamise ja nende äraviimise garantiikiri;
 4) turvalisuse tagamise garantiikiri;
 5) meditsiinilise teenindamise garantiikiri;
 6) politsei kooskõlastus;
 7) päästeasutuse kooskõlastus;
 8) registreerimistaotlus jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks avalikul üritusel;
 9) andmete õigsuse kinnitus (taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev, kontakttelefon, e-posti aadress).

 (3) Kui ürituse läbiviimisega on seotud liikluse ümberkorraldamine, peab ürituse korraldaja lisama taotlusele kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

 (4) Vändra alevit läbivate riigiteede (Pärnu-Paide mnt, Viljandi mnt ja Vihtra tee) liikluse ümberkorraldamise osas peab ürituse korraldaja saama kooskõlastuse Maanteeametilt.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja loa andmine

 (1) Taotluse vaatab alevivalitsus läbi ja võtab vastu korralduse peale taotluse ja kooskõlastuste laekumist alevivalitsusse.

 (2) Ürituse korraldamiseks annab alevivalitsus välja korralduse kuhu märgitakse:
 1) ürituse nimi;
 2) korraldaja nimi, elukoht/aadressis, sünniaeg või isikukood/registrinumber ja kontakttelefon;
 3) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 4) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 5) loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

 (3) Loa väljaandjal on erandkorras õigus nõuda enne loa väljastamist tagatisraha maa-ala korrastamise ja jäätmemahutite tühjendamise eest vastavalt ürituse mahust ja ürituse korraldamiseks kasutatava territooriumi suurusest.

§ 7.  Loa andmisest keeldumine

  Alevivalitsuse võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest, kui
 1) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud antud tähtaja jooksul;
 2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
 3) üritus on loa taotluses märgitud ajal või kohas oma sisult mittesobilik;
 4) samale ajale on juba planeeritud mõni teine üritus;
 5) kui ürituse korraldaja ei täida kooskõlastanud ametkondade kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa saamist;
 6) toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidega;
 7) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Vändra alevi õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid nõudeid.

§ 8.  Loa kehtetuks tunnistamine

  Alevivalitsus võib motiveeritud korraldusega ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
 1) loa taotluses on ürituse läbiviimise kohta esitatud valeandmeid;
 2) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
 3) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
 4) selguvad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.  Ürituse korraldaja vastutus

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Vändra alevile ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalse kahju hüvitab ürituse korraldaja.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Alevivalitsusel kehtestada avaliku ürituse korraldamise taotluse vorm.

 (2) Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Tiit Kangert
Volikogu aseesimees esimehe ülesannetes