HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2017, 3

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord

Vastu võetud 18.05.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Paide linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) muude kulude (majandamiskulude, personali töö tasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, selle tasumist ning soodustuse andmist.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  (1) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast.

  (2) Osalustasu suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

  (3) Lasteaia direktor teavitab vanemat osalustasu suurusest lapse lasteaeda vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutumisest.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on vanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Vanem tasub osalustasu igakuiselt jooksva kuu eest.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  (4) Lapsevanem on osalustasu maksmisest vabastatud ühe kuu eest aastas, kui laps lasteaiateenust ei kasuta.

§ 4.   Osalustasu soodustuse andmine

  (1) Kui samast perest käib samaaegselt lasteaias kaks või enam last ning kui vanema ja lasteaias käivate laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Paide linn, on vanem vabastatud osalustasu maksmisest teise ja iga järgneva lapse eest.

  (2) Käesolevas määruses käsitletakse perena koos elavaid isikuid, keda seob ühine kodune majapidamine ning kes kasvatavad ühiselt peres olevaid lapsi, või üksikvanemat koos lastega.

  (3) Soodustuse saamise aluseks on vanema avaldus, mille vormi kehtestab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (4) Avaldusel vanema või lapse kohta esitatud elukohaandmete muutumisest peab vanem teavitama linnavalitsust koheselt pärast andmete muutmist.

  (5) Valeandmete esitamisel või elukoha andmete muutumisest teavitamata jätmisel, kui see toob kaasa soodustuse saamise õiguse lõppemise, nõuab linnavalitsus vanemalt sisse osalustasu, mille vanem oleks pidanud maksma, kui tal ei oleks olnud õigust osalustasu soodustusele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Paide Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määrus nr 20 "Paide linna lasteaedade kulude katmiseks lapsevanemate poolt kaetava osa määr" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json