EttevõtlusToetused

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2018, 6

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 21.05.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, spordiseaduse § 3 p 2, noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi määrus) reguleerib Elva valla eelarvest projektidele toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ning kasutamise üle järelevalve teostamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Määruse kohaldamisala

  (1) Toetust on õigustaotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et projekt, millele toetust taotletakse, toimub Elva vallas või on vallaga muul viisil seotud.

  (2) Määruse alusel ei saa toetust taotleda Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused.

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti teostamiseks.

§ 3.   Toetuse eraldamise eesmärk

  (1) Toetuse eraldamise eesmärgiks on propageerida Elva valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas.

  (2) Investeeringutoetuse eesmärgiks on toetada kaasfinantseeringuga valla elukeskkonna arendustegevust.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt või trükitult hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks.

  (2) Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada lõikes 1 sätestatud kuupäevaks, võib taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal.

  (3) Investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimise saamiseks tuleb projekti taotlusvorm esitada vallavalitsusele kooskõlastamiseks vähemalt 30 päeva enne projekti taotluse esitamist projekti põhirahastajale.

  (4) Kaasfinantseeritav summa on maksimaalselt 10% projekti eelarvest, kaasfinantseerimiseks loetakse peale rahalise panuse ka projektis osalemist vallapoolse tegevuse, teenuse või tootega, mis on ümber arvutatuna näidatud rahalises vääringus.

  (5) Taotlus sisaldab:
  1) andmeid taotleja kohta;
  2) projekti nime;
  3) projekti eesmärki;
  4) projekti ajalist kestvust, toimumise aega, perioodi;
  5) projekti toimumiskohta;
  6) projekti kirjeldust;
  7) projekti eeldatavat kasulikkust Elva vallale;
  8) eeldatavat projektis osalejate arvu ja sihtgrupi kirjeldust;
  9) projekti eelarvet (sh omaosalust) ning infot kaasrahastajate kohta;
  10) valla eelarvest taotletavat summat;
  11) projekti teavitusplaani;
  12) andmeid projekti, ürituse või tegevuse eest vastutaja(te) ning partnerite kohta;
  13) taotleja pangarekvisiite;
  14) toetuse eeldatavat väljamakse kuupäeva;
  15) muud vormil nõutud andmeid.

  (6) Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

§ 5.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning esitanud kõik nõutud aruanded varasemalt Elva vallalt saadud toetuste kasutamise kohta.

  (2) Juriidilisest isikust taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (3) Toetust antakse projektidele:
  1) mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule;
  2) mis arendavad piirkondlikku tegevust;
  3) mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi;
  4) mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks.

  (4) Käesoleva korra alusel ei eraldata toetust:
  1) investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks, v.a investeeringuprojektide toetus;
  2) inventari soetamiseks, v.a investeeringuprojektide toetus;
  3) trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks;
  4) rahvusvaheliste reiside sõidukuludeks;
  5) taotluse esitamiseks tähtajaks toimunud üritusteks ja projektideks.

§ 6.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi 30 päeva jooksul ning võib määruses sätestatud tingimustele mittevastavad taotlused tagasi lükata. Vajadusel võib vallavalitsus taotlejalt küsida täiendavaid andmeid või dokumente.

  (2) Puuduste ilmnemisel taotluses annab vallavalitsus taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Vallavalitsus suunab taotlused projektide hindamiseks vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonile.

§ 7.   Projekti hindamine

  (1) Komisjon hindab projekti 100 punkti süsteemis.

  (2) Toetuse saamiseks peab projekt hindamisel saama vähemalt 60 punkti.

  (3) Projekti hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) projekti eesmärk ja kirjeldus (kuni 30 punkti);
  2) eeldatav kasulikkus Elva vallale (kuni 20 punkti);
  3) projekti eelarve ning info kaasrahastajate kohta (kuni 30 punkti);
  4) eeldatav osalejate arv ja sihtgrupi kirjeldus (kuni 10 punkti);
  5) ürituse teavitusplaan (kuni 10 punkti).

  (4) Projektile on võimalik lisada kuni 10 boonuspunkti kui projektil on vähemalt 5 aastane traditsioon või projekt on vabariikliku või rahvusvahelise mõõtmega.

  (5) Projektide hindamine protokollitakse.

§ 8.   Esindusürituse toetus

  (1) Esindusüritus on suursündmus, mis toimub regulaarselt, omab üleriigilist või rahvusvahelist mõõdet, on oluline Elva valla tutvustamise ja maine seisukohast ning aitab kaasa Elva valla arengule.

  (2) Esindusürituse toetuse taotlejad esitavad § 4 lõikes 3 kirjeldatud tingimustel taotluse 1. oktoobriks.

  (3) Esindusürituste nimekirja kinnitab Elva vallavolikogu kultuurikomisjon 1. novembriks. Esindusürituste nimekirjast välja jäänud sündmuste toetuse taotlused lisab vallavalitsus ülejäänud taotlustele ning vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab neid teiste taotlustega võrdsetel alustel.

  (4) Esindusürituse toetuse taotluse sisuliseks hindamiseks on vallavalitsusel õigus kutsuda esindusürituse toetuse taotleja oma idee tutvustamiseks komisjoni ette.

  (5) Esindusürituse toetust makstakse esindusürituse nimekirjas oleva esindusürituse korraldajale.

  (6) Esindusürituse toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

  (7) Toetuse kasutamise kohta sõlmib vallavalitsus lepingu määruse paragrahvis 7 sätestatud korras.

  (8) Toetuse kasutamise kohta esitab esindusürituse toetuse saaja aruande määruse paragrahvis 10 sätestatud korras.

§ 9.   Toetuse eraldamine ja ülekandmine

  (1) Vallavalitsus otsustab pärast vallavolikogu poolt Elva valla aastaeelarve vastuvõtmist:
  1) projektitoetuste reservi suuruse, mis peab olema vähemalt 5% vallavolikogu poolt eraldatud projektitoetuste suurusest;
  2) projektitoetuseks rahaliste eralduste jaotuse arvestades komisjonis antud punktisummat projektidele. Vallavalitsusel on õigus vähendada taotletud toetuse suurust.

  (2) Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotleja ei ole esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta nõuetekohast aruannet.

  (3) Toetuse eraldamisest või keeldumisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Vallavalitsus avalikustab projektitoetuste rahaliste eraldiste jaotuse valla koduleheküljel.

  (5) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga sihtfinantseerimise lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) kontroll lepingu täitmise üle ning sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) muud asjakohased sätted.

  (6) Toetuse summa kantakse taotlejale üle vastavalt lepingu tingimustele.

  (7) Kui projekt, milleks toetus eraldati, jääb ära või muutub oluliselt, on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust. Sel juhul suunatakse eraldatud summa projektitoetuste reservi.

  (8) Projektitoetuste reservist on õigustaotleda toetust projektide läbiviimiseks, mida ei olnud võimalik ette näha taotluste esitamise ajal. Toetuse eraldamist projektitoetuste reservist menetletakse määruses sätestatud korras.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta. Vallavalitsuse nõudmisel esitatakse lisaks kuludokumentide koopiad. Vallavalitsusel on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi juhul kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) projekt, milleks toetus eraldati, jäi teostamata.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks
  1) Elva Linnavolikogu 24. augusti 2015. a määrus nr 10 „Elva linna eelarvest projektitoetuse taotlemise ja eraldamise kord“;
  2) Rannu Vallavolikogu 18. märtsi 2014. a määrus nr 9 „Rannu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“;
  3) Palupera Vallavolikogu 17. veebruari 2009. a määrus nr 1 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Palupera vallas“.

  (2) Taotluse ja aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json