Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest perede toetamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 108

Rae valla eelarvest perede toetamise kord

Vastu võetud 16.09.2014 nr 11
RT IV, 30.09.2014, 4
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.11.2014RT IV, 27.11.2014, 2601.01.2015
20.01.2015RT IV, 28.01.2015, 1031.01.2015, rakendatakse alates 01.01.2015
20.10.2015RT IV, 27.10.2015, 730.10.2015
15.03.2016RT IV, 22.03.2016, 1925.03.2016
22.05.2018RT IV, 30.05.2018, 102.06.2018
21.08.2018RT IV, 29.08.2018, 6201.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 22.03.2016, 19 - jõust. 25.03.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Rae valla eelarvest perede toetamise korra (edaspidi nimetatud „kord“) eesmärgiks on laste arenguks võimaluste loomise kaudu valla elanike toimetuleku soodustamine.

  (2) Käesoleva korraga kehtestatakse Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Rae valla elanikena registreeritud isikutele (edaspidi valla elanik) antavate ja väljamakstavate peretoetuste (edaspidi „toetus“) ja kuluhüvitiste (edaspidi ka „hüvitis“) liigid, taotlemise tingimused ja menetlemise kord.

  (3) Rae valla eelarvest eraldatav peretoetus on perekonna või üksikvanema või lapse eestkostja toimetuleku soodustamiseks valla eelarves selleks ettenähtud summadest makstav toetus või kuluhüvitis.

§ 2.   Toetuse taotlemise alused ja toetuse piirmäärad

  (1) Toetust ja kuluhüvitist on õigustaotleda õigustatud isikul. Konkreetsed tingimused taotlejatele sätestatakse peatükis 4 vastava toetuse ja kuluhüvitise liigi tingimustes.

  (2) Käesolevas korras sätestatud toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul valla eelarve jõustumisest.

2. peatükk Toetuste ja hüvitiste liigid 

§ 3.   Rae valla eelarvest makstavad peretoetused ja kuluhüvitised

  (1) Rae valla eelarvest makstavad peretoetused ja kuluhüvitised on:
  1) toetus lapse sünni puhul;
  2) koduse mudilase toetus;
  3) I klassi õpilase ranitsatoetus;
  4) laste- ja noortelaagris osalemistasu hüvitis;
  5) noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis;
  6) õpilase sõidukompensatsioon;
  7) koolilõuna hüvitis.

[RT IV, 29.08.2018, 62 - jõust. 01.09.2018]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1 ja 3 loetletud toetusi saab taotleda iga lapse kohta ühel korral

3. peatükk Toetuse ja kuluhüvitise taotlemine, taotluse menetlemine ning toetuse ja kuluhüvitise maksmine 

§ 4.   Toetuse ja kuluhüvitise taotlemine

  (1) Toetuse ja kuluhüvitise taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, kui peatükis 4 ei ole vastava toetuse korral teisiti ette nähtud. Toetuse ja kuluhüvitise taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.
[RT IV, 29.08.2018, 62 - jõust. 01.09.2018]

  (2) Vallavalitsuse töötajal on õigustoetuse või kuluhüvitise taotlejalt nõuda lisaks muid taotlust põhjendavaid ja kulusid tõendavaid dokumente. Dokumentide esitamisest keeldumisel või ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel jäetakse taotlus rahuldamata.

§ 5.   Taotluste menetlemine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktide 2, 4, ja 5 alusel esitatud taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktide 1, 3, 6 ja 7 alusel esitatud taotluse rahuldamine toimub toimingumenetlusena ja lõpeb toimingu sooritamisega, taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 29.08.2018, 62 - jõust. 01.09.2018]

  (3) Taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsusest teavitatakse avaldajat kirjalikult.

  (4) Vallavalitsusel on erandjuhtudel õigus määrata toetusi ja kuluhüvitisi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või suunata toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

  (5) Erandjuhtumina käsitletavate taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse vallavalitsuse otsusega komisjon. Komisjoni üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Vallavalitsuse otsuses komisjoni moodustamise kohta sätestatakse ka komisjoni töökord.

§ 6.   Toetuse ja kuluhüvitise andmine, andmise lõpetamine ja tagasinõudmine

  (1) Toetus ja kuluhüvitis makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas või kantakse taotleja pangakontole 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist, kui käesolevas korras ei ole ette nähtud või vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Toetuse ja kuluhüvitise andmine lõpetatakse, kui on selgunud asjaolud, mille tõttu toetuse ja kuluhüvitise saaja ei vasta toetuse ja kuluhüvitise saamise tingimustele.

  (3) Toetust ja kuluhüvitist ei maksta või maksmine peatatakse, kui toetuse või kuluhüvitise saajal on toetuse või kuluhüvitise väljamaksmisele eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga maksetähtaja ületanud võlgnevus Rae Vallavalitsuse või selle allasutuse ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevus on ajatatud.

  (4) Toetuse või hüvitise väljamaksmist jätkatakse järgmisel kuul või toetusperioodil, kui toetuse saaja on võlgnevuse likvideerinud. Võlgnevuse tõttu välja maksmata toetust või hüvitist võlgnevuse likvideerimise järgselt välja ei maksta.

  (5) Toetus ja kuluhüvitis nõutakse tagasi, kui on selgunud, et selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

  (6) Toetuse ja kuuhüvitise alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma viieteistkümne päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

  (7) Alusetult makstud toetus ja kuluhüvitis, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu korras.

4. peatükk Toetuste saamise tingimused 

§ 7.   Ühekordne toetus lapse sünni puhul

  (1) Toetust võib taotleda lapse sünni puhul sünni kande alusel tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik(ud) vähemalt kolm kuud enne lapse sündi.

  (2) Kolmikute või enamate mitmike sünni puhul makstakse käesolevas paragrahvis nimetatud toetust iga sündinud lapse kohta toetuse kahekordses piirmääras.

  (3) Õigustatud isik võib taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

§ 8.   Koduse mudilase toetus

  (1) Toetus on ette nähtud perele, kes on esitanud avalduse lapsele valla hallatavas koolieelsesse lasteasutusse koha saamiseks ja kellele vallavalitsus ei suuda pakkuda kohta valla koolieelses lasteasutuses või lastehoius või kui pere ei ole saanud kohta eralasteaias või teise omavalitsuse koolieelses lasteasutuses.
[RT IV, 27.11.2014, 26 - jõust. 01.01.2015]

  (11) Toetust makstakse kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.
[RT IV, 30.05.2018, 1 - jõust. 02.06.2018]

  (2) Toetust võib taotleda vanem või lapse eestkostja pärast lapse 18 (kaheksateist) kuu vanuseks saamist kui:
  1) võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31. detsembril;
  2) Laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- ega eralasteasutuse või Rae valla hallatava lastehoiu nimekirja;
[RT IV, 27.11.2014, 26 - jõust. 01.01.2015]
  3) lapse eest ei maksa Rae vald toetust eralastehoiule.
[RT IV, 28.01.2015, 10 - jõust. 31.01.2015, rakendatakse alates 01.01.2015]

  (3) Vallavalitsus teeb kuu jooksul laekunud taotluste ja taotluse rahuldamise korral esimese väljamakse kohta otsuse ülejärgmise kuu 10. kuupäevaks. Juunis esitatud taotluste kohta teeb vallavalitsus otsused 10. septembriks.

  (4) Taotluse rahuldamise korral makstakse toetust taotluse esitamisele järgneva kuu eest. Väljamaksed toimuvad üks kord kuus toetatavale kuule järgneva kuu 15 päeva jooksul. Toetust ei maksta juulikuu eest.

  (5) Toetuse maksmine lõpetatakse järgmistel juhtudel:
  1) lapse koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmisel;
  2) lapse kooliminekul alates sama aasta 1. juulist;
  3) kui vanem või eestkostja on loobunud pakutavast lasteaiakohast välja arvatud § 8 lõikes 1¹ nimetatud juhul
[RT IV, 30.05.2018, 1 - jõust. 02.06.2018]
  4) laps ja/või vanem(ad) või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel välja registreeritud Rae vallast;
  5) Rae vald alustab lapse eest lapsehoiuteenuse rahastamist.
[RT IV, 28.01.2015, 10 - jõust. 31.01.2015, rakendatakse alates 01.01.2015]

  (6) Pakutud lasteaiakohast loobumise korral otsustab toetuse maksmise jätkamise vallavalitsus vanema või eestkostja põhjendatud taotluse alusel.

§ 9.   I klassi õpilase ranitsatoetus

  (1) Ühekordset toetust võib taotleda lapse üldhariduskooli või meditsiinilise erivajaduse tõttu vastava kooli 1. klassi minemise puhul tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt kolm kuud enne taotluse esitamist.

  (2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada samal aastal 1. klassi vastuvõetud lapse kohta hiljemalt 30. septembril.

  (3) Taotluse rahuldamise korral makstakse toetus välja 30 päeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

§ 10.   Laste- ja noortelaagris osalemistasu hüvitis

  (1) Laste- ja noortelaagris osalemistasu kuluhüvitis on ette nähtud laagris osaleva 5. – 19. aastase lapse osalemistasu osaliseks katmiseks.

  (2) Taotluse võib esitada, kui on täidetud tingimused:
  1) võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31. detsembril;
  2) laps, kelle laste- ja noortelaagris osalemise kuluhüvitist taotletakse, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppevormis ning on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

  (3) Laste- ja noortelaagriks loetakse käesoleva korra tähenduses vähemalt 6 ööpäeva kestvat laagrit, millel on valla- või linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil laager läbi viiakse, kirjalik nõusolek laagri korraldamiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba.

  (4) Taotlusele tuleb lisada laagris osalemise tasu maksmise aluseks olev dokument ja maksmist tõendav dokument või nende koopiad.

  (41) Hüvitatakse ainult laagrikorraldajale taotleja poolt tehtud kulud.
[RT IV, 27.10.2015, 7 - jõust. 30.10.2015]

  (5) Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on iga kuu kümnes kuupäev.

  (6) Õigustatud isik võib esitada taotluse kolme kuu jooksul pärast laagri toimumist.

  (7) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta taotluse esitamise tähtajale järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (8) Hüvitist makstakse kuni 50%, nelja ja enama alaealise lapsega pere puhul kuni 75% tasutud osalemistasust.

  (9) Hüvitis makstakse välja 20 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise tähtajast.

§ 11.   Noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

  (1) Toetus noorte spordi- ja huvitegevuseks on ette nähtud 5. – 19. aastase lapse treeningu või õppetasu osaliseks katmiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31. detsembril;
  2) laps, kelle treeningu või õppetasu kuluhüvitist taotletakse, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppevormis ning on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

  (3) Hüvitist makstakse tingimusel, et
  1) huvitegevust, välja arvatud sporditreeninguid, pakkuv organisatsioon on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  2) sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik, kes tõendab oma allkirjaga, et on taotleja lapse treener.
[RT IV, 30.05.2018, 1 - jõust. 02.06.2018]

  (4) Hüvitist makstakse perioodi eest, mil taotleja ja huvitegevust pakkuv organisatsioon, sporditegevuse korral treener, vastavad eelnimetatud nõuetele.

  (5) Taotlusele tuleb lisada treeningtasu või õppetasu maksmise aluseks olev dokument ja maksmist tõendav dokument või nende koopiad.

  (6) Sporditegevuse hüvitise saaja laps esindab võimalusel ja vajadusel Rae valda vabariiklikel valdade võistlustel, muu huvitegevuse toetuse saaja laps konkurssidel ja ülevaatustel.

  (7) Hüvitist makstakse vastavalt iga lapse kohta ühe sporditegevuse ja ühe huvitegevuse eest kuni 50% tasutud treening- ja/või õppetasust. Nelja ja enama alaealise lapsega pere puhul on lapse hüvitis ühes kalendriaastas kuni 75% tasutud treening- ja/või õppetasust.

  (8) Hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringide osalustasu kompenseerimiseks.

  (9) Sporditegevuse hüvitist ei maksta juhul kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas või kui laps õpib Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis spordi erialal, mille koolituskulud katab Rae Vallavalitsus.
[RT IV, 27.10.2015, 7 - jõust. 30.10.2015]

  (10) Huvitegevuse hüvitist ei maksta juhul kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a huvialakooli spordiosakonnas või Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis v.a. spordi erialal, mille koolituskulud katab Rae Vallavalitsus.
[RT IV, 27.10.2015, 7 - jõust. 30.10.2015]

  (11) Kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest).
[RT IV, 30.05.2018, 1 - jõust. 02.06.2018]

  (12) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta 45 päeva jooksul pärast taotluse esitamist
[RT IV, 30.05.2018, 1 - jõust. 02.06.2018]

§ 12.   Õpilase sõidukompensatsioon

  (1) Õpilase sõidukompensatsioon on ette nähtud naaberomavalitsuses üldkeskharidust, muukeelse kooli või meditsiinilise erivajaduse tõttu vastava kooli päevases õppevormis üldharidust omandava õpilase kooli- ja kojusõidu ühistransporditeenuse (buss, rong ja marsruuttakso) kasutamise kulude hüvitamiseks.

  (2) Sõidukompensatsiooni makstakse õppetöö perioodi sõidukaartide (kuukaardid, kvartalikaardid) kulude eest.

  (3) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) võrdset hooldusõigust omavad vanemad või õpilase ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31. detsembril;
  2) õpilane, kelle sõidukompensatsiooni kuluhüvitist taotletakse, on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

  (4) Valla koolides õppivate õpilaste kooli- ja kojusõidu transport valla poolt finantseeritud liinidel (kohalik liinivedu) on kõigile tasuta ning täiendavaid kulusid ei kompenseerita.

  (5) Taotluse sõidukompensatsiooni saamiseks võib esitada eelmise kolme kuu kulude kohta jooksva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Taotlusele tuleb lisada sõidukaardid, millelt on loetav hinnatsoon, kehtivuse periood ja hind ning need on esitatud ajalises järgnevuses.

  (6) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta taotluse esitamise tähtajale järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (7) Hüvitis makstakse välja 20 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise tähtajast.

§ 121.   Koolilõuna hüvitis

  (1) Valla koolides riigieelarvest makstava koolilõuna toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse valla eelarvest sõltumata õpilase elukohast.

  (2) Koolilõuna kuluhüvitis on ette nähtud naaberomavalitsuse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele ja Rae vallas asuvate erakoolide õpilastele, kelle elukohana registris on registreeritud Rae vald.

  (3) Kuluhüvitist võib maksta lisaks juhtudel, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirkonnas ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest.

  (4) Koolilõuna kuluhüvitist võib taotleda, kui täidetud on järgmised tingimused:
  1) võrdset hooldusõigust omavad vanemad või õpilase ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik(ud) eelmise aasta 31. detsembril;
  2) laps, kellele kuluhüvitist taotletakse on vanuses kuni 19 eluaastat (k.a).

  (5) Koolilõuna kuluhüvitist makstakse õppetöö perioodi kulude eest.

  (6) Koolilõuna päevamaksumuse kuluhüvitise piirmäära kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks.

  (7) Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. Taotlusele tuleb lisada koolilõuna maksmise aluseks olev dokument ja maksmist tõendav dokument või nende koopiad.

  (8) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.
[RT IV, 29.08.2018, 62 - jõust. 01.09.2018]

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 01.11.2014 taotluste vormid.

  (3) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (4) Käesolev määrus jõustub 01.01.2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json