HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2020, 29

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Vastu võetud 18.01.2011 nr 49
RT IV, 30.05.2014, 82
jõustumine 01.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2014RT IV, 16.10.2014, 119.10.2014
22.05.2018RT IV, 30.05.2018, 201.08.2018
17.11.2020RT IV, 25.11.2020, 201.01.2021

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10, erakooliseaduse § 22 lõigetest 11 ja 4 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toetust eraldatakse eralasteasutustele, kus käivad/õpivad lapsed, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.

  (2) Eralasteasutus käesoleva korra mõistes on Koolieelse lasteasutuse seaduse ja Erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav koolieelne lasteasutus.

  (3) Toetuse suurus on võrdne Rae valla munitsipaallasteaedade keskmise kohamaksu suurusega.

  (4) Kui koolieelse eralasteasutuse teenust kasutavale lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses, arvestatakse Rae valla toetuse suurus sellistelt, et lapsevanema kohamaksu suurus on võrdne Rae Vallavolikogu 17. septembri 2019 määruses nr 42 „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ § 2 sätestatud määraga ja rakendatakse § 3 toodud kohatasu soodustusi.
[RT IV, 25.11.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus fikseeritakse vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud finantseerimislepingus.
[RT IV, 25.11.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse määramise aluseks on vanema taotlus vallavalitsusele.

  (2) Toetuse taotlemiseks ja saamiseks peab laps ja vähemalt üks vanem või eestkostja olema registreeritud Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikuks.
[RT IV, 30.05.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

  (3) Toetust makstakse vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud finantseerimislepingu alusel.

  (4) Toetuse maksmise tingimused:
  1) Toetust ei maksta juhul, kui taotluse esitamisel on vähemalt ühel lapsevanemal võlgnevus Rae valla ees (sh maamaksu võlg).
  2) Toetuse maksmine katkestatakse juhul, kui vähemalt ühel lapsevanemal tekib võlgnevus Rae valla ees eralasteasutusega sõlmitud finantseerimislepingu kehtivuse ajal.
  3) Võlgnevuse likvideerimisel toetust tagantjärele võlgnetavatud perioodi eest ei maksta.

  (5) Eralasteasutuse võlgnevuse puhul peatatakse eralasteaiale toetuse maksmine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

§ 21.   Taotluste menetlemine, rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Erandjuhtumina käsitletavate taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse Rae vallavalitsuse korraldusega vastav komisjon. Komisjoni üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees.

  (2) Lõikes 1 nimetatud komisjon lähtub otsustamisel järgnevast:
  1) Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
  2) Kui komisjoni liikmel esineb huvide konflikt toetuse taotluse menetlemisel, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis. Taotluste hindamisel ja toetuse määramisel lähtuvad komisjon ja vallavalitsus taotluse ja taotleja või isiku kellele toetust taotletakse, vastavust käesolevas korras toodud tingimustele.

  (3) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud toetuse andmise ja toetuse saamise tingimuste kohta hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale taotluse läbivaatamist. Kui taotluse rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha Vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanekud arvestamata, kui selleks puuduvad eelarvelised vahendid ja/või vallavalitsuse hinnangul ei ole toetuse maksmine põhjendatud. Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse toetuse Taotlejat viie tööpäeva jooksul vallavalitsuse vastava otsuse tegemise päevast.

§ 3.   Finantseerimislepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra §1 lõikes 1 ja 2 sätestatud tingimustele. Kui tingimused on täidetud, sõlmib vallavanem eralasteasutusega finantseerimislepingu.

  (2) Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest eralasteasutust ning annab viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ja antud menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõpetatakse.

  (3) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse antud menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõppenuks.

§ 4.   Aruandlus ja kontroll

  (1) [Kehtetu - RT IV, 30.05.2018, 2 - jõust. 01.08.2018]

  (2) Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

  (3) Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise sihipärasust.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 28.02.2011 taotluse ja aruandluse vormid.

  (3) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (4) Käesolev määrus jõustub 01.05.2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json