Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 2

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 21.05.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361, § 36 lõike 3, looduskaitseseaduse § 45, avaliku teabe seaduse § 431 lõike 1 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 9. märtsi 2010 määruse nr 7 „Raiemäärus“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 9. märtsi 2010 määruses nr 7 „Raiemäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõikes 5 ja paragrahvi 5 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisamet“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisosakond“ vastavas käändes.

§ 2.   Viimsi Vallavolikogu 18. jaanuari 2005 määruse nr 4 „Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 18. jaanuari 2005 määruses nr 4 „Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja avaliku teabe seaduse § 431 lg 1 alusel.“
  2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Viimsi Vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakond.“;
  3) paragrahvi 3 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Registri volitatud töötleja on jäätmevaldaja konkreetses jäätmeveopiirkonnas. Registri mitteliitunute sektoris on volitatud töötleja Viimsi Vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakond.“;
  4) paragrahvi 3 lõike 3 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) Volitatud töötleja ülesandeid võib täita vallavalitsuse mõne teise osakonna ametnik vastava volituse alusel.“.
  5) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon avaliku teabe seaduse järgmise osas ja vastutava töötleja selleks volitatud ametnik registri pidamise korra ja vastutava töötleja korralduste täitmise üle.“

§ 3.   Viimsi Vallavolikogu 20. juuni 2017 määruse nr 10 „Viimsi valla heakorra eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 20. juuni 2017 määruses nr 10 „Viimsi valla heakorra eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes;
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisamet“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisosakond“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 15. Järelevalve
Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond, keskkonna- ja planeerimisosakond, järelevalveosakond, Keskkonnainspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.“.

§ 4.   Viimsi Vallavolikogu 30. augusti 2016 määruse nr 25 „Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 30. augusti 2016 määruses nr 25 „Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes;
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisamet“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisosakond“ vastavas käändes;
  3) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mari-Ann Kelam
volikogu aseesimees

Lisa   Vedajakaart

/otsingu_soovitused.json