HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 4

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse „Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõike 1, lõike 2 punkti 6 ja § 74 lõike 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 34 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 punkti 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Häädemeeste valla üldhariduskoolides.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga, arvestades valdkonna õigusaktides sätestatud nõuetega ning vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvega ja esitab selle vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

  (4) Koolitöötajate koosseisu muutmise kavatsusest teatab kooli direktor vallavalitsusele kirjalikult koos järgmise aasta eelarvetaotlusega vastavalt valla aastaeelarve koostamise ajakavale ja vorminõuetele.

  (5) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Häädemeeste Vallavalitsuse 04. märtsi 2014 määrus nr 1 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ tunnistada kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Helve Reisenbuk
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json