HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 6

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.05.2019 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ja Häädemeeste Vallavolikogu 29.novembri 2018 määruse nr 34 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 9 ja § 3 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava munitsipaalharidusasutuse (edaspidi haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja konkursitingimused kinnitab Häädemeeste Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui haridusasutuse direktori ametikoht on vaba.

  (3) Direktori ametikoht loetakse vabaks ka juhul, kui Häädemeeste Vallavalitsusele (edaspidi ka: vallavalitsus) on laekunud ametisolevalt direktorilt tema töölt vabastamise avaldus ja see on registreeritud või kui direktori kohusetäitja tähtajalise töölepingu lõppemiseni on jäänud kuni 3 kalendrikuud. Eeltoodud juhtudel nimetatakse konkursikuulutuses direktori ametikoht vabanevaks.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises lehes või selle veebiväljaandes, maakonnalehes Pärnu Postimees ning valla veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

  (3) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) haridusasutuse nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja koht;
  4) koos kandideerimisavaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;
  5) vajadusel muu oluline teave.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks esitab kandidaat Häädemeeste vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) motivatsioonikiri;
  4) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  5) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub vallavalitsusele konkursiteates märgitud tähtajaks. Dokumendid võib esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna ühes ümbrikus. Tavaposti või kullerteenuse kasutamisel tuleb jälgida, et saadetise kohalejõudmise aeg ei oleks hilisem konkursiteates nimetatud tähtajast.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuse teabehalduse korrale ning edastatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajale järgneva tööpäeva jooksul konkursikomisjoni esimehele.

§ 5.   Konkursi tähtaja pikendamine

  (1) Kui konkursile ei laekunud tähtajaliselt ühtegi avaldust, pikendab vallavalitsus konkursi tähtaega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus ka muudel kaalukatel põhjustel pikendada konkursi tähtaega või kuulutada konkurss luhtunuks.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja kokkukutsumine 

§ 6.   Komisjoni moodustamine

  (1) Vallavalitsuse moodustatud komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) vallavanem;
  2) humanitaarvaldkonna abivallavanem;
  3) haridusasutuse hoolekogu esindaja;
  4) õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu poolt volitatud pedagoogide esindaja;
  5) vallavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni esindaja.

  (2) Vajadusel kaasatakse konkursikomisjoni koosseisu ka teisi isikuid või vastava valdkonna spetsialiste.

  (3) Vallavalitsus määrab komisjoni esimehe ja aseesimehe.

§ 7.   Komisjoni kokkukutsumine

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikult komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Koosoleku teate võib saata e-posti teel.

4. peatükk Komisjoni töökord 

§ 8.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek, mida juhatab komisjoni esimees.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe või tema puudumisel aseesimehe hääl.

  (3) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 9.   Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

  (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (2) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) viiakse läbi konkursi dokumendivoor (sh kontrollitakse kandidaatide karistusregistri väljavõtet);
  3) kehtestatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (vestlusvoor, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv);
  4) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  5) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (3) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) kutsuda/mitte kutsuda kandidaat vestlusvooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (4) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei ole esitanud konkursiteates nõutud kõiki dokumente või ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega direktorile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatatakse komisjoni otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

  (6) Vajadusel võib komisjon otsustada täiendava dokumendivooru toimumise.

  (7) Komisjon ei avalikusta kandidaatide nimesid ja eraelulisi andmeid.

§ 10.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadetakse kirjalik teade, milles märgitakse kandidaadi vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt 3 päeva enne komisjoni koosolekut.

  (2) Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ja konkursi läbiviimise korda.

  (3) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimast konkursi igas staadiumis;


  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

  (4) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult temaga vestlemise ajal.

  (5) Vestlusvoorus on komisjonil õigus nõuda kandidaadilt täiendavat teavet, mis on seotud tema sobivuse hindamisega haridusasutuse direktori ametikohale.

  (6) Vajadusel võib komisjon otsustada täiendava vestlusvooru toimumise.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 11.   Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa peale komisjoni esimehe või aseesimehe vähemalt pooled komisjoni liikmed. Interneti vahendusel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

§ 12.   Direktori valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel koosolekul.

  (2) Komisjon võtab otsuse vastu salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohal viibivatest komisjoni liikmetest. Hääletamise ajal viibivad ruumis ainult komisjoni liikmed.

  (4) Kui hääletamise tulemusena ei osutunud ükski kandidaat valituks, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel.

  (5) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 13.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (2) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele saadetakse kirjalik teade komisjoni otsuse kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele ettepaneku ametisse kinnitamiseks. Töölepingu sõlmib vallavanem.

§ 14.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss on luhtunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut (kandidaat võtab avalduse tagasi).

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul välja uue konkursi või määrab direktori kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

§ 15.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevale järgnevast päevast kaebus vallavanemale.

  (2) Vallavanem vaatab kaebuse läbi hiljemalt kahe nädala jooksul.

  (3) Vallavanemal on õigus teha järgmine otsus:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- ja vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- ja vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 16.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Konkursi võtnud isik kinnitatakse ametisse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavanem sõlmib direktoriga töölepingu ühe kuu jooksul, kuid mitte enne kui viie tööpäeva möödudes komisjoni otsuse tegemise päevast.

  (3) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad esitatud kandidaadiga töölepingu sõlmimise;
  3) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (4) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 3 nimetatud asjaoludel töölepingut, korraldab komisjon käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast direktori ametikohale esitamiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss või määratakse direktori kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Häädemeeste Vallavalitsuse 16. juuni 2015 määrus nr 1 „Häädemeeste Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
  2) Tahkuranna Vallavalitsuse 01. juuni 2010 määrus nr 2 „Munitsipaalkooli direktori ja koolieelse lasteasutuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json