Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määruse nr 56 „Rae valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 8

Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määruse nr 56 „Rae valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 21.05.2019 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel,

§ 1.   Teha Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määruses nr 56 „Rae valla põhimäärus“ järgmised muudatused:

  (1) muuta § 7 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Rae valla vapil on musta ja punasega neljaks jaotatud kilbil hõbedane rist ning (I, IV) kaks hõbedast tammelehte. Valla vapi etalonkujutis on esitatud põhimääruse lisas 2.“

  (2) muuta § 7 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Rae valla lipul on valgel väljal sinine põikpalk, palgil valge põikpoom ning poomil sinine põiklatt; aupunktis Rae valla vapp. Vallalipu etalonkujutis on esitatud põhimääruse lisas 3.“

  (3) muuta § 15 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Vallavalitsuse määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avalikustamist Riigi Teatajas, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtaega.“

  (4) muuta § 19 lõike 2 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„2) valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ja muutmine;“

  (5) muuta § 21 lõiget 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„(6) Istungi kutse koos päevakorraga edastatakse volikogu liikmetele e-posti teel ning avaldatakse valla veebilehel. Kutsega koos tehakse volikogu liikmetele kättesaadavaks volikogu õigusaktide muudatusettepanekutega eelnõud, eelnõude seletuskirjad ja muud materjalid.“

  (6) muuta § 22 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Valla põhimääruse, arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve eelnõud arutab volikogu vähemalt kahel lugemisel. Juhtivkomisjoni ettepanekul võib lisaeelarve eelnõu vastu võtta ühe lugemisega;“

  (7) muuta § 29 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Valla põhimääruse, arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve eelnõu arutab volikogu vähemalt kahel lugemisel. Juhtivkomisjoni ettepanekul võib lisaeelarve eelnõu vastu võtta ühe lugemisega.“

  (8) muuta § 29 lõike 4 punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„(6) arutab valla arengukava, eelarve strateegiat, eelarve eelnõu ja majandusaasta aruannet ning esitab ettepanekud valla arengukava, eelarve strateegia, eelarve eelnõu ja majandusaasta aruande kohta juhtivkomisjonile.“

  (9) muuta § 30 lõiget 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„(4) alatistel komisjonidel on õigus arutada kõiki volikogu menetluses olevaid eelnõusid ja esitada juhtivkomisjonile eelnõu kohta kirjalikult oma seisukoht ning ettepanekud eelnõu sisuliseks või sõnastuse muutmiseks või täiendamiseks vallakantselei kaudu kuni 1 päev enne juhtivkomisjoni koosoleku algust, kui eelnõu läheb esimesele lugemisele, või juhtivkomisjoni poolt antud tähtajaks enne eelnõu järgmist lugemist.“

  (10) täiendada § 32 lõikega (11) järgmises sõnastuses:
„(11) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised korraldatakse pärast volikogu uue koosseisu valimist, komisjoni esimehe või aseesimehe volituste lõppemisel või peatumisel, tagasiastumisel, või umbusaldamisel.“

  (11) muuta § 34 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Volikogu moodustab oma volituse ajaks vähemalt kolmeliikmelise, sealhulgas esimees ja aseesimees, volikogu revisjonikomisjoni. Komisjoni liikmete arvu otsustab volikogu hääletamisel.“

  (12) muuta § 34 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed valitakse vallavolikogu liikmete hulgast. Kandidaadid võib üles seada vallavolikogu liige või fraktsioon.“

  (13) muuta § 35 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Kontrollimist viib läbi vähemalt 2 isikut koos. Nendest vähemalt üks peab olema revisjonikomisjoni liige. Kui kontrollimist teostav komisjoni liige ei ole volikogu liige, võib tema tööd tasustada volikogu otsuse alusel.“

  (14) muuta § 58 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Vanemaks ja abivanemaks võib valida isiku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane valla elanik. Vanema kandidaat peab osalema külakoosolekul, kus valitakse Vanem. Kandidaat peab koosolekul andma nõusoleku kandideerimiseks. Eestseisuse liige ei pea olema valla elanik.“

  (15) muuta § 68 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Valla eelarve koostatakse tekkepõhiselt.“

  (16) muuta § 72 lõiget 7 ja sõnastada see järgmiselt:
„(7) Eelarve ja eelarve seletuskiri avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul pärast selle avalikustamist Riigi Teatajas. Valla veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.“

  (17) Tunnistada kehtetuks § 76 lõige 3.

  (18) muuta § 92 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„(4) Põhivara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui mahakantavaks varaks on maatüki oluliseks osaks olev ehitis või rajatis või kui vallasasja bilansiline väärtus on suurem kui kümme tuhat (10 000) eurot, muudel juhtudel otsustab vallavalitsus.“

  (19) Muuta põhimääruse lisa 2 ja asendada see käesoleva määruse lisaks oleva Rae valla vapi etalonkujutisega.

  (20) Muuta põhimääruse lisa 3 ja asendada see käesoleva määruse lisaks oleva Rae vallalipu etalonkujutisega.

§ 2.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

Lisa 2 Vapp

Lisa 3 Lipp

/otsingu_soovitused.json