ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 10

Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 30.08.2016 nr 25
RT IV, 02.09.2016, 35
jõustumine 01.10.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 09.02.2018, 312.02.2018, määruses on läbivalt asendatud sõna "ehitusamet" ja sõna "kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalamet" vastavas käändes
21.05.2019RT IV, 30.05.2019, 202.06.2019, kogu määruse tekstis on läbivalt asendatud sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes ja „keskkonna- ja planeerimisamet“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisosakond“ vastavas käändes
15.11.2022RT IV, 25.11.2022, 628.11.2022, määruses on läbivalt asendatud sõnad "keskkonna- ja planeerimisosakond" sõnaga "keskkonnaosakond" vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 104 lõike 7 alusel.
[RT IV, 25.11.2022, 6 - jõust. 28.11.2022]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee (sh fekaalid) kohtkäitluse ning kogumismahutitest äraveo ja ühiskanalisatsiooni purgimisega.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Viimsi vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava definitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses. Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:

  1) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine kogumismahutisse ja käitlemine omapuhastiga;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti (sh kuivkäimla lampkast) või omapuhasti (sh septik);
  3) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  4) omapuhasti – kohtpuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  5) inimekvivalent – ühik, millega mõõdetakse ühe inimese põhjustatud keskmist ööpäevast tinglikku veereostuskoormust. Biokeemilise hapnikutarbe kaudu väljendatud ie väärtus on 60 grammi hapnikku ööpäevas;
  6) kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistu poolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni või kohtkäitlusrajatisse;
  7) liitumine – kinnistu veevärgi torustiku ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  8) reovee äraveoteenus – reovee kohtkäitlusrajatisest väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimine purgimiskohta;
  9) purgimine – reovee maha panek purgimiskohta;
  10) purgimiskoht – Vee-ettevõtja poolt määratud ametlik heitvee purgimise koht;
  11) purgimissõiduk (edaspidi Sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  12) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist ja puhastamist.

  (4) Viimsi valla hajaasustusega aladel on lubatud reovee kohtkäitlus vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ (edaspidi Määrus) ja käesoleva eeskirja reovee kohtkäitlusrajatiste definitsioonile.

§ 2.   Reovee kohtkäitluse kasutuse tingimused

  (1) Väljaspool reoveekogumisala ei ole vaja vee erikasutusluba isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kuid see tegevus peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele.

  (2) Reoveekogumisaladel sobivaima kohtkäitlusrajatiste otsustamine toimub vastavalt reostuskoormusele. Viimsi valla reoveekogumisalade info on esitatud Keskkonnaregistris.

  (3) Reostuskoormusega üle 2000 ie, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid, samuti on lubatud reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 50 inimest.

  (4) Reostuskoormusega alla 2000 ie ja kus on ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on kohtpuhasti kasutamine ja pinnasesse immutamine keelatud, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine. Lubatud on lekkekindla kohtmahuti kasutamine.

  (5) Reostuskoormusega alla 2000 ie ja kus ei ole ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on lubatud kasutada biopuhastit ja lubatud on nõuetekohaselt pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud heitvett. Lubatud on lekkekindla kohtmahuti kasutamine.

  (6) Reovee kohtkäitluseks tuleb kohtkäitlusrajatise omanikul taotleda Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) keskkonnaosakonnalt kohtkäitluse luba, mis väljastataks kuni viieks aastaks.

  (7) Reovee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et oleks võimalik reovee takistusteta regulaarne äravedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise projekteerimiseks tuleb taotleda Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnalt projekteerimistingimused elektrooniliselt ehitisregistri kaudu või kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need otse Vallavalitsusele ning need kantakse ehitisregistrisse.

  (9) Peale kohtkäitlusrajatise valmimist esitada Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale kasutusteatis ning keskkonnaosakonnale kohtkäitlusloa taotlus.

  (10) Olemasolevate kohtkäitlusrajatiste puhul tuleb hiljemalt 2 aasta jooksul peale käesoleva määruse jõustumist taotleda Vallavalitsuse keskkonnaosakonnalt kohtkäitlusluba.

§ 3.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või omapuhastit. Kogumismahuti mahutavus peab olema vähemalt 10 m3.

  (2) Erandina on lubatud Vallavalitsuse kooskõlastuse alusel pädeva isiku poolt katta olemasolev reovee kogumismahuti seestpoolt spetsiaalse vettpidava kihiga vastavalt tootepaigaldamise juhisele.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud lokaalne torustik peab olema lekkekindel.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud Sõiduki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sademe- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatus;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendega ühendatud lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 4.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ning kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga. Olemasoleva hoone juurde reovee kogumismahuti paigaldamiseks tuleb Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale esitada ehitusteatis kümme päeva enne ehitamise alustamist. Kui Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada ehitamist.

  (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel tuleb Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale esitada ehitusteatis.

  (3) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või rekonstrueerimisega (vastava ehitusprojekti ja ehitusloa järgi), siis eraldi ehitusteatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale kasutusteatis kümne tööpäeva jooksul reovee kogumismahuti paigaldamise päevast arvates.

  (4) Valminud reovee kogumismahuti kuulub ülevaatamisele Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna ametniku poolt, kes võib nõuda rajatiste katsetamist enda juuresolekul. Rajatiste vastavus nõuetele vormistatakse õiendina.

§ 5.   Omapuhasti või septiku rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamine on lubatud vastavalt veeseaduse nõuetele. Omapuhasti (välja arvatud septik), mille jõudlus on alla 5 m³ ööpäevas (reostuskoormus kuni 50 ie), rajamiseks tuleb Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale esitada projekteerimistingimuste taotlus, millele on lisatud hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omava eksperdi poolt teostatud eksperthinnang. Septiku paigaldamiseks ei ole vaja taotleda projekteerimistingimusi.

  (2) Eksperthinnang peab sisaldama:
  1) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
  2) hinnangut põhjavee kaitstuse kohta;
  3) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist;
  4) lahendust sobivaima omapuhasti tüübi ja heitvee ärajuhtimiseks;
  5) omapuhasti parimat võimalikku asukohta (s.h asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  6) kujade (s.h imbsüsteemi kuja) suurust lähtuvalt Määruses kehtestatud nõuetest ja kinnistu geoloogiast.

  (3) Omapuhasti (välja arvatud septik) ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud majandustegevuse registri vastavat registreeringut omava isiku poolt. Septiku jaoks ei ole vajalik ehitusprojekti esitada.

  (4) Omapuhasti, mille jõudlus on alla 5 m3 ööpäevas (reostuskoormus kuni 50 ie), ja septiku rajamiseks tuleb Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale ehitusteatis. Kui Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

  (5) Suurema kui 5 m3 ööpäevase (reostuskoormus suurem kui 50 ie) jõudlusega reoveepuhasti rajamiseks tuleb Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnalt taotleda ehitusluba.

  (6) Omapuhasti või septiku kasutusele võtmiseks tuleb esitada kasutusteatis. Suurema, kui 5 m3 ööpäevas (reostuskoormus kuni 50 ie) jõudlusega reoveepuhasti puhul tuleb taotleda kasutusluba.

§ 6.   Reovee kohtkäitlusloa taotlemine

  (1) Kinnistu omanik, kes taotleb reovee kohtkäitlusluba, esitab Vallavalitsuse keskkonnaosakonnale:
  1) käesoleva eeskirja Lisas 1 toodud vormikohase taotluse;
  2) asendiplaani kahes eksemplaris koos olemasolevate ja projekteeritud reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutusega. Asendiplaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni;
  3) kinnistul paiknevate ehitiste projekti, mis tagastatakse omanikule koos kohtkäitlusloaga või loa väljastamisest keeldumise otsusega.

  (2) Kui samaaegselt taotletakse luba ka veeheiteks, on Vallavalitsusel õigus nõuda täiendavaid andmeid pinnakatte, pinnase, põhjavee taseme ja joogivee saamise rajatiste kohta. Juhul kui taotletakse luba veeheiteks joogiveerajatise vahetus läheduses või rajatise sanitaaralas, on Vallavalitsusel õigus nõuda täiendavaid andmeid ka kinnistuga piirneva ala kohta.

  (3) Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab Vallavalitsuse keskkonnaosakond reovee kohtkäitlusloa käesoleva eeskirja Lisas 2 toodud vormi kohaselt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest, tingimusel, et reovee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides.

  (4) Kui reovee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab Vallavalitsus sellest taotlejat keeldumise otsusega, tuues välja põhjenduse ja alused keeldumiseks.

  (5) Kohtkäitlusloa väljastamisest on õigus keelduda, kui reovee kohtkäitlusrajatis või selle asukoht ei vasta Määruses, käesolevas eeskirjas või veeseaduses toodud nõuetele.

  (6) Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee maksimaalne kogus ja reovee käitlusviis.

  (7) Reovee kohtkäitlusloa tähtaja saabudes on kinnistu omanikul õigus taotleda loa pikendamist. Loa pikendamiseks tuleb lisaks taotlusele esitada Vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonnale ka andmed kasutatud vee ja reovee kohtkäitluse koguste kohta viimasel kalendriaastal, kogumismahutite kasutamisel reovee äraveodokumendid viimase kahe aasta kohta. Luba pikendatakse kuni 5 aastaks, kui on järgitud varasema loa nõudeid ja tingimusi. Varasema loa tingimusi muudetakse, kui see tuleneb seadusest või reovee kohtkäitluse käigus on selgunud selle ohtlikkus keskkonnale või tervisekaitselisele heaolule.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamisel tuleb järgida ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit, reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja Vallavalitsuse ettekirjutusi. Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma viisil, mil tagatakse ohutus inimese tervisele, keskkonnale ja varale.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatiste omanik on kohustatud koheselt teavitama Vallavalitsust rajatise avariidest, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt üks kord viie aasta jooksul kontrollida.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kogumismahuti likvideerimisel tuleb reovee kogumismahuti enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhtaks pesta ja välja kaevata.

  (2) Reovee omapuhasti likvideerimiseks:
  1) tuleb kümme päeva enne lammutamise alustamist esitada Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale ehitusteatis. Kui Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist;
  2) tuleb viie tööpäeva jooksul pärast reovee omapuhasti likvideerimist esitada Vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus, tööde käigustehtud fotod ning ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (3) Reovee omapuhasti likvideerimise käigus tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale isikule;
  3) reovee omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud isikule.

  (4) Reovee omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast uue reovee omapuhasti valmimist.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise ja äraveo teenust osutav isik (edaspidi Reovee äravedaja) peab omama Viimsi valla territooriumil Vallavalitsuse registreeringut reovee äraveo teenuse osutamisel ja tegutsemisel Reovee äravedajana. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

  (2) Reovett on lubatud purgida ametlikesse purgimiskohtadesse vastavalt vee-ettevõtja ja reovee äravedaja vahelisele reovee vastuvõtu lepingule.

  (3) Reovee äravedaja on kohustatud väljastama teenuse tellijale igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta, näidates ära väljaveetud reovee koguse.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (5) Reovee kogumismahuti sisu komposteerimine ja laialilaotamine on Viimsi valla territooriumil keelatud.

  (6) Reovee kogumismahuti sisu pinnasesse juhtimine on lubatud vastavalt veeseaduse nõuetele.

  (7) Reovee äraveo teenust osutav isik peab taotlema tegevusloa ja vedajakaardi kuue kuu jooksul peale käesoleva määruse jõustumist.

§ 10.   Reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Viimsi valla territooriumil toimub reovee äraveo teenuse osutamine ning purgimisele vedamine registreeringut omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud Sõidukite poolt.

  (2) Registreeringut ja vedaja kaarte on õigus taotleda isikul:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on vähemalt üks EURO3, EURO4 või EURO5 normidele vastav Sõiduk. Juhul kui üks auto on mitme vedaja kasutuses, saab taotleda vedaja kaardi Sõidukile vaid üks ettevõte;
  3) kellel on Sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  4) kelle Sõiduk on varustatud GPS seadmega millega salvestatavat infot on kohustus säilitada vähemalt 6 kuud. Info GPS seadme olemasolu ja teenuse pakkuja kohta kantakse taotlusele;
  5) kelle Sõiduk on varustatud reoveemõõdikuga, mis mõõdab kohtkäitlusrajatisest väljaveetud reovee kogust;
  6) kellel on reovee äraveo teenuse osutamise kogemus vähemalt üks aasta või kui isik on tegutsenud vähem kui üks aasta, peab sõidukijuhil või Sõidukit opereerival isikul olema reovee äraveo teenuse osutamise kogemust vähemalt üks aasta, vastav info esitatakse kinnituskirjaga taotluse juures;
  7) kellel on kehtiv purgimisleping vee-ettevõtjaga.

  (3) Taotlus Viimsi valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale. Taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse Lisas 3.

  (4) Taotlus esitatakse iga Sõiduki kohta eraldi.

  (5) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

  (6) Vallavalitsusel on õigus keelduda isiku registreerimisest ja Sõidukile vedaja kaardi väljastamisest, kui taotleja on esitanud valeandmeid, tõendanud oma kvalifikatsiooni teise isiku referentsidega või rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid tegevusloa taotlemise ajal.

  (7) Peale taotluse läbivaatamist ja positiivse otsuse tegemist registreeritakse ettevõte Vallavalitsuses ning vedaja Sõidukile väljastatakse vedaja kaart.

§ 11.   Vedaja kaart

  (1) Vedaja kaart on Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna poolt väljastatud dokument, mis tõendab vastava Sõiduki õigust teostada reovee äravedu Viimsi valla territooriumil.

  (2) Vedaja kaart väljastatakse iga Sõiduki kohta eraldi.

  (3) Vedaja kaardile kantakse Sõiduki ja vedaja andmed ning teeninduspiirkonna ja purgimiskoha andmed. Vedaja kaardi vorm on esitatud määruse Lisas 4.

  (4) Vedaja kaart peab teeninduspiirkonnas sõitval Sõidukil olema nähtavalt esiklaasile kinnitatud.

  (5) Vedaja kaart kehtib kuni kaardil näidatud kehtivuskuupäevani või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.

  (6) Vedajal tuleb vedaja kaart Vallavalitsusele tagastada selle kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (7) Vallavalitsusel on õigus vedaja kaart kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:
  1) vedaja on reovee äraveo teenuse osutamisel rikkunud reovee või heitvee käitlemise nõudeid või käesolevat eeskirja;
  2) vedaja on kahel või enamal korral sõitnud teeninduspiirkonnas vedaja kaardita;
  3) vedaja on esitanud reovee üleandmisel kahel või enamal korral valeandmeid;
  4) vedaja on Viimsi valla territooriumil osutanud reovee äraveo teenust välja lülitatud GPS seadmega.

§ 12.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Vee-ettevõtjad kohustuvad teatama Vallavalitsusele vee tarbimiskogused, et võrrelda tarbitud joogivee ning tekkinud reovee koguseid. Kinnistu veevärgile peab olema paigaldatud veearvesti vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele ning veearvestid peavad olema taadeldud vastavalt mõõteseadusele.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon.

  (2) Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee äraveo teenust osutava Sõiduki GPS seadmega salvestatud sõitude väljavõtet.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste kasutamisjuhendi ning kasutusteatise esitamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Vallavalitsusel õigustühistada reovee äraveoteenuse osutamise tegevusluba või väljaantud reovee kohtkäitlusluba, samuti korraldada asendustäitmise korras rajatiste nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatiste likvideerimistähtaja ületamisel on järelevalve teostajal õigus korraldada kohtkäitlusrajatise likvideerimine asendustäitmise korras.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Seni kehtivad kohtkäitlusrajatise kasutamise load kehtivad kuni nendel märgitud tähtajani.

  (3) Reovee äravedajad, kes on sõlminud Viimsi valla vee-ettevõtjaga reovee äravedamise ja purgimise lepingud, peavad hiljemalt 1. jaanuariks 2017 olema varustanud oma Sõidukid GPS süsteemidega.

  (4) Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2016.

Lisa 1 Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks

Lisa 2 Reovee kohtkäitlusluba

Lisa 3 Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

Lisa 4 Vedaja kaart
[RT IV, 25.11.2022, 6 - jõust. 28.11.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json