Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Vastu võetud 18.01.2005 nr 4
RT IV, 26.04.2014, 54
jõustumine 14.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2019RT IV, 30.05.2019, 202.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja avaliku teabe seaduse § 431 lg 1 alusel.
[RT IV, 30.05.2019, 2 - jõust. 02.06.2019]

§ 1.   Registri asutamine ja registri ametlik nimi

  Määrusega asutatakse Viimsi valla jäätmevaldajate register ja kehtestatakse registri pidamise kord.

§ 2.   Registri eesmärk, nimi ja registri pidamise põhimõtted

  (1) Viimsi valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgiks on:
  1) andmete kogumine nende Viimsi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel;
  2) andmete kogumine registri pidamise korra (edaspidi kord) § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
  3) andmete kogumine korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud veopiirkonnas/piirkondades eri- või ainuõigust omavate jäätmevedajate kohta;
  4) andmete kogumine nende Viimsi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Viimsi Vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga.
  5) andmete kogumine korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud nende jäätmevaldajate kohta, kes on eelmise kalendriaasta jooksul olnud viivituses eri- või ainuõigust omavale korraldatud jäätmeveo jäätmevedajale teenustasu maksmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;

  (2) Registri ametlik nimi on Viimsi Jäätmevaldajate Register – lühendatult VJVR.

  (3) Registri pidamise põhimõtted
  1) Registrit peetakse vastavalt andmekogude seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse, muude riigi ja Viimsi valla õigusaktide ning registri pidamise korra sätetele.
  2) Register on oma tegevuses seotav teiste Viimsi valla andmekogudega.
  3) Registrisse kantakse andmed jäätmevaldajate ja jäätmevedaja kohta.

§ 3.   Registri omanik ja organisatsioon

  (1) Omanik ja asutaja
  1) Registri omanik on Viimsi vald.
  2) Registri asutaja on Viimsi Vallavolikogu.

  (2) Vastutav töötleja
  1) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Viimsi Vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakond.
[RT IV, 30.05.2019, 2 - jõust. 02.06.2019]
  2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
1. vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
2. korraldab registri pidamist reguleerivate Viimsi valla õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
3. korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
4. korraldab ja juhib registri pidamist ning kasutajate haldamist;
5. volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
6. tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;
7. lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
8. teostab registri pidamise üle järelevalvet;
9. teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Volitatud töötleja
  1) Registri volitatud töötleja on jäätmevaldaja konkreetses jäätmeveopiirkonnas. Registri mitteliitunute sektoris on volitatud töötleja Viimsi Vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakond.
[RT IV, 30.05.2019, 2 - jõust. 02.06.2019]
  2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
1. osaleb registri arendustöödel ja kasutuselevõtul;
2. täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
3. volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded volitatud töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
4. töötleb andmeid;
5. vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
6. teavitab koheselt vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest;
7. teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning korrast tulenevaid ülesandeid.
  3) Volitatud töötleja ülesandeid võib täita vallavalitsuse mõne teise osakonna ametnik vastava volituse alusel.
[RT IV, 30.05.2019, 2 - jõust. 02.06.2019]
  4) Käesoleva korra § 3 lg 3 punktis 3 nimetatud volituse väljastab vastutav töötleja.

§ 4.   Registri ülesehitus ja andmed

  (1) Registri ülesehitus
  1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.
  2) Register on internetipõhine.
  3) Registrisse kantud andmed jagunevad oma aktuaalsuselt kahte ossa:
1. Aktuaalsed andmed – jäätmevaldajate kehtivad andmed;
2. Mitteaktuaalsed andmed – jäätmevaldajate andmete muudatused ning algses ulatuses kehtivuse kaotanud jäätmevaldajate andmed.
3. Aktuaalsete ja mitteaktuaalsete andmete andmekoosseis on samasugune.

  (2) Jäätmeveo piirkonna andmed
  1) Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud veopiirkonna kohta kantakse registrisse:
1. elanike arv;
2. korrusmajade arv;
3. eramajade arv;
4. MTÜ-de ja sihtasutuste arv;
5. äriühingute arv;
6. tööstusettevõtete arv;

  (3) Jäätmevedaja andmed
  1) Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud veopiirkon(nas)dades eri- või ainuõigust omava jäätmevedaja kohta kantakse registrisse:
1. aadress;
2. registrikood;
3. kontakttelefon;
4. veopiirkonda teenindava jäätmeveoki numbrimärk;
5. andmed nende jäätmevedajate kohta, kellelt on eri- või ainuõigus ennetähtaegselt ära võetud ning eri- või ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise põhjus.

  (4) Jäätmevaldaja andmed
  1) Viimsi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel, kantakse registrisse järgmised andmed:
1. nimi;
2. aadress;
3. kontakttelefon;
4. isikukood või registrikood;
  2) Viimsi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Viimsi Vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga, kantakse registrisse järgmised andmed:
1. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isiku nimi;
2. aadress;
3. kontakttelefon;
4. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ja kehtivuse aeg;
5. viide Viimsi Vallavalitsuse korraldusele, millega on isik loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;
6. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus;
7. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isiku poolt Viimsi Vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lg-s 5 nimetatud kirjaliku selgituse esitamise aeg;
8. isik, kelle korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aeg on lõppenud või ennetähtaegselt lõpetatud ja kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga, nimi, aadress, kontakttelefon ja põhjendus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ennetähtaegse lõpetamise kohta.
  3) Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1. Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite arv ja iga jäätmemahuti kubatuur;
2. jäätmeteke segaolmejäätmete kohta ühes kalendrikuus;
3. jäätmeteke biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kohta ühes kalendrikuus;
4. jäätmeteke vanapaberi ja -papi kohta ühes kalendrikuus;
5. suurjäätmete teke ühes kalendrikuus;
6. jäätmeveo teenuse hind ühes kalendrikuus;
7. jäätmemahutite omanikuks oleva(te) isiku(te) nimi (nimed);
8. Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite keskmine tühjendamise kordade arv ühe kalendrikuu jooksul, lähtudes eelmise kalendriaasta 12 kalendrikuu andmetest.
  4) Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud nende jäätmevaldajate kohta, kes on eelmise kalendriaasta jooksul olnud viivituses eri- või ainuõigust omavale korraldatud jäätmeveo jäätmevedajale teenustasu maksmisega rohkem kui ühe kalendrikuu, kantakse registrisse järgmised andmed:
1. jäätmevaldaja, see on olmejäätmete tekitaja või muu isiku või asutuse, kelle valduses on olmejäätmed, nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood või registrikood;
2. võlgnevuse suurus;
3. võlgnevuse tekkimise aeg;
4. võlgnevuse täieliku tasumise aeg.

  (5) Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed
  1) Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed on:
1. andmete lisaja kasutajatunnus registris;
2. andmete lisamise aeg;
3. andmete viimase muudatuse tegija kasutajatunnus registris;
4. andmete viimase muudatuse tegemise aeg;
5. andmed ebaõigete või kontrollimist ja ajakohastamist vajavate andmete kohta;
  2) Vastutaval töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

  (6) Andmete õiguslik režiim
  1) Registri andmetel ja väljavõtetel ei ole õiguslikku tähendust.

§ 5.   Registri pidamise kord

  (1) Andmete esitamise ja registreerimise kord
  1) Käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmed kogub kokku ja sisestab registrisse registri volitatud töötleja.
  2) Registri volitatud töötleja on kohustatud alustama käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmete kogumist ja registrisse sisestamist koheselt pärast jäätmevedaja eri- või ainuõiguse kehtima hakkamist konkreetses veopiirkonnas. Registri volitatud töötleja kontrollib tema poolt registrisse sisestatud andmete õigsust ühe kalendrikuu tagant ning vajadusel viib registrisse sisse andmete muudatused.
  3) Käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmete töötlemisega, väljaarvatud nimetatud andmete kogumine, sisestamine ja andmete muudatuste sisestamine, tegeleb registri vastutav töötleja.
  4) Käesoleva korra § 4 lg 2 punktis 1 ja § 4 lg 3 punktis 1 nimetatud andmed sisestab registrisse registri vastutav töötleja.
  5) Juhul, kui registri volitatud töötleja eri- või ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas lõpeb või ennetähtaegselt lõpetatakse, võtab registri vastutav töötleja eri- või ainuõiguse kaotanud jäätmevedaja töötajatelt ära juurdepääsuõiguse registrile.
  6) Peale eri- või ainuõiguse andmist uuele jäätmevedajale olmejäätmete veoks konkreetses veopiirkonnas, võimaldab registri vastutav töötleja uue eri- või ainuõigust omava jäätmevedaja volitatud töötajatele juurdepääsu registrile, arvestades korra § 5 lg 5 punktis 3 sätestatut. Registrile juurdepääsuõiguse andmisega registri volitatud töötleja volitatud töötajatele loetakse register üleantuks uuele eri- või ainuõigust omavale jäätmevedajale.

  (2) Registrist andmete väljastamise kord
  1) Register on avalik ja selle kasutamine on tasuta.
  2) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada kohaliku omavalitsuse pädevad ametiisikud neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks.
  3) Käesoleva korra § 5 lg 2 punktis 2 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.
  4) Registrisse kantud piiratud kättesaadavusega andmeteks on käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmed, mis on vaadeldavad isikuandmetena isikuandmete kaitse seaduse § 4 tähenduses.
  5) Käesoleva korra § 5 lg 2 punktis 4 nimetatud andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ja nendest väljavõtete tegemiseks on tarvilik, et
1. vastavate andmete saamine on vajalik andmete väljastamist taotlevale isikule seaduse või välislepinguga pandud ülesannete täitmiseks või
2. isik taotleb tema enda kohta käivatest andmetest väljavõtte tegemist.
  6) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve. Avaldus võib olla:
1. kirjalik;
2. elektrooniline;
3. suuline.
  7) Soovitud andmed väljastatakse kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud järgmiselt:
1. suulise päringu korral koheselt;
2. kirjaliku päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest avaldusel märgitud aadressile.

  (3) Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord
  1) Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub tarkvara abil käesoleva korra § 4 lg 5 punktis 1 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavate andmete registreerimisega ja nende regulaarse läbivaatamisega vastutava töötleja poolt.

  (4) Ebaõigetest andmetest teatamise ja parandamise kord
  1) Registri vastutav või volitatud töötleja, avastades ebaõigete andmete sisaldumise registris, on kohustatud ebaõiged andmed viivitamatult parandama. Kui ebaõiged andmed avastab registri volitatud töötleja, parandab ta ebaõiged andmed ning teavitab ebaõigetest andmetest ja nende parandamisest koheselt registri vastutavat töötlejat. Kui ebaõiged andmed avastab registri töötleja, parandab ta ebaõiged andmed ning teavitab ebaõigetest andmetest ja nende parandamisest koheselt registri volitatud töötlejat.
  2) Kui registrisse kantud ebaõiged andmed avastab käesoleva korra § 5 lg 2 punktides 2, 3 või 5 nimetatud isik, on ta kohustatud viivitamatult teatama ebaõigetest andmetest registri töötlejale. Registri töötleja, saades teada käesoleva punkti alusel ebaõigetest andmetest, tegutseb vastavalt korra § 5 lg 4 punktis 1 sätestatule.

  (5) Juurdepääsuõiguste haldamine
  1) Andmetele juurepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne.
  2) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.
  3) Registri vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule või töötajale registri andmetele juurdepääsuõiguse andmine toimub järgmiselt:
1. ametnikule või töötajale registrile juurdepääsuõiguse andmiseks esitab vastava ametniku või töötaja vahetu ülemus registri vastutava töötleja juhile kirjaliku taotluse;
2. korra § 5 lõike 5 punkti 3 alapunktis 1 nimetatud kirjalikus taotluses näidatakse ära volitatud ametniku või töötaja ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja registrile juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav ajaline pikkus;
3. korra § 5 lõike 5 punkti 3 alapunktis 1 nimetatud kirjalikule taotlusele lisatakse registri vastutava töötleja või registri volitatud töötleja kirjalikult vormistatud otsus vastava ametniku või töötaja volitamiseks registriga seonduvate tööülesannete täitmiseks;
4. registri vastutav töötleja annab ühe tööpäeva jooksul peale taotluse, mis vastab korra § 5 lg 5 punktis 3 nimetatud nõuetele, saamist taotluses nimetatud ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registrile ja teavitab sellest juurdepääsuõiguse saanud ametnikku või töötajat. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajaline või tähtajatu.
5. registri vastutava töötleja poolt volitatud ametnikul, kellele registri vastutav töötleja on andnud juurdepääsuõiguse registrile, on võimalik juurde pääseda kõikidele registris olemasolevatele andmetele.
6. registri volitatud töötleja poolt volitatud töötajal, kellele registri vastutav töötleja on andnud juurdepääsuõiguse registrile, on võimalik juurde pääseda üksnes oma veopiirkonda puudutavatele registrisse kantud andmetele.
  4) Registri vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule või töötajale antud tähtajaline juurdepääsuõigus registrile lõpeb peale juurdepääsuõiguse tähtaja möödumist. Registrile juurdepääsuõiguse pikendamine toimub vastavalt korra § 5 lg 5 punktis 3 toodule.
  5) registri vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule või töötajale antud registrile juurdepääsuõiguse ennetähtaegne äravõtmine toimub järgmiselt:
1. registrile juurdepääsuõiguse ennetähtaegseks äravõtmiseks esitab registri see töötleja, kes taotleb oma ametnikult või töötajalt juurdepääsuõiguse ennetähtaegset äravõtmist, registri vastutava töötleja juhile kirjaliku taotluse;
2. korra § 5 lõike 5 punkti 5 alapunktis 1 nimetatud kirjalikus taotluses näidatakse ära volitatud ametniku või töötaja ees- ja perekonnanime ja juurdepääsuõiguse sulgemise soovitav aeg;
3. registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.
  6) Registri vastutav töötleja võib omal algatusel koheselt sulgeda isiku juurdepääsu registri andmetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest põhjustest:
1. registrile juurdepääsuõigust omav isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või on korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;
2. registrisse juurdepääsuõigust omav isik on võimaldanud oma juurdepääsuõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

  (6) Registriandmete säilitamine
  1) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia, mille tegemise periood on 3 (kolm) kuud. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale või ühekordselt kirjutatavale andmekandjale ja säilitatakse üks aasta.
  2) Registrist tehakse arhiivikoopiad üks kord aastas ühekordselt kirjutatavale andmekandjale, mida säilitatakse alatiselt.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Registri järelevalve teostamise kord
  1) Järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon avaliku teabe seaduse järgmise osas ja vastutava töötleja selleks volitatud ametnik registri pidamise korra ja vastutava töötleja korralduste täitmise üle.
[RT IV, 30.05.2019, 2 - jõust. 02.06.2019]
  2) Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest.

  (2) Registri pidamise finantseerimise ja likvideerimise kord
  1) Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse valla eelarvest.
  2) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.
  3) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.
  4) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Viimsi Vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamisele. Määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.
  5) Andmete üleandmine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.
  6) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes "Viimsi Teataja" ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (2) Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

/otsingu_soovitused.json