Teksti suurus:

Saue Vallavalitsuse 29.08.2018 määruse nr 8 „Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2024, 2

Saue Vallavalitsuse 29.08.2018 määruse nr 8 „Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 22.05.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3 ning Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. aasta määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 4 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavalitsuse 29.08.2018 määrust nr 8 „Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kool käesoleva määruse kohaselt on ka punktides 1 kuni 2 nimetatud ühtse asutusena koos tegutsev haridusasutus:
  2) koolieelne lasteasutus;
  3) põhikool.“;
  4) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Vanemate esindajate arv kujuneb kooliastmete arvu alusel. Alla viiesaja õpilasega koolis kuulub hoolekogu koosseisu kooliastme kohta üks vanemate esindaja. Üle viiesaja õpilasega koolis kuulub hoolekogu koosseisu kooliastme kohta kuni kaks vanemate esindajat.“;
  5) paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.“;
  6) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Hoolekogu koosseisu liikmete arv ja jaotus kujuneb käesoleva korra alusel arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimusi, sealjuures ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli hoolekogu kooli osa vanemate esindajate arv ei ole suurem kui koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lubatud lasteaia vanemate esindajate arv samas asutuses“;
  7) paragrahvi 6 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.“;
  8) paragrahvi 7 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Valitavate esindajate arv kujuneb käesoleva korra alusel arvestades õigusaktides toodud minimaalset vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate arvu.“;
  9) paragrahvi 7 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.“;
  10) paragrahvi 8 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.“;
  11) paragrahvi 11 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub hääletamise teel hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.“.
  12) paragrahvi 13 lõiget 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Hoolekogu koosolekutest võtab vajadusel osa kooli direktor.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Olemasolevate hoolekogude koosseisu liikmete jaotus ja koosseis viia kooskõlla käesoleva määrusega hiljemalt 31. oktoobriks 2024.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Andres Laisk
vallavanem

Kirsti Saar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json