KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 5

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 19.06.2015 nr 32

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruses sätestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Haapsalu linnas eesmärgiga tagada avalik kord linnas toimuvatel avalikel üritustel.

§ 2.   Avalik üritus

  Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

§ 3.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid, mis toimuvad määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus (sealhulgas staadionil).

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri staadionil toimuva spordivõistluse või spordiürituse korraldamist ja pidamist.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused linnavalitsus.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine 

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitatakse linnavalitsust avaliku ürituse teate (Lisa) esitamisega vähemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kuus kuud enne ürituse toimumist.

  (2) Avaliku ürituse teates peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus ja vorm (võistlus, lõbustusüritus, laat jne);
  2) ürituse sisu kirjeldus;
  3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
  4) ürituse toimumise kuupäev või kuupäevad;
  5) lava, tribüüni, telgi või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamine (lisada asendiplaan);
  6) ettevalmistusaeg ürituse toimumise kohas (lava, tribüüni, telgi vms püstitamine) ja püstitatud konstruktsioonide eemaldamise ja koristamise aeg;v
  7) ürituse alguse ja lõpu kellaaeg;
  8) eeldatav osavõtjate arv;
  9) tänavate sulgemise vajadus või liikluse või parkimise ümberkorraldamise vajadus;
  10) kaubandustegevus ja alkohoolse joogi müük;
  11) ilutulestiku korraldamine ( sh kasutatava pürotehnilise toote kategooria);
  12) heli- või valgustusseadmete kasutamine;
  13) üritusel korda tagava turvaettevõtja olemasolul ettevõtja nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
  14) kui korraldaja on juriidiline isik- juriidilise isiku nimi, aadress ja registrikood või mittejuriidilisest isikust ühenduse nimi ja aadress, esindaja nimi ja sidevahendi andmed (mobiiltelefoni number, e-posti aadress);
  15) kui ürituse korraldaja on füüsiline isik- ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress ning sidevahendi andmed (mobiiltelefoni number, e-posti aadress);
  16) muud olulised andmed avaliku ürituse korraldamise kohta.

  (3) Avaliku ürituse teatele tuleb vajadusel lisada:
  1) liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused, vajalikud liikluskorraldusvahendid, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, kui korraldamisega kaasneb vajadus liikluse ümberkorraldamiseks;
  2) kui avaliku üritusega kaasneb ühissõidukite ümbersuunamine, tuleb avaliku ürituse korraldamise teatele lisada Lääne Maavalitsusega kooskõlastatud ühissõidukite ümbersõiduskeem;
  3) turvaplaan, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv ja tööülesanded, turvatsoonid ning esemed, mida on keelatud kaasa võtta, kui avaliku ürituse olemusest tulenevalt võib eeldada kõrgendatud turvariski selle läbiviimise ajal;
  4) illustreeriv joonis, kui soovitakse püstitada ajutist ehitist, paigaldada suuremõõtmelist inventari või avalikustada reklaami või muud teavet;
  5) avalik ürituse toimumiskoha omaniku või valdaja kooskõlastus.

  (4) Avaliku ürituse teate ja sellele lisatavad dokumendid allkirjastab avaliku ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 5.   Avaliku ürituse teate menetlemine

  Linnavalitsus kontrollib teate vastavust määruses esitatud nõuetele ning nõutud dokumentide olemasolu. Kui avaliku ürituse korraldaja ei esita nõutud dokumente või esineb dokumentides puudusi, määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui korraldaja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud, võib avaliku ürituse korraldamise teate jätta läbi vaatamata. Linnavalitsusel on õigus küsida avaliku ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik nõusoleku andmise otsustamiseks.

§ 6.   Avaliku ürituse pidamise luba

  (1) Avaliku ürituse pidamiseks annab loa linnavalitsus, kui avaliku ürituse teade on esitatud käesoleva määruse nõuetele vastavalt ning saanud vajalikud kooskõlastused.

  (2) Avaliku ürituse pidamise loas märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus ja vorm;
  2) avaliku ürituse korraldaja nimi, aadress ja sidevahendi andmed;
  3) avaliku ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise kuupäevad ja kellaajad;
  5) avaliku ürituse pidamise tingimused.
  6) avaliku ürituse pidamisega kaasnev õigus tänava sulgemiseks;
  7) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel korraldajale tehtud märkused, mida ürituse korraldamisel ja pidamisel arvestada.

  (3) Linnavalitsus edastab teate loa andmise kohta avaliku ürituse korraldamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuurile ning teistele haldus- ja järelevalveorganitele vastavalt kokkuleppele.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsus võib keelduda avaliku ürituse korraldamise loa andmisest eelkõige, kui:
  1) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel on kooskõlastaja jätnud kooskõlastuse andmata ning välistanud ürituse toimumise korraldaja soovitud viisil või asukohas;
  2) avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu või korraldaja on esitanud valeandmeid;
  3) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  4) avaliku ürituse teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud tähtaega ning linnavalitsus ei pea võimalikuks ürituse pidamise luba etteteatamise tähtaja lühidust arvestades anda;
  5) samas kohas ja samal ajal toimub varem väljastatud loa kohaselt teine avalik üritus või on linnavalitsusel teave samas kohas ja samal ajal toimuvast avalikust koosolekust või spordiüritusest.

  (2) Linnavalitsus võib juba väljaantud loa tunnistada kehtetuks, kui selguvad asjaolud, mis muudavad võimatuks avaliku ürituse toimumise (nt ülekaalukas avalikkuse vastuseis ürituse toimumisele vms).

3. peatükk Avaliku ürituse pidamine  

§ 8.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Avalikku üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud loa olemasolul.

  (2) Juriidilisest isikust avaliku ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja või käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt määratud isik peab olema avaliku ürituse teate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni avaliku ürituse lõppemisest avaliku ürituse teates esitatud kontakttelefonil kättesaadav.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldamise loas esitatud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
  2) tagama avaliku ürituse rahumeelse pidamise ja avalikust üritusest osavõtjate ohutuse;
  3) tagama, et avaliku ürituse pidamisel kasutatavad esemed ei ohusta avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, vara või keskkonda;
  4) lõpetama viivitamata avaliku ürituse, kui avaliku üritusega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht või ilmnevad korrakaitseseaduse paragrahvis 62 nimetatud asjaolud;
  5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks avalikul üritusel;
  6) tagama avaliku ürituse pidamise kohast avaliku ürituse ajaks paigaldatud asjade eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast avaliku ürituse lõppemist;
  7) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle pidamise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise.

4. peatükk Rakendussätted  

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist kooskõlastatud avalike ürituste korraldajad peavad järgima käesoleva määruse kolmandas peatükis sätestatud nõudeid.

Andreas Rahuvarm
Volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse teatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json