HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 271

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 18.06.2015 nr 22
RT IV, 30.06.2015, 17
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse eralapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoiuteenus) osutaja toetamist Pärnu linna eelarvest.

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse andmise alused, toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord ning järelevalve toetuse kasutamise üle.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) lapsehoiuteenus – lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja;
  2) lapsehoiuteenuse osutaja – lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  3) laps - pooleteise- kuni kolmeaastane laps;
  4) lapsevanem – lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

§ 3.   Toetuse andmise alused

  (1) Toetus antakse lapsehoiuteenuse osutajale töötajate töötasude, ruumide majandamiskulude ja mänguvahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks.

  (2) Toetuse saamise õigus on lapsehoiuteenuse osutajal tema teenusel oleva lapse eest, kui lapse elukoht, mis ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, on Pärnu linn.

  (3) Toetust makstakse lapse eest, kelle vanem on taotlenud lapsele kohta Pärnu linna munitsipaallasteaias ja kellele ei ole teeninduspiirkonna lasteaias kohta pakkuda ning lapsevanem on nõus lasteaia koha asendamisega lapsehoiuteenusega.

  (4) Toetust makstakse kuni 11 kuu eest õppeaastas lapse eest, kes kasutab tegelikult kohta.

  (5) Lapse eest, kes kasutab osaajalist kohta, makstakse toetust proportsionaalselt koha kasutamisega.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutajale makstakse toetust lapsehoiuteenuse hinnakirja alusel, millest on maha arvatud lapsevanema poolt kaetav osa. Toetus ei või olla suurem kui linnavalitsuse hallatavate ujulata lasteaedade keskmine tegevuskulu maksumus.

  (2) Lapsehoiuteenuse eest maksab lapsevanem lapsehoiuteenuse osutajale summa, mis on võrdne linnavalitsuse hallatavas ujulata lasteaias vanemate poolt kaetava osa määraga.

  (3) Toidupäeva maksumuse tasub lapsevanem.

§ 5.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on lapsevanema poolt linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) esitatud taotlus lapsehoiuteenuse kasutamiseks.

  (2) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja oma otsusega 30 päeva jooksul.

  (3) Taotluse rahuldamise korral sõlmib haridus- ja kultuuriosakond lapsehoiuteenuse osutajaga ja lapsevanemaga toetuse kasutamise kolmepoolse lepingu, milles sätestatakse:
  1) lepingu tähtaeg;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  4) toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja kohustused;
  5) lapsevanema õigused ja kohustused;
  6) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  7) toetuse mittesihtotstarbelise kasutamisega kaasnevad sanktsioonid;
  8) muud lepingus vajalikud tingimused.

  (4) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus selle lapsehoiuteenuse osutaja toetamiseks lõppenuks .

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult informeerima linnavalitsust riikliku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud lapsehoiuteenuse osutaja õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (2) Linnavalitsuse esindajal on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

  (3) Linnavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) lapsehoiuteenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse andmise perioodi kestel;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2015.

/otsingu_soovitused.json