Teksti suurus:

Pärnu linna huvikoolide põhimääruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 18

Pärnu linna huvikoolide põhimääruste muutmine

Vastu võetud 18.06.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, huvikooli seaduse § 7 ja Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ § 68 lõike 2 alusel.

§ 1. Pärnu Linnavolikogu 20. märtsi 2008 määruse nr 9 "Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine" lisaga nr 3 kinnitatud „Pärnu Linna Spordikooli põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:
1) lisa 3 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Pärnu Spordikooli põhimäärus";
2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Huvikooli täielik nimi on Pärnu Spordikool.
(2) Pärnu Spordikool (edaspidi spordikool) asub Pärnu linnas.“;
3) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) Pärnu Spordihalli (Riia mnt 129, edaspidi spordihall) haldamine;“;
4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktidega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:
„13) kergejõustikuhalli (Väike-Kuke 8c) haldamine;
14) ujula (Metsa 19) haldamine.“;
5) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) spordihalli, kergejõustikuhalli ja ujula haldamine ning sporditeenuste (sh tasuliste teenuste) osutamine“;
6) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.“,
7) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
"(6) Spordikooli rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.".
§ 2. Pärnu Linnavolikogu 18. märtsi 2010 määruses nr 10 „Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt
"Pernova Hariduskeskuse põhimäärus".
2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Huvikooli täielik nimi on Pernova Hariduskeskus. Huvikooli postiaadress on Kooli 6b, 80019 Pärnu.
(2) Pernova Hariduskeskus (edaspidi huvikool) tegutseb järgmistel aadressidel:
1) Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu;
2) Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu;
3) Pernova Motomaja, Nurme tee 13, Audru vald.“
3) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"7) võimaluste tagamine üldhariduskoolide õppekava järgsete tundide läbiviimiseks;";
4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
"8) käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud majade haldamine.";
5) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Huvikooli raamatupidamist korraldab linnavalitsus.";
6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Huvikooli rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.".
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avalikustamisest. Määruse § 2 jõustub 01. septembril 2015.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json