Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Käina Raamatukogu ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 20

Käina Raamatukogu ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Vastu võetud 18.06.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja Käina Vallavolikogu 21. mai 2015.a määruse nr 31 „Käina Raamatukogu põhimäärus“ § 3 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käina raamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Käina Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu eriteenused on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Käina Vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad:
  1) kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus ära võetud või
  2) kellel on võlgnevus raamatukogu ees.

  (5) Eeskiri on lugejatele kättesaadav raamatukogus kohapeal ja raamatukogu kodulehel.

§ 2.   Lugeja registreerimine

  (1) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord.

  (2) Registreerimiskaardile märgib lugeja järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber (numbrid);
  5) elektronposti aadress.

  (3) Lugeja kinnitab registreerimiskaardil allkirjaga, et on tutvunud ja nõustub täitma eeskirja ning on nõus oma isikuandmete kandmisega raamatukogu lugejate andmebaasi.

  (4) Registreerimiskaardile märgitud andmed kantakse lugejate andmebaasi.

  (5) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks seadusliku esindaja nõusolekul.

  (6) Soovi korral väljastatakse lugejaks registreerinule lugejapilet. Esimene lugejapilet on tasuta. Lugejapiletit asendab ID kaart.

  (7) Kadunud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapileti asendamine uuega on tasuline.

  (8) Lugeja ümberregistreerimist ja andmete kontrollimist teostatakse igal aastal lugeja esimesel raamatukogu külastusel.

§ 3.   Lugeja andmete kasutamine

  (1) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ja statistilistel eesmärkidel.

  (2) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta andmeid kolmandale isikule, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 4.   Teaviku laenutamine, kasutamine ja tagatised

  (1) Teaviku laenutamiseks esitab lugeja lugejapileti või ID kaardi.

  (2) Teaviku laenutamisel kasutamiseks väljaspool raamatukogu (kojulaenutus) on tagastustähtaeg raamatutel 30 kalendripäeva, ajakirjadel ja auvistel 14 päeva. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikule on raamatukogul õigus seada laenutuspiirang.

  (3) Ajakirja ja ajalehe viimaseid numbreid saab kasutada ainult raamatukogu ruumides (kohalkasutus).

  (4) Tagastustähtaega on võimalik pikendada kui teavikut ei soovi laenata teine lugeja. Tagastustähtaega saab pikendada raamatukogus, telefoni või elektronposti teel või veebikataloogi RIKSWEB (edaspidi RIKSWEB) kaudu.

  (5) Lugejat, kes ei ole teavikuid tagastanud ega tähtaega pikendanud kolme kuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

  (6) Pikaajalisele võlglasele uut teavikut ei laenutata ja laenutatud teaviku tagastamistähtaega ei pikendata.

  (7) Lugejalt, kes regulaarselt tagastamistähtajaks teavikut ei tagasta, võib raamatukogu teaviku laenamise õiguse ära võtta üheks aastaks.

  (8) Kui raamatukogu andmebaasis on lugeja elektronposti aadress, saadetakse talle teade tagastustähtaja lõppemisest.

  (9) Raamatukogus puuduvad teavik tellitakse lugeja soovil raamatukoguvahelise laenutuse teel teisest Eesti raamatukogust. Lugeja tasub teaviku tellimisega seotud postikulu vastavalt kehtivale postiteenuse hinnakirjale.

  (10) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Hiiu maakond või
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenata teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu.

  (2) Lugejal on võimalik panna end raamatukogus leiduva kuid teise lugeja käes oleva teaviku järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja kokkulepitud ajal teavikule järele ei tule, laenutatakse see järgmisele soovijale.

  (3) Lugejal on õigus laenata korraga kuni kümme teavikut.

  (4) Iga kuu esimesel tööpäeval on lugejal õigusteavik tagastada viivisevabalt. Viivisevaba päev ei vabasta lugejat eelnevalt tasumata viiviste jm maksete eest.

  (5) Soovi korral on lugejal õigus saada raamatukoguhoidjalt salasõna RIKSWEBi sisselogimiseks ja paluda individuaalset kasutajakoolitust infootsinguks RIKSWEBis.

§ 6.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Teaviku laenamisel on lugeja kohustatud kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb raamatukogu informeerida. Kui teaviku rikkumine avastatakse tagastamisel, vastutab rikkumise eest teaviku tagastanud lugeja.

  (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ja esitama uued andmed.

  (3) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtajaks.

  (4) Teaviku tagastamistähtajaks tagastamata jätmisel on raamatukogul õigus nõuda lugejalt viivist 0,05 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

  (5) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaga või tasuma summa vastavalt raamatu väärtusele. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab seaduslik esindaja. Teaviku hinna määrab raamatukogu direktor.

  (6) Lugeja vastutab kasutatava teaviku, seadme või muu raamatukogu inventari rikkumise eest ning on kohustatud raamatkogule tekitatud kahju hüvitama. Hinna määrab raamatukogu direktor.

  (7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad sellest eeskirjast.

§ 7.   Avaliku internetipunkti kasutamine

  (1) Avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) AIP kasutamine on kõigile soovijaile tasuta.

  (3) Arvutitest on võimalik dokumente välja printida. Printimiseks on vajalik raamatukogu töötaja nõusolek, printimine on tasuline.

  (4) AIP kasutamiseks on võimalik aega ette broneerida kohapeal või telefoni teel.

  (5) AIP kasutajale on keelatud:
  1) teha muudatusi arvuti seadistuses ja installeerida programme;
  2) omavoliliselt arvutit taaskäivitada ja välja lülitada (RESTART nupu kasutamine);
  3) arvuti kasutamise ajal süüa ja juua.

  (6) AIP kasutaja peab kõigist arvuti probleemidest ja tõrgetest teavitama raamatukogu töötajat.

  (7) Pärast arvuti kasutamise lõpetamist ei tohi kasutaja arvutit välja lülitada, küll aga peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid.

§ 8.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb hoida korda ja vaikust. Lubamatu on tegevus, mis rikub raamatukogu vara ja häirib raamatukogus viibijaid.

  (2) Raamatukogu ruumides on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.

  (3) Raamatukogu töötajal on õigus keelduda eeskirja ja korda rikkuva isiku teenindamisest ja nõuda tema lahkumist raamatukogust. Vajadusel võib raamatukogu töötaja välja kutsuda turvateenust osutuva firma või politsei.

  (4) Raamatukogu ei vastuta raamatukogus valveta jäetud isiklike esemete eest.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 28. mai 2008.a määrus nr 43 „Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 10. oktoobri 2012.a määrus nr 5 „ Käina Raamatukogu avaliku internetipunkti sisekorraeeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json