KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Anija vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 35

Anija vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 18.06.2015 nr 51

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Anija vallas.

  (2) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek korrakaitse seaduse mõistes.

  (3) Määrust kohaldatakse kooskõlas Anija valla põhimäärusega, Anija valla heakorra eeskirjaga, välireklaami paigaldamise eeskirjaga ning teiste vastavate õigusaktidega.

  (4) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2.   Ürituse kavandamise põhimõtted

  (1) Ürituse kavandamisel nähakse ette abinõud üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse tagamiseks, näiteks kaasatakse turvatöötajad või piiratakse ohtlikud kohad tõketega.

  (2) V älditakse ürituse korraldamist öörahu ajal.

  (3) Liikluse häirimise vähendamine ürituse korraldamisel avalikult kasutataval teel:
  1) püütakse vähendada aega, mil liiklus on üritusest häiritud;
  2) välditakse tööpäeva hommikust ja õhtust aega, mil liiklus on tavapärasest tihedam.

  (4) Kõrgendatud turvariskiga üritusel kaasatakse korra tagamisse turvaettevõtja turvaseaduse tähenduses.

  (5) Kõrgendatud turvariskiga on tegemist juhul, kui üritusega kaasneb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
  1) liikluse oluline ümberkorraldamine;
  2) III ja IV kategooriate ilutulestiku korraldamine;
  3) muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua kõrgendatud ohu.

  (6) Alaealistele suunatud üritus lõpetatakse vähemalt üks tund enne Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.

  (7) Ürituse reklaam peab sisaldama teavet:
  1) erivajadustega inimeste abistamiseks mõeldud vahendite kohta, kui need on olemas;
  2) asjaolude kohta, mis võivad takistada erivajadustega inimeste juurdepääsu üritusele, kui need esinevad.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse esitamine

  (1) Ürituse loa taotlus koos kõigi käesolevas eeskirjas nõutud lisadokumentidega, esitatakse hiljemalt 15 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda juhul, kui avalik üritus toimub selleks ettenähtud ehitises või selle territooriumil või juhul, kui organiseerib Anija Vallavalitsus.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus esitatakse vastavalt lisatud vormile (lisa nr 1) ning on kättesaadav elektrooniliselt Anija valla veebilehel ja paberkandjal vallakantseleis.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda avaliku ürituse korraldajalt täiendavate toimingute teostamist või teavet ürituse toimumise ja korraldamise üksikasjade kohta.

  (5) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud:
  1) turvatöötajate arv ja paiknemine;
  2) evakuatsiooniteed;
  3) päästemeeskondade sisenemisteed;
  4) meditsiinilise abi tagamise kirjeldus;
  5) pürotehnika kasutamine, koht, aeg;
  6) lahtise tule kasutamine, koht, aeg;
  7) turvalisuse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (6) Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada inventari, näiteks tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja asendiplaaniline lahendus.

  (8) Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubagrupid.

  (9) Loa taotlus peab olema kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga ja Päästeametiga.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise nõude.

  (2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab paragrahvi 5 lõikes 2 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (3) Avaliku ürituse luba või sellest keeldumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusena.

  (4) Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

  (5) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab vallavalitsus ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Keeldumise aluseks võib olla:
  1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses nimetatud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Anija valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) korraldaja ei täida avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotleja korraldatud avalikul üritusel jäetud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja ettekirjutused.

  (3) Vallavalitsus põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestust piirata.

§ 6.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastutus

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama valla avaliku korra ning heakorra- ja jäätmekäitluse nõudeid;
  5) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  6) täitma vallavalitsuse ja üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  7) ealiste piirangutega avaliku ürituse korraldamisel tuleb sellest teatada ürituse reklaamimisel.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

  (2) Avalikul üritusel toimuva kaubandustegevuse korraldamisel lähtutakse kaubandustegevuse seadusest.

  (3) Spordiseaduses nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisel kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

  (4) Avalikel üritustel või valla haldusterritooriumil ilutulestiku korraldamisel kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega toimub loa taotlemine ja menetlemine lõhkematerjaliseaduse alusel.

  (5) Avaliku koosoleku läbiviimine valla haldusterritooriumil toimub korrakaitse seaduse alusel.

  (6) Ürituse loa andjal on õigus teha määruse nõuete järgimiseks ettekirjutusi.

§ 9.   Avaliku ürituse kontrollimine

  Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad vallavalitsuse poolt nimetatud ametnikud.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json