Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest Puhja vallale määratud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2016, 34

Riigieelarvest Puhja vallale määratud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 29.06.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „ Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Puhja vallale riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise määratud vahendite kasutamine.

§ 2.  Sotsiaaltoetuste maksmiseks ja -teenuste arendamise kuludeks eraldatud vahendite kasutamise põhimõtted

 (1) Sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendeid kasutab Puhja Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) korralduse alusel alljärgnevalt:
 1) abivajavate isikute toimetulekut toetavate teenuste korraldamiseks;
 2) sotsiaalteenuse osutamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
 3) sotsiaalteenuse pakkujate koolituskuludeks;
 4) sotsiaalhoolekandega seotud projektide kaasfinantseerimiseks.

 (2) Puuetega laste hooldamiseks eraldatud vahendeid kasutab Vallavalitsus korralduse alusel alljärgnevalt:
 1) hooldajatoetuse maksmiseks;
 2) puudega laste hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks;
 3) puudega laste peredele sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks;
 4) koolituste korraldamiseks ja koolituste eest tasumiseks.

 (3) Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks eraldatud vahendeid kasutab Vallavalitsus korralduse alusel alljärgnevalt:
 1) sotsiaaltöötajate täiendavate teenistusülesannete täitmise hüvitamiseks;
 2) sotsiaaltöötajate koolituskuludeks;
 3) sotsiaaltöötajatele vajalike töövahendite ja inventari soetamiseks.

 (4) Vallavalitsus võib sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetust kasutada ka muude sotsiaalteenuste arendamise ja käivitamise kuludeks, täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

 (2) Määrust rakendatakse 1. juulist 2016.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vahur Jaakma
volikogu esimees