KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Ilutulestiku korraldamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2017, 1

Ilutulestiku korraldamise kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 20
jõustumine 04.07.2017

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse §-de 34 ja 35 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Ilutulestiku korraldamise korra eesmärk on reguleerida loa andmist Tallinna linnas ilutulestiku korraldamiseks:
  1) avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilise tootega;
  2) F4-kategooria pürotehnilise tootega.

§ 2.   Loa taotlemine

  (1) Ilutulestikku korraldada sooviv isik esitab Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) ilutulestiku korraldamise loa taotluse (edaspidi taotlus) avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS kaudu või linnakantselei avaldatud vormil paberil linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), kus taotlus registreeritakse. Taotlusele tuleb lisada nõutavad lisadokumendid ja nõusolekud.

  (2) Taotlus esitatakse kõige hiljem viis tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

  (3) Taotluse vorm on kättesaadav avalike kogunemiste infosüsteemis AKIS, Tallinna veebilehel www.tallinn.ee ja linnakantselei teenindusbüroos.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnakantselei edastab taotluse arvamuse saamiseks linnavalitsuse korrakaitsevaldkonna nõunikule ja ilutulestiku toimumiskoha järgsele linnaosa valitsusele. Arvamus taotluse kohta tuleb linnakantseleile edastada kahe tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest linnakantseleilt.

  (2) Linnakantselei annab ilutulestiku korraldamise loa viie tööpäeva jooksul taotluse linnakantseleisse laekumise päevast arvates või keeldub loa andmisest lõhkematerjaliseaduse § 35 lõike 5 kohaselt.

  (3) Ilutulestiku korraldamise loa või selle andmisest keeldumise allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 määrus nr 26 „Klasside III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamise loa taotlemise ja menetlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 määruse nr 99 „Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend" § 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Spordiürituse luba ja selle andmisest keeldumine vormistatakse käesoleva määruse lisade 2-3 kohaselt ning dokumendid allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.".

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 4. juulil 2017.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json