Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Konguta piirkonnakogu statuut

Väljaandja:Konguta Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2017, 24

Konguta piirkonnakogu statuut

Vastu võetud 28.06.2017 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 4 ja § 6 lõige 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev statuut reguleerib piirkonnakogu moodustamist Konguta valla territooriumil (edaspidi piirkond), piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

§ 2.   Piirkonnakogu

  Piirkonnakogu on piirkonna elanike esindajate kogu, mis moodustatakse piirkonna elanik huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel.

§ 3.   Piirkonnakogu pädevus

  (1) Piirkonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule ja - valitsusele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

  (2) Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud vallaeelarve koostamise protsessist ja esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks.

  (3) Piirkonnakogu informeerib vallavolikogu ja – valitsust piirkonna probleemidest ja vajadusest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (4) Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:t
  1) valla arengukava ja eelarvestrateegia;
  2) valla üldplaneering ja selle muudatused;
  3) muud piirkonna jaoks olulised eelnõud.

  (5) Piirkonnakogul on õigus taotleda valla eelarvest vahendeid oma tegevuse toetuseks.

§ 4.   Piirkonnakogu moodustamine

  (1) Piirkonnakogu moodustatakse 2017 aasta kohalike omavalitsuste valimiste valimistulemuste alusel. Kohad piirkonnakogus jaotatakse piirkonnas elavate volikogu valimistel kandideerinud ja enim hääli saanud isikute vahel, kes ei osutunud volikokku valituks.

  (2) Piirkonnakogu liikmete arv on maksimaalselt seitse (7).

  (3) Kui liige lahkub piirkonnakogust, asub tema asemele valimistel saadud häälte poolest järgmine isik.

§ 5.   Piirkonnakogu töökorraldus

  (1) Piirkonnakogu töövormiks on koosolek

  (2) Esimese piirkonnakogu koosoleku kutsub kokku 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiseni ametis olev volikogu esimees.

  (3) Piirkonnakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

  (4) Piirkonnakogu päevakorrapunktide arutelule on piirkonnakogul õigus kaasata valla ametisikuid jt spetsialiste olenevalt arutusele tulevatest küsimustest.

  (5) Piirkonnakogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (6) Piirkonnakogu koosolekute läbiviimiseks on piirkonnakogul õigus tasuta kasutada piirkonnas asuvaid vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega.

  (7) Piirkonnakogul on õigus oma töökorda täpsustada võttes vastu sellekohase otsuse.

§ 6.   Piirkonnakogu esimees

  (1) Esimesel koosolekul valib piirkonnakogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe, määrates kindlaks nende volituse kestuse.

  (2) Esimees:
  1) kutsub kokku piirkonnakogu koosoleku ning juhib selle tööd;
  2) esindab piirkonnakogu suhtlemisel vallavolikogu ja – valitsusega;
  3) korraldab piirkonnakogu koosoleku protokollimist ja valla dokumendiregistrisse edastamist.

  (3) Aseesimees asendab esimeest tema äraolekul.

§ 7.   Otsuste langetamine piirkonnakogu koosolekul

  (1) Piirkonnakogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust.

  (2) Piirkonnakogu langetab otsuseid konsensuse alusel. Kui arutelust selgub, et konsensust ei ole võimalik saavutada, langetatakse otsus häälteenamusega. Vastuhääletajatel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.

§ 8.   Piirkonnakogu liikme õigused

  (1) Isiku saab nimetada piirkonnakogu liikmeks tema kirjalikul nõusolekul.

  (2) Piirkonnakogu liikmel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra kujundamiseks, osaleda päevakorraküsimuste arutelul ja hääletamisel.

  (3) Piirkonnakogu liige võib oma kohast loobuda teatades sellest kirjalikult esimehele.

§ 9.   Muudatused piirkonnakogu koosseisus

  Piirkonnakogus koosseisus teeb muudatusi piirkonnakogu koosolek, konsulteerides huvitatud isikutega, keda piirkonnakogust lahkunud või tagasikutsutud liige esindas.

§ 10.   Piirkonnakogu tegevuse lõpetamine

  (1) Piirkonnakogu volitused kestavad 2017. a kohalikel valimistel valitud Elva vallavolikogu volituste lõpuni

  (2) Enne volituste lõppemist võib piirkonnakogu teha ettepaneku valimiste tulemusena moodustuvale Elva vallavolikogule piirkonnakogu tegevuse jätkamiseks.

  (3) Piirkonnakogu võib oma tegevuse lõpetada enne tähtaega, kui selle poolt hääletab 3/4 piirkonna koosseisust.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Liina Tamm
vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json