Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Emmaste valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2017, 27

Emmaste valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 26.06.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja veeseaduse § 32 lg 5 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja kogumismahutite sisu äraveoga Emmaste valla haldusterritooriumil.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel antud õigusaktide kohaselt.

 (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) tegelevad reovee kohtkäitlusega ning seoses sellega kasutavad purgimisteenust;
 2) osutavad purgimisteenust.

 (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul peab veeseaduse kohaselt olema heitvee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi. Käesolevas eeskirjas hõlmab reovee mõiste ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet;
 2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, heitvee juhtimine pinnasele, pinnasesse või veekogusse, samuti reoveesette kompostimine tekkekoha kinnistul;
 3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti või omapuhasti;
 4) omapuhasti – reoveepuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
 5) reovee kogumismahuti – pealt suletav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
 6) purgimisteenus – reovee kohtkäitluserajatisest reovee või -sette eemaldamine ja äravedu fekaaliveokiga ning selle purglasse väljutamine.

 (2) Muid mõisteid kasutatakse eeskirjas veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende alusel antud õigusaktides toodud tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

§ 3.  Reovee kohtkäitluse ala

 (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmereovee käitlemiseks selle tekkekoha kinnistu piires.

 (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti.

 (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti on lubatud paigaldada kinnistule, mis jääb väljapoole Emmaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud ala.

 (4) Erandkorras on ajutiselt lubatud kasutada reovee kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

§ 4.  Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

 (1) Paigaldada võib sertifitseeritud reovee kogumismahuti või sertifitseeritud omapuhasti.

 (2) Vallavalitsuse kooskõlastuse alusel on lubatud katta olemasolev reovee kogumismahuti seestpoolt spetsiaalse vettpidava kihiga pädeva isiku poolt vastavalt toote paigaldamise juhendile.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peab olema lekkekindel ning kaitstud külmumise eest.

 (4) Reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas või puur- ning salvkaevu hooldusalas.

 (5) Reovee kohtkäitlusrajatis peab jääma elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik või pealt kinnine mahuti vähemalt 5 m kaugusele.

 (6) Reovee kogumismahutit peab olema võimalik aastaringselt tühjendada, tagatud peab olema fekaaliveoki juurdepääs.

 (7) Vältida tuleb vihma- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse.

 (8) Reovee kohtkäitlusrajatise mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

§ 5.  Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

 (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga.

 (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel või asendamisel uuega, tuleb vallavalitsusele esitada tehnosüsteemide muutmiseks ehitisteatis koos kinnistu asendiplaaniga.

 (3) Reovee kogumismahuti väljavahetamisel samaväärse vastu endises asukohas, selle materjali ning muutes mahtu vähem kui 2 m3, tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis avaldus koos kinnistu asendiplaaniga kooskõlastuse saamiseks.

 (4) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
 1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või rekonstrueerimisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, siis eraldi ehitusteatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega;
 2) vallavalitsuse nõusoleku või kooskõlastuse alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada teatis viie (5) tööpäeva jooksul mahuti paigaldamise päevast arvates. Vallavalitsusel on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tuvastamiseks.

§ 6.  Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

 (1) Omapuhasti asukoha kavandamisel tuleb:
 1) esmalt teha kindlaks puhastatud heitveele võimalik suubla, s.o kas veekogu või pinnas;
 2) kui suublaks on pinnas, määrata krundi põhjavee loodusliku reostuskaitstuse kategooriaga kas põhjavesi on kaitsmata või kaitstud. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud heitvett. Kaitstud põhjaveega aladel võib hajutatult immutada mehaaniliselt puhastatud heitvett kuni 5 m3 /ööpaevas.

 (2) Omapuhasti rajamiseks tuleb koostada kinnistu maapinna kõrgusandmetega geodeetiline alusplaan vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt.

 (3) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud majandustegevuse registri vastavat registreeringut omava isiku poolt.

 (4) Omapuhasti rajamiseks väljastab esitatud taotluse alusel vallavalitsus vastavalt ehitusseadustikule, kas ehitusloa või ehitusteatise.

 (5) Omapuhasti kasutusele võtmise tingimused:
 1) vallavalitsuse ehitusteatise alusel rajatud omapuhasti kohta tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatis viie tööpäeva jooksul omapuhasti rajamise päevast arvates;
 2) ehitusloa alusel rajatud omapuhastile tuleb taotleda kasutusluba vastavalt ehitusseadustikule.

§ 7.  Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatist tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamiseeskirjadele.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab selle omanik.

 (3) ) Reovee kohtkäitlusrajatise või kuivkäimla omanik peab säilitama purgimisteenuse osutaja (edaspidi purgija) poolt tööde kohta antava dokumendi vähemalt kaks aastat, et keskkonnainspektori või vallavalitsuse volitatud kontrollija nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal kohtkäitlusrajatise või kuivkäimla nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

 (4) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama Keskkonnainspektsiooni igast rajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest, ning võtma tarvitusele meetmed tekkinud reostuse koheseks peatamiseks, kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

§ 8.  Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
 1) reovee kohtkäitlusrajatise mahutid tuleb enne likvideerimist tühjendada ning tühjendusjärgselt puhtaks pesta purgija poolt;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
 3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga.

 (2) Viie tööpäeva jooksul peale reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist tuleb vallavalitsusele esitada teatis ehitise või rajatise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist (v.a kui on tegemist inertsete jäätmetega) tõendavad dokumendid.

 (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisnõuded:
 1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud, v.a kui on tegemist inertsete jäätmetega;
 2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale.

 (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad:
 1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel - ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
 2) ülejäänud juhtudel - reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.  Reovee kohtkäitlusrajatise mahutite tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

 (1) Purgija peab omama registreeringut majandustegevuse registris.

 (2) Purgija peab teenuse osutamisel purgimisloa saamiseks sõlmima lepingu vastava veeettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

 (3) Purgija on kohustatud väljastama kliendile igakordselt teenuse osutamise kohta dokumendi, kus on kirjas teenuse lühikirjeldus, teisaldatav kogus ja kuupäev.

 (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse.

 (5) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
 1) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustuse aladel;
 2) kuivkäimla kompostitud sisu võib väetamiseks kasutada vastavalt keskkonnaministri määrusele „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded “;
 3) kuivkäimla kompostitud sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

Ülo Kikas
Volikogu esimees