SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsele ja last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 11

Lapsele ja last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 18.06.2020 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 15, ja §-de 23 - 25 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse (edaspidi teenuse) osutamist Viljandi linnas elavale lapsele või last kasvatavale isikule.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on teenuse eesmärk iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel, lapse hooldamisel ning talle turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamisel.

  (3) Lapsele teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute teostamine.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kõrvalabi – isiku parema igapäevaeluga toimetuleku tagamiseks eelkõige juhendamine, motiveerimine ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamine;
  2) jõustamine – lapse ja last kasvatava isiku abistamine pere sisemiste jõuvarude avastamisel (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja nende kasutusele võtmisel, et paremini hoolitseda lapse eest ja tagada talle arengut toetav kasvukeskkond.

§ 3.   Teenuse saajad ja nende õigused

  (1) Teenuse saajateks võivad olla Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elav laps või last kasvatav isik (edaspidi ühiselt nimetatud teenuse saajad). Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on asendushooldusteenust vahetult osutav isik sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 457 ja § 458 mõistes.

  (2) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Noorema kui 10-aastase lapse soovi arvestatakse, kui tema arengutase seda võimaldab.

  (3) Vajadusel abistatakse teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku valikul. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

§ 4.   Teenuse sisu

  (1) Last kasvatavale isikule teenuse osutamisel on teenuse sisuks tema vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades eelkõige järgmiste tegevuste abil:
  1) koostöös teenuse vajaduse hindamine ja tulemustest sõltuvalt töö sisu, ülesannete ja korralduse planeerimine;
  2) jõustamine pere kõikide laste arengut soodustavate tingimuste ja lastega seotud õiguste tagamisel;
  3) juhendamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  4) emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine;
  5) koostöös peret toetava võrgustiku kujundamine;
  6) nõustamine lapse turvalisuse tagamiseks.

  (2) Lapsele teenuse osutamisel on teenuse sisuks tema vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades eelkõige järgmiste tegevuste abil:
  1) juhendamine ja toetamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  2) juhendamine õppetöös ja arendavate tegevuste läbiviimine;
  3) emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine.

  (3) Teenuse sisuliste tegevuste ja teenuse mahu määramisel lähtutakse:
  1) teenuse vajaduse hindamise tulemustest;
  2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

§ 5.   Teenuse osutamise koht

  Teenust osutatakse Viljandi linna territooriumil ja teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, kuid vajadusel koos teenuse saajaga ka erinevates ametiasutustes väljaspool tema tavapärast elukeskkonda. Erandina võib teenust osutada väljaspool Viljandi linna territooriumit, kui teenuse saamise kohaks on haridusasutus, kus laps õpib.

§ 6.   Teenuse maht

  Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestvus sõltub konkreetse lapse või last kasvatava isiku vajadustest, mida on hinnanud spetsialistid (eelkõige lastekaitsespetsialist, õpetaja, meditsiinitöötaja). Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine ja vajadusel muudetakse teenuse osutamise sisu, sagedust ja kestust.

§ 7.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenust võib taotleda last kasvatav isik esitades vormikohase avalduse linnavalitsuse sotsiaalameti lastekaitsespetsialistile (edaspidi lastekaitsespetsialist). Avalduse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Teenuse määramise võivad algatada lastekaitsespetsialistid või selle haridusasutuse juhtkond, kus laps õpib esitades linnavalitsusele vabas vormis põhjendatud taotluse.

§ 8.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Teenuse vajaduse hindamise viib läbi lastekaitsespetsialist.

  (2) Hindamiseks kasutab lastekaitsespetsialist klienditöö käigus kogutud teavet (kodukülastused, info erinevatelt ametkondadelt jmt).

  (3) Hindamisel võib lastekaitsespetsialist tugineda ka haridus- ja meditsiinivaldkonna spetsialistide soovitustele ning kehtivale rehabilitatsiooniplaanile.

  (4) Lastekaitsespetsialistil on vajaduse korral õigus nõuda asjassepuutuvaid täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 9.   Teenusele suunamine

  (1) Teenusele suunamise otsustab lastekaitsespetsialist.

  (2) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena ei ole teenuse osutamine põhjendatud. Võimalusel soovitab lastekaitsespetsialist lapse või tema pere toetamiseks teisi meetmeid, sealhulgas teisi Viljandi linnas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 10.   Teenuse osutaja ja vahetu osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline isik, kes osutab teenust ja kellega on linnavalitsus sõlminud lepingu.

  (2) Teenuse vahetu osutaja on füüsiline isik, kes osutab teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja kaudu või linnavalitsuse poolt sõlmitud lepingu alusel ja kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustele.

  (3) Vahetu teenuse osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduse §-s 25 ja lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud tingimustele.

§ 11.   Teenuse osutaja õigused ja kohustused

  (1) Teenuse osutaja kehtestab kaebuste lahendamise protseduuri ja teavitab last kasvatavat isikut tema õigustest ja piirangutest (sh kaebuse esitamise võimalusest ja korrast). Kui vanem ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma teovõimetusest tingituna, teavitatakse last kasvatava isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast tema eestkostjat.

  (2) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab käesoleva määruse § 10 lõikes 3 nimetatud tingimustele.

  (3) Teenuse osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 12.   Teenuse vahetu osutaja õigused ja kohustused

  (1) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös eelkõige käesolevast määrusest, teenuse osutamiseks sõlmitud lepingust, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, iga konkreetse teenust vajava isiku erivajadustest.

  (2) Teenuse vahetu osutaja vastutab käesoleva määruse § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide täitmise eest.

  (3) Teenuse vahetul osutajal on õigusteenuse osutamisest ajutiselt keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik.

  (4) Teenuse vahetul osutajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastane või vastuolus heade kommetega. Tegevustest, mis ei ole lepingus fikseeritud, kuid on hädavajalikud käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks, vahetu osutaja keelduda ei tohi.

  (5) Teenuse vahetu osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 13.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on linnavalitsuse, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja ning teenuse osutaja või teenuse vahetu osutaja vahel sõlmitav kolmepoolne leping, millesse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu, teenuse osutamise koht jne.

  (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja soovil või teenuse vahetu osutaja ettepanekul kooskõlastatult lastekaitsespetsialistiga.

§ 14.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest vastavalt lepingule või teenuse osutaja esitatud arvele.

  (3) Teenuse vahetule osutajale, kellega linnavalitsus on sõlminud lepingu makstakse tasu lepingu alusel vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 15.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.

§ 16.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 26.06.2013 määrus nr 162 ,,Lastele ja lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord ''.

§ 17.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json